Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2022


Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2022

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17–21
Thùng Rửa Bằng Đồng

“Thế thì, họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Cái thùng bằng đồng được làm như thế nào, đặt ở đâu và có công dụng gì? Rửa tay chân là biểu tượng về điều gì? Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi ông A-rôn và dòng dõi người phải rửa tay và chân trước khi đến gần Ngài? Bài học này có liên hệ gì đến bạn?

Đức Chúa Trời chỉ dạy ông Môi-se làm một cái thùng bằng đồng với chân thùng cũng bằng đồng, có chứa nước, được đặt giữa bàn thờ dâng của lễ thiêu và lều hội mạc. Các thầy tế lễ phải rửa tay và chân mình sạch sẽ trong thùng rửa bằng đồng trước khi bước vào đền tạm hay đến gần bàn thờ để thực hiện các nghi thức dâng của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời.

Mặc dù Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho người Ít-ra-ên biết họ được tha thứ tội, được sạch nhờ sự thế mạng của con sinh tế, biểu tượng về sự chết cứu chuộc của Chúa Giê-xu, nhưng trước khi các thầy tế lễ thực hiện nghi thức dâng của lễ thiêu chuộc tội hay của lễ thù ân lên cho Chúa, họ phải chuẩn bị mình thanh sạch để ứng hầu trước Đức Chúa Trời chí thánh y theo Lời Chúa chỉ dạy. Rửa tay chân là biểu tượng cho sự thanh tẩy, nhắc nhở chính họ phải luôn giữ mình tinh sạch và thánh khiết. Việc đến gần Chúa với thái độ bất kính có thể dẫn đến cái chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:21–25; 28:35). Các thầy tế lễ và cả dân Chúa phải hết sức chú tâm và cẩn trọng trong mọi hoạt động phụng sự Chúa tại đền tạm vì họ đang đến gần một Đức Chúa Trời Chí Thánh.

Trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài sai sứ giả là ông Giăng Báp-tít đến trước để dọn đường, kêu gọi mọi người ăn năn, chuẩn bị tấm lòng để tiếp nhận Đấng Cứu Thế. Ngày nay, Cơ Đốc nhân đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chủ cuộc đời mình, chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi và được ban cho địa vị làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên Nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men” (Khải Huyền 1:6). Vậy chúng ta được phép đến gần ngôi ơn phước của Chúa trong mối tương giao hằng ngày: Thờ phượng, cầu nguyện, cầu thay, học Lời Chúa cũng như nhận lãnh Tiệc Thánh hay công bố sứ điệp của Chúa cho người khác. Bản chất chí thánh của Chúa đòi hỏi lòng kính trọng cao nhất của chúng ta. Chúng ta không phải rửa tay chân như xưa nhưng phải xưng tội mình để được Chúa tha thứ, xứng đáng đến gần Chúa Chí Thánh (I Giăng 1:9).

Bạn làm “sạch” và chuẩn bị như thế nào trước khi ứng hầu trước Chúa Chí Thánh?

Lạy Chúa Chí Thánh, cầu xin tha thứ những tội lỗi vấn vương hằng ngày con phạm phải. Xin Cha giúp con lánh xa điều ô uế, bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa, để con mạnh dạn đến với Chúa Thánh mỗi ngày trong mối tương giao mật thiết và làm công việc của thầy tế lễ được ơn trước mặt Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top