Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Ta Là Cái Cửa

Ta Là Cái Cửa

Ta Là Cái Cửa

Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta vào, thì sẽ được rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ  (Giăng 10:9)

Chúa Giê-xu là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu cao cả, là lối vào Hội Thánh thật, và là con đường để đến với Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-xu ban cho người nhờ cậy Ngài đến với Ðức Chúa Trời bốn đặc quyền:

1. Người ấy sẽ được cứu. Kẻ giết người, lúc chạy trốn, khi vượt qua khỏi cửa thành ẩn náu sẽ được an toàn. Nô-ê bước qua cửa tàu và được bảo đảm tính mạng. Không có ai nhận Chúa Giê-xu làm cánh cửa đức tin của linh hồn người ấy mà có thể bị hư mất. Nhờ Chúa Giê-xu để bước vào chỗ an bình, cũng chính là sự bảo đảm cho việc nhờ cùng một cánh cửa ấy để vào thiên đàng. Chúa Giê-xu là cánh cửa duy nhất, là cánh cửa mở, là cánh cửa rộng, là cánh cửa an toàn. Phước cho người nào đặt tất cả hy vọng để nhận vinh quang thiên đàng nơi Ðấng Cứu Chuộc đã bị đóng đinh.

2. Người ấy sẽ vào. Người ấy sẽ được đặc quyền vào giữa gia đình thiên thượng, chia sẻ phần bánh dành cho con cái Ðức Chúa Trời, và tham dự mọi vinh quang cũng như niềm vui. Người ấy sẽ được vào các phòng tương giao, dự tiệc yêu thương, vào các kho tàng của giao ước, vào các kho lưu trữ lời hứa. Người ấy sẽ nhờ quyền năng của Ðức Thánh Linh để ra mắt Vua muôn vua và được biết những điều bí mật của Chúa.

3. Người ấy sẽ ra. Phước hạnh nầy rất thường bị quên lãng. Chúng ta phải đi ra, vào thế gian để lao tác và chịu khổ nạn. Việc ra đi nhơn danh và dùng quyền năng của Chúa Giê-xu là một đặc ân lớn! Chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho lẽ thật, để an ủi kẻ ưu sầu, để cảnh cáo kẻ vô tâm, để cứu rỗi linh hồn và để tôn vinh Ðức Chúa Trời; và như một thiên thần đã phán với Ghê-đê-ôn: “Hãy dùng sức ngươi sẵn có mà đi,” Chúa cũng muốn chúng ta bắt đầu nhơn danh Ngài và mặc lấy sức lực của Ngài để thi hành nhiệm vụ làm sứ giả cho Chúa.

4. Người ấy sẽ tìm được đồng cỏ. Ai hiểu biết Chúa Giê-xu sẽ chẳng bao giờ bị thiếu thốn. Ði ra cũng như đi vào đều có lợi cho người ấy: được thông công với Ðức Chúa Trời, người ấy sẽ trưởng thành, và khi vun tưới cho người khác, chính người ấy sẽ nhuần gội. Một khi đã xem Chúa Giê-xu là tất cả, người ấy sẽ được mọi sự trong Chúa Giê-xu. Linh hồn người ấy sẽ như vườn năng tưới và như giếng nước chẳng hề khô cạn.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top