Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/12/2019

Phau Ntawv Nkauj 129:1-8
Raug Kev Sim Siab

“Cov kwvtij uas kuv hlub, nej tsis txhob poob siab thaum nej raug kev tsimtxom, tej uas nej raug ntawd twb yog sim nej siab, nej tsis txhob xav hais tias tej kev tsimtxom ntawd tsis zoo li tej uas sawvdaws ibtxwm raug. Tabsis nej yuav tsum zoo siab, rau qhov uas nej raug kev tsimtxom ib yam li Yexus Khetos twb raug los lawm. Thaum sawvdaws pom nws tus tshwjchim uas ci ntsa iab, nej yuav zoo siab kawg nkaus li” (I Petus 4:12-13).

Nqi lus nug xav: Phau Ntawv Nkauj 129 qhia rau paub hais tias cov ntseeg yuav raug kev sim siab li cas? Thaum kawg tus neeg phem yuav zoo li cas? Peb yuav tsum ua li cas kom sawv khov kho thaum raug tej kev sim siab?

Kev sim siab yog ib yam uas txhua tus ntseeg yeej yuav raug txij thaum ub los txog niajhnub nimno. Lo lus “laij” yog hais txog tej kev txomnyem, tsimtxom uas cov ntseeg raug. Cov ntseej yeej raug kev tawm tsam los ntawm yus cov yeeb ncuab. 2 Timautes 3:12 hais li no: “Cov ntseeg Yexus Khetos txhua tus uas xav ua lub neej kom Vajtswv tau ntsej muag yeej yuav raug kev tsimtxom”. Lo lus “yeej ibtxwm lim hiam thiab tsim txom” (nqi 2) qhia hais tias cov ntseeg yeej ib txwm raug kev tsomtxom. Txawm yog yuav raug kev tsimtxom nyav npaum twg los Vajtswv yeej yuav pab kom nws cov menyuam kov yeej tej kev sim siab ntawd thiab sawv khov kho loj hlob ntxiv mus.

Vajtswv yog nws cov menyuam tus Cawmseej. Nws yog tus uas pab peb dim ntawm cov tibneeg phem txhais tes (nqi 4). Lo lus “ hlais kuv nraub qaum to”, “daim teb uas luas laij lawm” yog lus piv txwv rau tej kev sim siab uas yus raug yog vim yus ntseeg Vajtswv. Yaxayas 53:5 qhia li no: “Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntaus nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev phem uas peb ua, nws thiaj raug nplawm. Qhov uas nws raug txim txomnyem ntsuav yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug, nws raug nplawm twb yog kho kom peb tej kev mob kev nkeeg zoo”. Tus Tswv yuav pab kom peb dim ntawm tej kev sim siab ntawd. Tseeb tiag, “nws tso kuv dim plawg txojkev ua luag qhev” (nqi 4), thiab nws yuav pab nws haiv neeg.

Thaum raug kev sim siab, cov ntseeg yuav tsum cia siab hais tias Vajtswv yuav coj nws lub neej yav tomntej. Cov neeg pheem yeej yuav raug txim li xwb (Phau Ntawv Nkauj 1:6). Qhov Vajluskub no qhia hais tias cov neeg phem yuav raug txim li: Lawv yuav raug kev txaj muag, thim rov qab, qhuav li daim nplooj, ua tus swb (nqi 5-8). Thaum pib tus neeg phem zoo li yog tus muaj yeej tiamsis tomqab ntawd nws yuav ua tus swb. Txojkev uas cov ntseeg taug muaj ntau yam kev nyuaj tiamsis thaum kawg Tus Tswv yog tus uas yuav pab kom nws dim tej kev nyuaj ntawd thiab foom koob hmoov, pub txojsia ntev dhawb ibtxhis rau lawv.

Yuav tsum nco ntsoov hais tias yog nej zoo siab tiv kev sim siab npaum li cas ces thaum Tus Tswv rov qab los nej yuav tau kev kaj siab npaum ntawd. Koj puas txaus siab hlo tiv kev txomnyem rau Tus Tswv lub npe?

Tus Tswv uas yog peb Leej Txiv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thov koj pub dag zog thiab pab kom me yau tiv dhau tej kev sim siab uas me yau ntsib. Thov koj pab kom me yau cia siab ntsoov rau koj txhua lub sijhawm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top