Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/12/2019

Malakaus 1:1-3
Vajtswv Tus Tub

“Ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv Tus Tub” (nqi 1).

Nqi lus nug xav: “Vajtswv tus Tub” hauv lus Henplais txhais li cas? Thawj lo lus hauv phau Malakaus sub hais txog yam dabtsi ntawm Tswv Yexus yug los ua ntej? Lo lus no qhia peb li cas rau lub caij ua koob tsheej xyoo no?

Tomqab uas Malakaus hais txog Tswv Yexus yog tus Cawmseej, yog lub hauv paus ntawm Txojmoo Zoo lossis txoj kev zoo siab hais txog Tus Cawmseej yug los ua neeg, nws qhia ntxiv hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv tus Tub ntag.

Raws li cov neeg Henplais mas thaum siv lo lus “ nws tus tub” txhais tau hais tias tus neeg ntawd muaj cwjpwm zoo li lub lo lus ntawd. Piv txwv: Tswv Yexus muab Yakaunpaus thiab Yauhas nkawd tis npe hu ua Npau-anakes rau qhov nkawd muaj siab ceev heev (Malakaus 3:17). Cov timthawj tis Yauxej npe hu ua “tus ua txhawb zog” (Tes Haujlwm 4:36) rau qhov nws txhawb tau lwm tus zog lossis nws muaj tus cwjpwm mus txhawb lwm tus zog. Tswv Yexus yog Vajtswv Tus Tub txhais tau hais tias nws muaj tug cwjpwm zoo li Vajtswv, rau qhov nws yog Vajtswv yug los ua neeg.

Malakaus qhia hais tias Tswv Yexus, nws yug los hauv lub zog Npelehees, tuag zoo li ib tus neeg txhaum hauv lub nroog Yeluxalees, tiamsis nws yeej ib txwm muaj nyob thiab nws yog Vajtswv tus Tub ntag. Nws yeej muaj Vajtswv tus moj yam thaum chiv keeb los lawm. Nws muaj txhua yam uas Vajtswv muaj. Cov lus qhib thawj ntawm phau Malakaus qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus yog tus Mexiyas, yog Vajtswv tus Tub, yog Vajtswv tus nyob mus ibtxhis, ua tau txhua yam, yog tus uas yug los ua neeg zoo ib yam li peb, yog tus uas rhawv muaj Txojmoo Zoo.

Koob tsheej xyoo no qhia rau peb nco txog hais tias Yexus Khetos yog los saum ntuj los, nws yog Tus Cawjseej, yog Vajtswv Tus Tub uas nyob mus ibtxhis, nws twb los hauv ntiajteb no coj txojkev zoo siab los cawm noob neej. Yog tias tus uas peb tabtom teev tiam yog Vajtswv tus Tub no peb yuav tsum muaj tus cwjpwm li cas koj tsimnyog? Lo lus teb tsis nyuaj tiamsis ua lub neej li lo lus teb thiaj nyuaj? Cia li ua tib zoo xav txog zaj no rau lub caij koob tsheej xyoo no.

Tus Tswv Yexus, koj yog Vajtswv tus Tub, koj yog Vajtswv los yug ua neeg tso noob neej dim noob neej lub txim txhaum. Thov koj pab kom me yau paub hwm koj, hlub koj, qhia koj Txojmoo Zoo yam kub siab lug.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 25

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top