Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/12/2019

II Vajntxwv 22:13-20
Tus Neeg Muaj Tswv Yim thiab Tus Neeg Ruam

“Yexus hais tias, txhua tus uas hnov kuv tej lus thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas muaj tswvyim, nws ua nws lub tsev rau saum pobzeb. Thaum los nag xob nag cua, dej nyab thiab cua ntsawj lub tsev ntawd. Lub tsev ntawd tsis vau, rau qhov nws ua rau saum pobzeb” (Mathais 7:24, 25).

Nqi lus nug xav: Tomqab uas mloog Vajtswv Phau Kevcai tag lawm, vajntxwv Yauxiyas ua dabtsi? Hulidas qhia Vajtswv Txojlus li cas rau vajntxwv Yauxiyas? Zaj no qhia kom peb yuav tsum muaj lub siab li cas rau Vajtswv Txojlus?

Tomqab uas mloog Vajtswv Txojkev Cai tag lawm, vajntxwv Yauxiyas dua rhe nws lub tsho, leeg kev txhaum, kom cov povthwj nug saib Vajtswv xav kom vajntxwv thiab cov pejxeem ua dabtsi. Vajtswv Txojlus qhia rau vajntxwv paub hais tias vajntxwv cov yawg koob txij thaum ub los txog nimno puav leej ua txhaum rau Vajtswv, thiab vajntxwv paub hais tias Vajtswv chim heev rau lawv. Cov povthawj mloog vajntxwv lus, lawv thiaj mus cuag tus pojniam Hulidas uas yog ib tus cev lus kom nws qhia saib tus dej siab yog li cas. Tus pojniam ntawd qhia meej meej txhua yam uas Vajtswv hais rau vajntxwv Yauxiyas, nws muaj ob feem li no: cov neeg Yudais tso Vajtswv tseg lawm, lawv mus pe lwm tus Vajtswv, ua rau Vajtswv chim, yog li ntawd Vajtswv ua txhua yam raws li twb muaj lus sau cia rau hauv phau Ntawv Kev Cai lawm. Nyob ntawm vajntxwv tus kheej, thaum mloog Vajtswv Txojlus tag nws lees thiab tso kev txhaum tseg, nws txo hwjchim, dua rhe nws lub tsho, quaj; yog li ntawd, Vajtswv thiaj teb nws tej lus thov thiab yuav tsis tso kev puas tsuaj los raug rau nws thaum nws tseem ua neej nyob. Vajtswv Txojlus qhia meej meej, yog li ntawd yog leej twg tsis ua raws li tus ntawd yuav raug txim, tiamsis tus uas ua raws li Txojkev Cai ntawd qhia tus ntawd yuav tau Vajtswv foom koob hmoov.

Zaj lus saum ua rau peb nco txog Tswv Yexus tej lus thaum nws qhuab qhia saum roob hais txog ob tus neeg ib tus muaj tswvyim thiab ib tus ruam, ob tus ntawd ua ob lub tsev zoo sib thooj, tiamsis ib tus ua rau saum pob zeb, tiamsis ib tus ho ua rau saum cov suab zeb. Ob lus tsev no yeej sawv khov kho mus txog thaum muaj nag xob nag cua los ces lub tsev uas ua rau saum cov suab zeb cia li vau lawm. Tus Tswv txhais li no hais tias tus neeg muaj tswvyim yog tus uas hnov Vajtswv Txojlus thiab ua raws, tus neeg ruam yog tus uas hnov Vajtswv Txojlus tiamsis tsis ua raws. Thaum raug kev sim siab hauv lub neej ces tus uas muaj tswvyim yuav sawv khov kho tiamsis tus neeg ruam poob kev ntseeg. Vajtswv lub homphiaj uas nws pub nws Txojlus rau peb yog pab kom peb paub peb tej kev txhaum thiab tso kev txhaum tseg. Vajtswv tsis muab nws Txojlus los rau txim rau peb tiamsis yog peb hnov Vajtswv Txojlus tabsis tsis ua raws li, tseem ua lub neej qub peb yuav ris peb lub txim txhaum. Yuav tsum kawm xyaum vajntxwv Yauxiyas tus yam ntxwv, mloog Vajtswv Txojlus tag, tso kev txhaum tseg, hloov pauv lub neej, tig rov los nrhiav Vajtswv tus dej siab thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tseem ua lub siab tawv yeej yuav ua rau Vajtswv chim xwb.

Koj kawm Vajtswv Txojlus thiab ua raws lossis kawm kom paub xwb?

Tus Tswv, thov koj zam txim rau me yau rau qhov me yau mloog koj txojlus tiamsis tsis quav ntsej ua raws. Thov koj pab kom me yau kawm koj Txojlus thiab kub siab lug ua raws kom me yau ua tau tus yam ntxwv zoo nyob rau hauv Pawg ntseeg, kom me yau ua tau cov ntsev lag neeg ntiajteb thiab ua tau lub teeb ci pom kev rau qhov tsaus ntuj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top