Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/12/2019

Yaunas 1:11-16
Tus Cev Lus Tsis Mloog Lus

“Yaunas teb hais tias: nej muab kuv pov rau hauv hiav txwv cua thiaj tu. Kuv paub hais tias kuv yog tus uas ua txhaum lawm thiaj muaj cua daj cua dub los ntsawj ne li no” (nqi 12).

Nqi lus nug xav: Yaunas kom cov neeg caij nkauj ua dabtsi kom cua thiaj tu? Lawv ua li cas? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm Yaunas thiab cov neeg hauv lub nkoj tus cwjpwm?

Ntawm nqi 10 qhia rau peb paub hais tias Yaunas lees hais tias nws tsis mloog Vajtswv lus, yog vim li ntawd Vajtswv thiaj tso cua daj cua dub los ntsawj lub nkoj. Tiamsis thaum cov neeg nyob hauv lub nkoj nug hais tias yuav ua li cas cua thiaj tu ces Yaunas tsis lees kev txhaum thiab tig los cuag Tus Tswv li. Nws yeej tseem ua siab tawv, nws kam tuag tsis kam hloov siab yog li ntawd nws thiaj kom lawv muab nws pov rau hauv hiav txwv. Tej zaum Yaunas xav hais tias: Yus yuav tuag. Tus uas tawm tsam Tus Tswv yuav raug txim yam tsimnyog. Vajtswv yuav tsis chim ntxiv lawm. Cua yuav tu. Cov tibneeg uas tsis muaj txim yuav tau kev dim.

Cov neeg nyob hauv nkoj txawv Yaunas, lawv tsis xav cia Yaunas tuag kom lawv tau txojsia. Lawv yog cov neeg uas tsis paub Vajtswv yog tus uas pub lawv muaj txojsia tiamsis lawv saib taus Yaunas txojsia dua li Yaunas. Yaunas khiav tawm ntawm Vajtswv mus yog vim nws tsis xav kom cov neeg nyob hauv lub nroog Ninives dim lawv txim thiab tau txojsia.

Txawm cov neeg nyob hauv lub nkoj siv zog tswj los lub nkoj tsis tus li, yog li ntawd lawv thiaj ua yam uas tsimnyog Yaunas ua: Thov Vajtswv pab. Thawj cov lus hauv phau Yaunas yog cov uas neeg uas tsis tau ntseeg thov Vajtswv, lawv nyuam qhuav paub Vajtswv xwb. Lawv tsis paub Vajtswv ntau tiamsis qhov uas lawv paub ntawd txaus rau lawv tuav txog nws lub npe thov. Lawv paub hais tias Yaunas tus Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim tswj hiav txwv, lub ntuj thiab tej huab cua. Nws yog tus muaj txiav txim ncajncees, yog li ntawd lawv thiaj thov Yaunas tus Vajtswv txhob txiav txim ncajncees rau lawv thiab “txhob rau txim tuag rau peb, vim qhov uas peb txov tus txiv neej no txojsia”. Tiamsis yog tias Yaunas tsis tau ua txhaum li los cov neeg nyob hauv lub nkoj kuj thov Vajtswv tsis rau txim rau lawv vim yog qhov uas lawv muab Yaunas pov rau hauv hiavtxwv. Cov neeg nyob hauv lub nkoj lees paub Yaunas tus Vajtswv hais tias “koj yeej ua raws li koj pom zoo”. Tomqab ntawd, lawv muab Yaunas pov rau hauv hiav txwv. Cua txawm tu, thaum ntawd lawv haj yam ntshai Vajtswv heev, rau qhov Yaunas tus Vajtswv muaj hwjchim tswj cua thiab txiav txim ncajncees.

Yaunas yog ib tus uas tsis mloog lus tiamsis Vajtswv yog tus muaj kev hlub, nws yeej ua siab ntev siv tej kev sim siab hauv Yaunas lub neej los cob qhia Yaunas. Nws yog ib zaj kawm rau peb tig los tshawb yus tus kheej. Peb yuav ua siab mos muas mloog Vajtswv tej lus samhwm hauv Vajluskub lossis ua siab tawv? Vajtswv tabtom hais dabtsi rau koj? Koj ua li cas rau nws cov lus ntawd?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua tib zoo mloog koj lub suab txhua hnub thiab ua raws li koj tej lus qhia tag me yau siab ntsws.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 28

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top