Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/12/2019

Malakaus 1:4-8
Tig Lub Siab Mus Rau Qhov Twg Tom Qab Ua Koob Tsheej Yexus Yug?

“Yauhas qhia hais tias, tus uas yuav raws kuv qab los, tus ntawd muaj hwjchim loj dua kuv, kuv twb tsis tsimnyog mus daws nws txoj nyuas hluas khau. Kuv muab nej ua kevcai raus hauv dej, tiamsis tus ntawd yuav muab nej raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv” (Nqi 7, 8).

Nqi lus nug xav: Yauhas Npatitus qhia li cas txog Tswv Yexus? Nws pab cov mloog tig lub siab mus rau Tswv Yexus zoo li cas? Yam dabtsi uas koj khaws cia rau nruab siab tom qab ua koob tsheej nco txog Yexus los yug ua neeg?

Yauhas Npatitus yug los ua ntej Tswv Yexus, nwg raug nqua ua tus kho kev tos Tus Tswv, yog li ntawd thaum nws muab neeg ua kev cai raus dej nws thiaj qhuab qhia hais tias nws tsuas yog tus kho kev tos Tus Tswv xwb. Nws qhia hais tias: “tus uas yuav raws kuv qab los tus ntawd muaj hwjchim loj dua kuv, kuv twb tsis tsimnyog mus daws nws txoj nyuas hlua khau.” Kuv muab nej uas kevcai raus rau hauv dej, tiamsis tus ntawd yuav muab nej rau los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv”. Tus ntawd yog Tswv Yexus ntag.

Qhov uas yauhas hais li ntawd qhia tau hais tias Yauhas paub Tswv Yexus yog leej twg, txawm tias Tswv Yexus yug los ua ntej Yauhas los Tswv Yexus yog tus muaj hwjchim loj dua nws. Thaum lub sijhawm uas Yauhas muab neeg ua kevcai raus dej, tej tibneeg pom hais tias Yauhas muaj Vajtswv lub hwjchim tiamsis yog muab piv rau Tswv Yexus mas Yauhas twb tsis tsimnyog daws Tus Tswv txoj nyuas hlua khau. Nws paub hais tias Tswv Yexus yog tus uas yuav muab neeg ua kev cai raus los ntawm Vaj Ntsujplig uas tsis yog muab raus rau hauv dej li nws ua. Tej uas Yauhas qhia ntawd qhia tau hais tias Yauhas lees paub hais tias Tswv Yexus yog los saum ntuj los yug ua neeg, Nws yog Tus Cawmseej thiab yog Vajtswv tus uas nyob mus ibtxhis Tus Tub. Yauhas kub siab lug qhia txog Tswv Yexus rau cov pejxeem nws tsis qhia kom lawv tig lub siab los rau ntawm nws tiamsis qhia kom sawvdaws tig los rau ntawm Tswv Yexus, yog tus muaj hwjchim loj dua nws.

Peb twb ua kevcai koob tsheej nco txog Yexus yug los ua neeg dhau los lawd, peb twb hu nkauj qhuas Tus Tswv, kawm Vajluskub hais txog Tus Tswv tau yug los ua neeg, ua yeeb, hais lus dho qhuas Tus Tswv… tiamsis qhov tseem ceeb uas yog tomqab ua koob tsheej tag peb lub siab tig mus rau qhov twg? Ua koob tsheej Yexus yug los ua neeg tsis zoo li koob tsheej hauv ntiajteb no, koob tsheej Yexus yug yog lub zoo sijhawm rau peb tig peb lub siab los rau ntawm Tus Tswv uas yog Vajtswv Tus Tub, yog vim nws hlub ntiajteb tibneeg nws thiaj yug los ua neeg, kom peb tshaj tawm nws Txojmoo Zoo mus rau coob leej ntau tus. Yuav mus tshaj tawm Txojmoo Zoo ua ntej tshaj yuav tsum yog peb muaj Txojmoo Zoo ntawd nyob hauv peb lub siab ua ntej lawm thiab ua lub neej kom sawvdaws paub hais tias peb yog ib tus ntseeg Yexus

Tomqab ua koob tsheej Yexus yug lawm koj yuav ua lub neej zoo li cas?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug, koj pub rau me yau muaj lub caij ua koob tsheej kaj siab lug. Koj los yug ua neeg tuag theej me yau lub txhoj. Me yau ntseeg koj thiab txiav txim siab ua lub neej qhia koj lub npe rau lwm tus paub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top