Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 18:1-19"

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2014 1 Các Vua 18:1-19Can Đảm hay Nhút Nhát? “Áp-đia rất kính-sợ Đức Giê-hô-va. Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên-tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem một trăm đấng tiên-tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ” (câu 3, 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-đia là người như thế nào? Ai thật sự là những kẻ làm rối loạn đất nước Ít-r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top