Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 17:1; 18:42-45"

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015 1 Các Vua 17:1; 18:42-45Vũ Khí Cầu Nguyện “Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu” (Gia-cơ 5:17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li sống trong thời đại nào? Nhờ đâu ông được đứng vững vàng và đắc thắng trong trận chiến thuộc linh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top