Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 17:1-24"

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2014 1 Các Vua 17:1-24Đức Tin Lớn “Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào cho thấy Tiên tri Ê-li là một người can đảm và có đức tin lớn nơi Đứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top