Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/12/2019

Malakaus 1:1-3
Txojmoo Zoo Uas Hais Txog Tswv Yexus

“Ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus Tub” (nqi 1).

Nqi lus nug xav: Txojmoo Zoo uas Malakaus hais txog no yog hais txog leej twg (nqi 1)? Malakaus qhia hais tias Txojmoo Zoo pib qhov twg los? Peb muaj feem rau Txojmoo Zoo ntawd li cas?

Thawj nqi ntawm phau Txojmoo Zoo uas Malakaus sau, nws hais tias “ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos…” Txojmoo Zoo uas yog kev zoo siab uas Malakaus sau hauv nws phau ntawv yog txoj xov uas hais txog Tswv Yexus yug los rau hauv nkuaj nyug hauv lub zog Npelehees, nws loj hlob hauv ib tsev neeg ua kws ntoo, nws qhia Txojmoo Zoo hauv ib lub tebchaws me me tau peb lub xyoo, nws raug luas muab coj mus ntsia rau saum ntoo khaublig, tuag thiab luas muab nws lub cev coj mus faus thaum nws muaj nub nyoog 33 xyoo, tomqab ntawd peb hnub nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tshwm rau coob leej pom tau 40 hnub, tomqab ntawd nws mus dua saum ntuj tabmeeg nws cov thwjtim xubntiag. Qhov no yog Txojmoo Zoo lub hauv paus.

Txojmoo Zoo uas hais txog Tswv Yexus tsis yog pib ntawm tibneeg, tsis yog rhawv muaj los ntawm ib tus xibhwb twg, tiamsis yog pib los ntawm qhov uas Tswv Yexus los yug ua neeg. Qhov uas Tswv Yexus yug los ua neeg yog lub hauv paus ntawm Txojmoo Zoo uas peb tabtom txais yuav niajhnub nimno. Twb yog muaj Txojkev zoo siab uas Malakaus sau no Txojmoo Zoo thiaj loj hlob, huam vam, muaj ntau lub tuamtsev raug txhim tsa, muaj kev tshaj tawm, muaj coob leej ntau tus tso kev txhaum tseg los txais yuav Txojmoo Zoo uas yog Tswv Yexus ua lawv tus Tswv Cawmseej.

Yog li ntawd, lub hauv paus ntawm Txojmoo Zoo yog qhov uas Tswv Yexus yug los ua neeg, thiab Txojmoo Zoo uas hais txog Tswv Yexus ntawd tabtom muaj neeg tshaj tawm mus txog hnub uas Tswv Yexus rov qab los. Thaum peb kawm paub hais tias: “Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos…” peb yuav tsum nco ntsoov hais tias peb muaj feem yuav tau tshaj tawm txog Tswv Yexus, ua timkhawv yog piav txog Tswv Yexus, qhuab qhia yog nthuav qhia kom lwm tus totaub Tswv Yexus yog leej twg, rau qhov “Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos…”

Muaj ntau zaug peb ua timkhawv rau lwm tus, peb pheej hais tias yog koj ntseeg Tus Tswv koj yuav tau koob hmoov, koj kav tsij los ntseeg Tus Tswv koj yuav muaj haujlwm zoo ua, ntseeg Tswv koj thiaj twv tau ntawv kom dhau… lossis yuam kom lwm tus los ntseeg tiamsis tsis qhia meej Tswv Yexus yog leej twg. Yog peb ua li ntawd ces yog peb tsis nco qab cov lus ua Malakaus sau hauv nws phau ntawv lawm hais tias: “Ntawm no yog Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus Tub”

Tswv Yexus twb yug los ua neeg lawm, hnub no koj yuav tsum ua dabtsi los mus txais Tus Tswv lub luag haujlwm ua ntxiv mus?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug vim Txojmoo Zoo uas me yau txais no yog pib ntawm qhov uas koj yug los ua neeg hauv ntiajteb no. Thov koj pab kom me yau kub siab lug qhia koj Txojmoo Zoo rau me yau haiv neeg, tshwj xeeb yog lub caij ua koob tsheej xyoo no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top