Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2024

II Sử Ký 24:17–18
Hãy Giữ Kẻo Ngã

“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Các quan trưởng đến chầu lạy vua để làm gì? Vua nghe lời họ và thay lòng đổi dạ như thế nào? Bài học cảnh tỉnh bạn điều gì?

Sự cai trị của Vua Giô-ách được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn trung tín và giai đoạn bất trung với Chúa. Trong giai đoạn thứ nhất, Vua Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va “trọn đời Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa” (II Sử Ký 24:2). Vua không trung tín với Chúa trọn đời mình mà chỉ trung tín với Ngài khi Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống. Giai đoạn thứ hai trong sự cai trị của Vua Giô-ách bắt đầu sau khi Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời. Khi đó, các quan trưởng Giu-đa đến chầu lạy vua để tỏ lòng tôn kính và âm mưu đưa ra lời xúi giục. Sự nịnh bợ của họ đã có tác dụng và vua “nghe theo lời của chúng” thờ lạy các thần A-sê-ra cùng các hình tượng. Khi một người kiêu ngạo thích nghe lời xu nịnh thì đời sống thuộc linh bắt đầu bị ma quỷ sai khiến.

Những việc làm của Vua Giô-ách trong hai giai đoạn này tương phản đến nỗi dường như đó là việc làm của hai người khác nhau. Lý do là vì vua đã nghe theo lời khuyên từ hai nhóm người, người thật sự kính sợ Chúa, và những người thờ hình tượng, chuyên nịnh bợ khiến cho vua sa ngã. Ma quỷ đã sử dụng những quan trưởng sống giả hình để làm cho Vua Giô-ách lìa bỏ Chúa. Những quan trưởng này là những người đã từng ủng hộ Nữ hoàng A-tha-li thờ hình tượng và họ bị thất thế khi bà bị lật đổ. Giờ đây, khi thấy Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời, họ lại âm mưu đem sự thờ hình tượng trở lại xứ sở.

Cơ Đốc nhân cũng sống trong môi trường có ảnh hưởng tốt của những người thật sự tin kính Chúa, nhưng cũng bị ảnh hưởng không tốt của mạng xã hội, của những người sống theo thế gian, và của một số người thích dua nịnh trong Hội Thánh. Ma quỷ luôn chực chờ cơ hội và chúng cũng sẽ sử dụng những người sống theo thế gian để khiến chúng ta đi vào con đường lầm lạc. “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”

Từ một người đã hết lòng lo tu bổ đền thờ của Chúa, Vua Giô-ách lại trở thành người “lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình” để phục vụ các thần tượng. Sự trung tín của một người trong quá khứ hoặc hiện tại không bảo đảm rằng sẽ tiếp tục trung tín trong tương lai. Vì thế, mỗi chúng ta phải nhờ sức toàn năng của Chúa, cầu xin sự khôn ngoan Ngài ban để biết lắng nghe, làm theo Lời Ngài và lắng nghe lời khuyên của những người thật sự kính sợ Chúa. Chúng ta phải luôn tỉnh thức trước những mưu kế của ma quỷ (I Phi-e-rơ 5:8–11), mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, đặc biệt là gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời và thường xuyên cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:17–18).

Bạn thích nghe những lời nịnh bợ hay lời của người tin kính Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhờ sức toàn năng của Ngài chống trả sự tấn công của ma quỷ để cứ đứng vững cho đến cuối cùng. Xin cho con chỉ biết nghe theo Lời Ngài và đừng để con lầm lạc nghe theo lời dua nịnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top