Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2021

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2021


Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2021

Giê-rê-mi 29:14–19
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm

“Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta sẽ nói, và lời Ta nói sẽ làm thành, không hoãn lại nữa. Hỡi nhà bạn nghịch! Ấy là đương ngày các ngươi mà Ta sẽ rao lời tiên tri và sẽ làm thành, Chúa Giê-hô-va phán vậy” (Ê-xê-chi-ên 12:25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời bày tỏ khải tượng về hai giỏ trái vả tượng trưng cho hai nhóm người nào? Lời tiên tri đã ứng nghiệm như thế nào? Thái độ của tuyển dân Ít-ra-ên đối với lời phán của Đức Giê-hô-va như thế nào? Bạn có thái độ ra sao trước những lời phán từ Chúa?

Khải tượng về hai giỏ trái vả mà Đức Giê-hô-va cho Tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy đã được ký thuật trong chương 24. Cả hai giỏ trái vả để trước đền thờ của Đức Giê-hô-va. Một giỏ đựng những trái vả rất tốt, giỏ còn lại đựng những trái vả rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được (Giê-rê-mi 24:1–2). Khải tượng này mô tả hình ảnh của hai nhóm người: nhóm thứ nhất là những người nghe lời tiên tri của Đức Giê-hô-va chấp nhận phu tù sang Ba-by-lôn, được tượng trưng bằng những trái vả tốt, vì theo ý định bình an của Đức Chúa Trời việc lưu đày là để ích lợi cho họ (Giê-rê-mi 24:5), nhưng nhóm thứ hai, được tượng trưng bằng giỏ trái vả xấu là những người không vâng theo lời Đức Chúa Trời, kiên quyết ở lại đất nước, và như lời Đức Giê-hô-va phán truyền, “Ta sẽ sai gươm dao, đói kém, và ôn dịch đến trên chúng nó…” (câu 17). Tất cả điều ấy đã được ứng nghiệm, khi đến thời hạn Đức Giê-hô-va đã định là bảy mươi năm, Ngài sẽ đem các phu tù trở về, và Ngài “sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà Ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà Ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó” (câu 14–15).

Mặc dù Lời của Chúa được rao ra rất rõ ràng, nhưng dân Ngài vẫn tin những lời giả dối của những tiên tri giả. Họ lại nói rằng chính Đức Giê-hô-va đã dấy lên những tiên tri của Ngài tại Ba-by-lôn (câu 15), nhưng sự thật Lời Đức Giê-hô-va đã phán trước sau như một. Ngài đã bảo họ đừng tin những lời tiên tri giả dối (câu 8), và một lần nữa Ngài lặp lại Lời Ngài đã phán về số phận của vua và tất cả dân cư vẫn ở lại thành, họ sẽ phải đối diện với gươm đao, đói kém, ôn dịch hành hại (câu 17–18) vì họ đã khước từ Lời của Đức Chúa Trời qua những tiên tri của Ngài đã sai đến cùng họ (câu 19).

Chúng ta vẫn muốn Đức Chúa Trời đáp lời theo điều lòng chúng ta mong ước, nhưng Chúa biết điều nào là ích lợi cho con dân Ngài. Bài học nhắc nhở mỗi chúng ta, khước từ Lời của Đức Chúa Trời chỉ đem đến sự khốn khổ cho bản thân và tệ hại như giỏ trái vả xấu không thể dùng để ăn được nữa.

Bạn có tin Đức Chúa Trời luôn ban điều ích lợi cho mình không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn giữ Lời Ngài phán để làm thành, xin giúp con không khinh lờn nhưng luôn chịu lấy sự sửa dạy và lời cảnh báo từ Chúa để không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp dành cho những ai khước từ Lời Ngài truyền dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 12:12–33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top