Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/12/2019

Phau Ntawv Nkauj 130:1-8
Thov Tus Tswv Tab Ncuab Thiab Zam Txim Rau Me Yau

“Tiamsis yog peb leeg peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus ncajncees, nws yuav ua raws li nws tau cog lus tseg; nws yuav zam peb tej kev txhaum, thiab nws yuav ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus” (I Yauhas 1:9).

Nqi lus nug xav: Tus uas sau Phau Ntawv Nkauj 130 thov Tus Tswv yam dabtsi? Tus Tswv twb them tus nqi twg kom peb tau txais kev zam txim? Tus neeg uas tau txais kev zam txim lawm yuav tsum ua lub neej zoo li cas?

Phau Ntawv Nkauj 130 yog ib zaj nkauj uas tus sau nqua hu cov neeg uas nrog nws thov Vajtswv zam txim rau lawv thaum lawv mus rau Vajtswv lub tuamtsev.

Nws siv lo lus Tus Tswv txog tsib zaug, qhov no txhais tau hais tias nws ua li ntawd kom Vajtswv nco txog Vajtswv tej lus cog tseg nrog rau nws cov yawg koob, kom Vajtswv tab ncuab thiab zam txim rau lawv. Lo lus “kuv txomnyem ntsuav thiab tws kev lawm” qhia tau hais tias tus sau qhov Vajluskub no nws xam pom hais tias nws tsis paub yuav ua li cas thiaj dim tej kev sim siab los raug nws. Kev txhaum ua rau nws nyuaj siab thiab muaj kev txhawj ntshai. Tsuas yog Tus Tswv thiaj yog tus uas yuav pab tau nws. Thaum koj ntsib tej sim siab zoo li ntawd, koj yuav tau thov Tus Tswv tabncuab thiab cawm koj, Nws yuav los pab koj. Vajtswv cawm tus uas sau qhov Vajluskub no tsis yog vim nws ua haujlwm zoo tiamsis yog vim Vajtswv hlub nws xwb. Tus sau qhov Vajluskub no qhia hais tias yog Tus Tswv pheej cim ntsoov peb tej kev txhaum mas yuav tsis muaj leej twg cawm tau peb li (nqi 3). Tiamsis qhov uas nws cawm peb twb yog vim nws txojkev hlub xwb. Tibneeg tsuas tau txais kev zam txim thaum tibneeg tso kev txhaum tseg thiab los cuag Tus Tswv xwb. Thaum ib tus txais tau kev zam txim lawm, nws yuav tsum hwm Tus Tswv. Qhov uas Vajtswv zam txim rau ib tus neeg txhaum yog vim Tus Tswv twb pab peb them ib tus nqi txhaum kim kawg li lawm, tus nqi txhaum ntawd yog Tswv Yexus uas yog Vajtswv tus Tub txojkev tuag. Yog li ntawd, tus uas tau txais kev zam txim yuav tsum hwm thiab mloog Tus Tswv lus (nqi 4). Tibneeg ua txhaum loj npaum twg ces Vajtswv txojkev hlub loj npaum ntawd. Tus sau qhov Vajluskub piv nws txoj kev tos Tus Tswv los pab nws zoo li tus tub rog tos lub ntuj pom kev (nqi 5,6). Thaum kaj ntug lawm, tus tub rog tsis ntshai nyob tsam muaj yeeb ncuab tuaj tua lawm, lub ntuj kaj lawm nws thiaj muaj kev kaj siab thiab tau so. Thaum Vajtswv zam txim rau ib tus neeg txhaum lawm, nws twb tawm hauv qhov tsaus ntuj los rau qhov pom kev lawm (nqi 1). Thaum nyob hauv qhov kaj lawm, nws yuav tau so thiab muaj kev kaj siab lug vim muaj Tus Tswv lub hwjchim nrog nraim.

Peb yog haiv neeg Yixalayees ntawm sab ntsujplig, peb cia li ua raws li tus uas sau qhov Vajluskub no tej lus nqua hu. Yuav tsum cia siab rau Tus Tswv rau qhov nws yog tus muaj kev hlub yuav cawm peb. Koj puas tau thov Tus Tswv tag koj siab ntsws kom nws zam koj tej kev txhaum?

Tus Tswv, muaj ntau zaug me yau tau ua txhaum rau koj. Me yau thov koj tab ncuab thiab zam lub txim rau me yau. Thov koj pab kom me yau paub hwm koj dhau los ntawm me yau lub neej txhua hnub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top