Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2022


Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2022

Hê-bơ-rơ 13:15–16
Sinh Tế Thờ Phượng

“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Danh Ngài ra” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ngày nay không còn phải dâng súc vật làm sinh tế nữa? Trước giả thư Hê-bơ-rơ dạy phải dâng sinh tế bằng những điều gì? Ngày nay, những sinh tế thờ phượng nào là phải lẽ và làm hài lòng Đức Chúa Trời?

Tiên tri Ô-sê đã rao Lời Đức Giê-hô-va phán truyền rằng: “Các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va; hãy thưa với Ngài rằng: Xin cất bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành, để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi thay vì bò tơ đực” (Ô-sê 14:2 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Căn cứ lời Tiên tri Ô-sê, sau khi đã nói đến huyết Chúa Giê-xu làm cho dân nên thánh (câu 12), trước giả thư Hê-bơ-rơ cho biết, “Vậy nhờ Đức Chúa Giê-xu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời” (câu 15–16 BTTHĐ). Như vậy, nhờ công giá chuộc tội của Chúa Giê-xu mà ngày nay không còn phải dâng sinh tế là súc vật nữa, nhưng dâng tế lễ thờ phượng qua lời ca chúc tụng Chúa, và qua các việc lành chia sẻ giúp đỡ người khác. Đó là những tế lễ mà Chúa vui lòng.

Con cái Chúa ngày nay đang sống trong thời ân sủng, nghĩa là không phải giữ các nghi lễ như trong thời luật pháp. Chính Chúa Giê-xu đã chịu chết như một sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại (Rô-ma 6:10). Nhờ Ngài mà giờ đây chúng ta chỉ cần dâng của lễ chúc tụng Chúa hằng ngày qua lời ca cảm tạ và hành động biết ơn Chúa về sự hy sinh của Ngài. Đồng thời dùng môi miệng để tuyên xưng Danh Chúa và làm chứng về những ơn lành Ngài đã làm cho chúng ta, cùng với những hành động yêu thương, ân cần chia sẻ và giúp đỡ người khác. Ông Gia-cơ cũng cho biết: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Đó chính là những sinh tế thờ phượng phải lẽ và làm hài lòng Đức Chúa Trời.

Của lễ thờ phượng đẹp lòng Chúa không phải chỉ là hình thức, nghi lễ nhưng quan trọng hơn là hành động xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa, biết ơn Ngài, dâng lời ca ngợi Chúa và bày tỏ việc lành cho người khác. Sự thờ phượng Chúa không chỉ thể hiện tại đền thờ vào Chúa Nhật nhưng phải được thể hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tinh thần thờ phượng Chúa phải luôn luôn có trong đời sống Cơ Đốc nhân qua môi miệng và nếp sống mỗi ngày. Đó chính là tinh thần kỷ luật của con dân Chúa trong sự thờ phượng.

Bạn có dùng môi miệng ca ngợi Chúa và bày tỏ chính Ngài qua việc lành chia sẻ hằng ngày không? Sinh tế thờ phượng mà bạn dâng cho Chúa là gì?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn dâng lên Chúa của lễ thờ phượng qua môi miệng và việc làm tôn cao Danh Chúa của con trong nếp sống hằng ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 7:30—8:40.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top