Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/12/2019

Yaunas 2:1-7
Nyob Hauv Ntses Plab Thov Vajtswv

“Tiamsis Vajtswv qhia rau peb hais tias Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum Yexus Khetos tuag txhiv peb” (Loos 5:8).

Nqi lus nug xav: Yaunas thov Vajtswv li cas hauv ntses plab tuaj? Nws ntseeg khov kho hais tias Vajtswv yuav ua dabtsi pab nws? Vajtswv ua dabtsi los cawm peb dim peb lub txim?

Yaunas raug muab pov rau hauv hiav txwv. Nws xav tuag tiamsis tus txoj koob hmoov loj heev rau nws. Vajtswv kom ib tus ntses loj loj los nqos kiag nws. Yaunas tsis xav mus pab cov neeg nyob hauv lub nroog Ninives kom lawv tau txojsia, nws thiaj khiav thiab txaus siab cia luas muab nws pov rau hauv hiav txwv kom nws tuag. Nws tsis paub txojk kev tuag txaus ntshai npaum li cas Vajtswv thiaj coj nws mus ze kev tuag kom nws hloov siab los cuag Vajtswv tus uas pub txojsia rua nws.

Yaunas thov Vajtswv hauv ntses plab tuaj, nws quaj qw thiab ntseeg hais tias Vajtswv yuav cawm nws. Yaunas thov Vajtswv hais tias nws raug “kev txomnyem” tabtom “nyob hauv tub tuag teb” . Nws ntseeg hais tias Vajtswv twb “hnov” nws tej lus thov thiab “yuav” pab xwb (nqi 3 phau Nyab Laj). Thaum Yaunas hais tej lus no nws tseem tabtom nyob hauv ntse lub plab thiab tos Tus Tswv los pab. Nws ntseeg hais tias Tus Tswv yuav pab nws, nws ntseeg hais tias qhov uas Tus Tswv yuav los pab ntawd zoo li twb los pab lawm.

Yaunas ntseeg hais tias qhov uas luas muab Yaunas pov rau hauv hiav txwv yog Vajtswv qhuab ntuas nws xwb, Vajtswv siv cov neeg nyob hauv lub nkoj ua tug pas nplawm Yaunas. Yaunas poob rau hauv nruab tiv txwv, dej qhwv nkaus nws, nws nyob hauv ntses plab, tsaus dub qas nciab (nqi 4), tiamsis Yaunas tseem tsa muag ntsia “Vajtswv lub Tuamtsev” (nqi 5 phau Nyablaj). Thaum nyob hauv ntses plab, Yaunas tsis pom lub ntiajteb no li lawm. Nws thiaj thov Vajtswv pab kom nws rov muaj txojsia tau los pom Vajtswv lub Tuamtsev thiab pehawm Vajtswv. Raws li nws cov lus thov, qhia rau peb paub hais tias Vajtswv txojkev qhuab ntuas nws yim hnub yim nyhav. Tsis yog dej qhwv nkaus nws lub cev xwb tiamsis zoo li qhwv nkaus nws tus ntsujplig lawm thiab. Tus Tswv muab nws thawb poob hauv qab tiv txwv zoo li ti nkaus hauv tej qab taw roob lossis lub nroog uas luas kaw rooj vag nto nti (nqi 6, 7).

Thaum Yaunas zoo li tsis muaj kev cia siab lawm, Vajtswv pib los cawm nws. Thaum nws pom hais tias nws tabtom nyob hauv tub tuag teb ces Vajtswv los cawm nws. Thaum peb tseem yog tibneeg txhaum ces Yexus Khetos twb los tuag theej peb lub txhoj lawm. Nws ua li ntawd, yog qhia kom peb paub hais tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub pab thiab cawm peb. Yog koj nco Vajtswv txiaj ntsig koj yuav ua li cas?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug! Rau qhov koj twb los tuag theej me yau lub txhoj, cawm me yau dim ntawm txojkev txhaum qhev. Thov koj pab kom me yau paub nco koj tshab ntuj txiaj ntsig txhua hnub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top