Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/12/2019

Malakaus 1:1-3
Npaj Siab Tos Txais Tus Tswv Yug Los

“Muaj ib tus hais nrov nrov tom roob moj sab qhua hais tias, cia li kho kev tos Tus Tswv” (nqi 3).

Nqi lus nug xav: Nyob rau tiam thaum ub, tej lub sijhawm zoo li cas luas thiaj li kho kev? Lo lus nqua hu “cia li kho kev tos Tus Tswv” siv li cas rau peb cov ua neej nyob rau niaj hnub nimno? Zaj kawm no ntuas koj yam dabtsi rau lub caij ua koob tsheej nco txog Yexus yug los ua neeg xyoo no?

Kho kev yog ib yam uas cov neeg nyob tiam thaum ub paub zoo kawg. Txhua zaug uas muaj ib tus nom yuav tuaj mus dhau lub zog twg mas luas yuav tsum kom sawvdaws kho kev rau tus nom ntawd mus kom dhau. Luas yuav tsum khawb tej qhov av uas siab coj los txhub rau tej qhov uas qes, tej qhov uas nkaus yuav tau kho kom ncaj… Lo lus nqua huv tom roob moj sab qhua “cia li kho kev tos Tus Tswv kho kom ncaj, nws yuav los”, lub suab ntawd yeej yog hu rau peb txhua tus thiab, tiamsis Tus Tswv xav kom peb kho kev zoo li cas, qhov no yog ib yam uas tsimnyog peb khaws los xav rau lub caij koob tsheej xyoo no.

Tswv Yexus yog Vajtswv, tiamsis yog vim nws hlub noob neej kawg nkaus li nws thiaj tso nws lub meej mom saum ntuj ceeb tsheej los hauv ntiajteb no yug ua tibneeg. Vim nws yog Vajtswv nws thiaj tsis taug txojkev ua tibneeg ib txwm taug, nws taug txojkev uas coj mus ntsib tau cov neeg txhaum tabtom puas tsuaj zuj zus lawm… Yog li ntawd, niajhnub nimno kho kev tos Tus Tswv yug los yog kho lub siab lub ntsws npaj txais tos Cawmseej Yeus Txojmoo Zoo uas cawm tibneeg ntiajteb. Kho lub siab yog tshem tawm lub siab sib khib, sib ntxub, lub siab xav txog yus tus kheej xwb, lub neej uas nrhiab tej qhov txhia chaw hauv ntiajteb no xwb. Kho lub siab yog tshem tawm tej kev xav uas raws li neeg lub siab nyiam xwb, tshem tawm txhua yam uas muab yus khi tsis muaj kev ywj pheej los mus totaub Vajtswv Txojlus qhia. Kho lub siab yog tshem tawm ntiajteb lub suab nqua hu kom peb hnov Tus Tswv lub suab meej meej kom taug txojkev uas nws twb tau lawm coj Txojmoo Zoo mus cawm tibneeg ntiajteb.

Lub caij ua koob tsheej nco txog Tswv Yexus yug los ua neeg twb los txog lawm, lub caij no yog zoo sijhawm rau peb kho peb lub siab kom tus me nyuam Vaj yug los rau hauv peb lub neej coj peb mus nrog nws qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg uas tsis muaj kev cia siab, coj txojkev cawmdim mus rau cov neeg txhaum. Cia li kho peb lub siab tos Tus Tswv, thiab nrog nws taug txojkev uas nws twb mus dhau lawm, peb yuav tau nrog nws nyob qhov chaw tau zoo uas muaj kev kaj siab lug.

Koj kho koj lub siab tos txais Tus Tswv yug los ua neeg xyoo no li cas lawm? Tshuav yam twg hauv koj lub neej cheem tsum kho kom ncaj thiab tus?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug uas koj yug los ua neeg cawm me yau. Thov koj ntxuav me yau tej kev txhaum kom huv si, kom me yau thiaj tsimnyog hu nkauj qhuas koj rau lub caij koob tsheej xyoo no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top