Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/12/2019

Malakaus 1:1-3
Txoj Moo Zoo

“Ntawm no yog Txoj Moo Zoo uas hais txog Yexus Khetos uas yog Vajtswv tus Tub” (Nqi 1).

Nqi lus nug xav: Lub ntsiab lus ntawm Txoj Moo Zoo uas Malakaus hais txog hauv nqi ib yog dabtsi? Txojkev zoo siab uas yog Vajtswv tso nws Leej Tub los yug ua neeg txawv txojkev zoo siab uas ntiajteb pub li cas? Tus ntseeg yuav tsum ua lub neej zoo li cas thaum txais yuav Txoj Moo Zoo uas hais txog Tswv Yexus yug los li cas?

Txojmoo Zoo uas Malakaus hais txog hauv thawj nqi yog ib tsab xov xwm coj kev zoo siab, luag ntxhi, thaj yeeb, nyab xeeb. Nyob rau tiam thaum ub, thaum ib tus me nyuam vajn yug los, luas hais tias qhov ntawd yog ib txoj moo zoo, vim hais tias vajntxwv muaj neeg los hloov chaw lawm. Thaum tus ntsa yeej uas tiv thaiv lub nroog Npev Lees xyoo 1989, nws yog ib txojmoo zoo, xov zoo rau qhov nws ua rau lub tebchaws Đức muaj kev hloov pauv.

Thaum Tswv Yexus yug los ua neeg, tim tswv ceeb tsheej los qhia rau cov neeg yug yaj hais tias: “Nej tsis txhob ntshai! Kuv los ntawm no yog coj txojmoo zoo uas yog txojkev zoo siab kaw nkaus rau txhua hais neeg los qhia rau ne paub. Hnub no nej tus Cawmseej twb yug los rau hauv Daviv lub nroog lawm, nws yog Khetos uuas yog tus Tswv!” (Lukas 2:10-11).

Qhov uas Tswv Yexus los ua neeg yog ib txoj moo zoo uas yog txojkev zoo siab kawg nkaus rau txhua haiv neeg rau qhov nws los cawm neeg ntiajteb dim neeg lub txim.

Cov ntseeg yog cov uas twb txais yuav Txojmoo zoo, txoj kev zoo siab. Vim Txojmoo Zoo yog txojkev zoo siab, yog li ntawd cov neeg uas hais tias yus yog tus ntseeg lawm yuav tsum yog cov tub txib uas muaj lub neej xyiv fab coj kev zoo siab mus rau coob leej ntau tus. Txojkev zoo siab ntawm tsis yog lub ntiajteb no pub tiamsis yog los saum ntuj los uas yog Vajtswv yug los ua neeg. Lub ntiajteb no txawj hloov yog tias txojkev zoo siab ntawd yog los ntawm lub ntiajteb los ces nws yeej yuav txawj hloov thiab. Tsuas yog txojkev zoo siab los saum ntuj los thiaj tsis txawj hloov rau qhov Vajtswv yog tus tsis txawj hloov li, txojkev zoo siab uas Vajtswv pub thiaj nyob mus ibtxhis. Txawm hais tias lub neej yuav zoo li cas los tsimnyog cov ntseeg txhob nyuaj sia tiamsis cia li muaj kev zoo siab thiab tshaj tawm txojkev zoo siab ntawm rau cov uas tsis tau paub Tus Tswv. Qhov ntawd thiaj yog Txojmoo Zoo, yog Txojkev zoo siab uas hais txog Tswv Yexus yug los ua neeg.

Tu siab ntau uas muaj coob tus hais tias lawv yog cov ntseeg Txojmoo Zoo tiamsis lawv niajhnub yws li ub li no, muaj kev nyuaj siab, ua neej yam tsis muaj kev cia siab li. Muaj ib txhia ces tsuas muaj kev zoo siab thaum tau zoo xwb, thaum txomnyem ces nyuaj siab kawg nkaus li thiab. Thov Tus Tswv pab kom peb nco qab ntsoov txoj kev zoo siab uas hais txog Tswv Yexus yug los ua neeg kom peb ua lub neej tsimnyog qhov uas peb twb txais yuav Txojmoo Zoo ntawd lawm. Thov Tus Tswv pub txojkev zoo siab uas yog Txojmoo Zoo dhau ntawm peb ntws mus rau coob leej ntau kom lawv los cuag Tus Tswv thiab txais tau txojsia nrog rau lub neej zoo siab uas Vajtswv Txojmoo Zoo pub rau noob neej.

Koj puas tabtom ua lub neej muaj kev zoo siab phim qhov uas koj yog tus ntseeg lossis tseem muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv? Koj ua lub neej muaj kev zoo siab lossis kev nyuaj siab ntxhov plawv rau lwm tus paub thiab pom?

Tus Tswv, me yau tabtom xyaum nkauj hu qhuas koj hnub ua kev cai koob tshee nco txog koj los yug ua neeg, thov koj pab kom me yau muaj kev zoo siab thiab qhia txojkev zoo siab no rau coob leej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top