Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/12/2019

Yaunas 2:8-11
Vajtswv Yog Tus Cawm Peb

“Tiamsis kuv yuav hu nkauj qhuas koj yuav tua tsiaj fij koj, thiab kuv yuav ua raws li uas kuv tau cog lus tseg rau koj lawm. Txojkev cawmdim yog los nawm tus Tswv los xwb” ( nqi 9).

Nqi lus nug xav: Thaum Yaunas qaug zog heev lawm nws nco txog yam dabtsi? Nws cog lus hais tias nws yuav fij yam dabtsi rau Tus Tswvv? Koj ntseeg hais tias Vajtswv yog tus cawm peb dim nws yuav pab koj yam dabtsi hauv koj lub neej?

Thaum Yaunas pom hais tias nws tws kev lawm, nws thov thiab ntseeg hais tias Vajtswv yuav los cawm nws (nqi 1-7), Yaunas cov lus thov qhia peb pom txog nws tej kev txomnyem thiab nws txojkev cia siab rau Vajtswv. Yaunas txomnyem kawg, nws paub hais tias nws yuav tuag tiag, nws nco txog thiab thov Vajtswv pab nws thiab nws ntseeg hais tias nws tej lus thov yuav nrov txhab plaws los rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev (nqi 8 phau Nyab laj). Raws li cov tibneeg Yudais, lub Tuamtsev yog qhov chaws uas Vajtswv los tshwm nrog tibeeg sib tham, yov qhov chaw uas Vajtswv qhia Vajtswv tej lus samhwm rau tibneeg thiab tibneeg qhia tibneeg tej kev ntshaw thiab muab khoom fij pub rau Vajtswv. Yaunas khiav mus yog nws tsis xav nrog Vajtswv nyob. Tiamsis thaum nws raug txomnyem, yam nws ntshaw tshaj nws txojsia yog tau los nrog Vajtswv nyob hauv Vajtswv lub Tuamtsev, thiab pehawm nws. Yaunas hais tias

Cov neeg uas niajhnub nrhiav tej yam tsis muaj qab hau lawv yuav tsis tau Vajtswv txoj koob hmoov thiab nws txojkev hlub (nqi 9 phau Nyablaj). Nws hais li ntawd yog nws hais txog nws tus kheej. Lo lus “tej yam uas tsis muaj qab hau” yog nws hais txog tej mlom uas cov neeg thaum ub pe, tej mlom ntawd tsis muaj qab hau dabtsi li. Yaunas lees hais tias thaum nws tsis mloog lus thiab khiav tawm mus ces yog nws tsis pehawm Vajtswv thiab mus pe lwm tus vajntswv lawm. Thaum Yaunas muab nws tus kheej ua nws tus vajtswv lawm ces nws yuav raug kev txomnyem thiab Vajtswv yuav tsis tabncuab nws li. Tiamsis nimno nws xav tig los nrhiav Tus Tswv, nws ntshaw tau los nyob hauv Vajtswv lub Tuamtsev pehawm thiab fij khoom rau Vajtswv los ntawm lo lus ua tsaug.

Tus Tswv qhia rau Yaunas paub hais tias yog vim li cas Yaunas thiaj raug kev txomnyem li ntawd. Qhov uas nws khiav yog vim nws muaj lub siab tawv, tsis mloog lus. Tus Tswv cia nws raug pov rau hauv hiav txwv, nkag mus rau hauv ntses plab zoo li nyob hauv tub tuag teb. Vajtswv ua li ntawd, kom Yaunas thiaj hloov siab, thaum nws hloov siab lawm nws thiaj muaj kev zoo siab, ua Vajtswv tsaug thiab cog lus yuav ua raws li tej uas nws cog lus lawm. Vajtswv muaj homphiaj thaum cia Yaunas nyob hauv ntses plab tau peb hnub, thaum tiav Vajtswv lub homphiaj lawm, Vajtswv thiaj kom tus ntses ntuav Yaunas rau tim ntug hiavtxwv. Thaum peb ntseeg hais tias Vajtswv yog tus cawm peb dim (nqi 10 c phau Nyablaj), txawm peb tau ua txhaum Vajtswv es raug kev txomnyem los peb yuav tso kev txhaum tseg los txais kev zoo siab thiab tau los nrog Vajtswv sib raug zoo hauv Vajtswv lub Tuamtsev.

Thaum koj raug kev txomnyem koj kawm tau dabtsi?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau qhov koj yog Tus cawm me yau dim. Txawm yuav tau zoo lossis txomnyem los me yau ntseeg hais tias koj yeej nrog nraim me yau nyob thiab qhuab ntuas koj me yau peem tsheej ib tus neeg muaj nujnqis rau koj

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top