Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/12/2019

Malakaus 1:1-3
Tus Uas Raug Yws Roj

“Ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus Tub” (nqi 1).

Nqi lus nug xav: Lub npe “Khetos” uas Malakaus siv lo hais txog Tswv Yexus yug los ua neeg txhais li cas? Malakaus xav kom sawvdaws pom tus uas lawv twb tos ntev los lawd yog leej twg? Niajhnub nimno peb hais tias peb yog ts ntseeg peb yuav tsum ua lub neej li cas kom phim peb lub npe ntseeg?

Malakaus tsis tab yog qhia hais tias Txojmoo Zoo yog hais txog Tswv Yexus xwb, nws hais ntxiv hais tias “Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos”, txhais hais tias Tswv Yexus yog Tus Khetos.

Lo lus Khetos yog lus Kilis, lus Henplais txhais hais tias raug ywg roj, lus Hmoob txhais hais tias Tus Cawmseej. Tiam Vajluskub Qub, ua ntej uas ib tus neeg raug cob ib yam haujlwm tseem ceeb tshwj xeeb mas tus ntawd yuav raug ywg roj. Xws li, Vajntxwv raug ywg roj ua ntej ua vajntxwv . Tus povthawj raug ywg ua ntej ua pov thawj. Tus cev lus raug ywg roj ua ntej uas nws ces Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb. Qhov uas raug ywg roj no yog lub cim qhia hais tias Vaj Ntsujplig nrog nraim cov neeg tshwj xeeb no, pab thiab pub hwjchim rau lawv los mus tiav tes haujlwm uas Vajtswv cob rau lawv.

Tiamsis qhov uas ywg roj ntawd tsuas yog nyuam qhuav pib xwb. Vajluskub Qub qhia ua ntej hais tias tus uas yuav los yog ib tus pov thawj hlob, tus cev lus zoo li Mauxes, ib tus vajntxwv muaj hwjchim uas yog vajntxwv Daviv li xeeb ntxwv. Thaum tus ntawd los ces yuav muaj tiav raws li Vajluskub Qub twb hais ua ntej lawm, nws yog tus uas raug ywg roj, yog tus Cawmseej. Malakaus qhia hais tias tus uas sawvdaws pheej tos ntawd yog Tswv Yexus tus uas yug los ua neeg ntag. Tswv Yexus yog Tus Cawmseej lossis yog tus raug ywg roj, yog Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv, yog tus povthawj ib nyob mus ibtxhis, yog tus cev lus nyob tsis paub xaus.

Peb txhua tus hais tias peb yog tus ntseeg Yexus, txhais tau hais tias peb yog Yexus tug lawm. Peb puas tau ua lub neej tsimnyog qhov uas peb yog ib tus ntseeg Yexus Khetos lawm? Thaum peb yog Tswv Yexus tug lawm, peb yuav tsum cia peb lub neej rau nws kav, txhua yam uas peb ua yuav tsum yog nws ua tus txiav txim siab es txhob yog ua raws li peb lub siab nyiam xwb. Txhua yam ntawm peb lub neej tsis hais tej uas peb lub ncauj hais, tej uas peb lub siab xav, tej uas peb txhais tes ua los mus rau lub neej txijnkawm… yuav tsum ua raws li Tus Tswv lub siab nyiam. Niajhnub nimno, Vajtswv tus dej siab muaj nyob hauv phau Vajluskub lawm. Txhua tus yuav tsum nyeem, kawm thiab ua zoo xav txhua hnub thiaj li paub ua lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Yog tias ib tus neeg tsuas ntseeg Tus Tswv, mus pehawm txhua hnub athiv, ua Vajtswv tes haujlwm tiamsis tsis muab nws lub neej fij rau Tus Tswv kawv, puas tsimnyog qhov uas nws yog ib tus ntseeg Yexus?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau nco qab ntsoov hais tias me yau yog koj tug lawm kom me yau ua lub neej tsim nyog me yau ris lub npe ntseeg Yexus, kom dhau ntawm me yau lub neej muaj coob leej ntau tus hnov txog koj lub npe.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top