Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2023

II Sử Ký 18:15–22
Khi Không Làm Theo Lời Chúa Cáo Trách

“…Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa…” (Hê-bơ-rơ 12:5b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Mi-chê nhìn thấy khải tượng gì? Ý nghĩa của các khải tượng này là gì? Giữa sự sống và cái chết, Vua A-háp đã chọn lựa điều gì? Bạn có thái độ nào khi nhận biết Chúa cáo trách mình?

Dù bị hăm dọa phải nói những lời hợp ý Vua A-háp nhưng Tiên tri Mi-chê khẳng định chỉ nói những gì Chúa phán dặn (câu 13). Ông trình bày hai khải tượng Chúa cho ông thấy. Khải tượng thứ nhất, ông thấy cả Ít-ra-ên tản lạc trên núi như chiên không có người chăn, và điều này được chính Đức Giê-hô-va giải thích, “những kẻ ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an” (câu 16). Ý nghĩa của khải tượng là nếu Vua A-háp đi đánh trận này chắc chắn sẽ chết, Ít-ra-ên sẽ như chiên không có người chăn và mọi người được bình an trở về nhà mình vì một vua gian ác đã không còn nữa.

Khải tượng thứ hai, Tiên tri Mi-chê thấy Đức Giê-hô-va đang ngự trên ngôi Ngài, có cả đạo binh trên trời đứng chầu. Đây là hình ảnh một buổi thiết triều để định đoạt số phận Vua A-háp. Một thần nói dối được sai đi để đặt vào miệng các tiên tri của Vua A-háp những lời lừa dối vua. Ở đây cũng có Lời Chúa phán sẽ giáng họa trên Vua A-háp nếu vua nghe theo những tiên tri ấy. Khải tượng này cho thấy dù Vua A-háp ngự trên ngai vua nhưng Đức Giê-hô-va mới chính là Vị Vua cầm quyền mọi sự. Ngài cho phép sự lừa dối xảy ra cho Vua A-háp sau khi vua quyết tâm chiếm lại thành Ra-mốt tại xứ Ga-la-át thay vì làm theo lời phán của Ngài. Chúa cho phép lừa dối xảy ra chứ Ngài không hề lừa dối Vua A-háp vì Ngài đã thẳng thắn cáo trách ông bằng cách cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu không tin Lời Ngài. Vua A-háp phải chọn giữa sự sống và cái chết và ông đã chọn cái chết bằng cách từ chối tin Lời Chúa. Ngày nay, nhiều người từ chối sự sống đời đời khi chọn không tin lẽ thật của Lời Chúa nên Đức Chúa Trời khiến họ mắc phải sự lầm lạc, khiến cho họ tin điều dối giả (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9–11) và phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng (Rô-ma 1:28).

Khi chúng ta làm điều bất xứng, Chúa cũng sẽ cáo trách khiến chúng ta cảm thấy bất an trong lòng và trong đời sống. Đó là hành động nhân từ, thương xót của Chúa để chúng ta ăn năn, từ bỏ tội lỗi, và trở lại với Ngài. Nếu Chúa không cáo trách mà bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi của mình, phó chúng ta theo lòng hư xấu của xác thịt thì thật bất hạnh cho chúng ta, nhưng Ngài đã không làm như vậy. Khi nhận biết sự cáo trách của Chúa, biết được lẽ thật trong Lời Ngài mà chúng ta không tin và không làm theo là chúng ta đang chọn lấy sự bất hạnh như Vua A-háp (câu 34).

Khi nhận biết Chúa cáo trách về điều gì, bạn có tin và làm theo sự phán dạy của Chúa qua Lời Ngài không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con cứng lòng không vâng theo tiếng Chúa. Xin cho con nhận biết sự cáo trách của Chúa cho đời sống con để con vâng lời từ bỏ những gì không đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 47.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top