Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/12/2019

II Vajntxwv 22:8-13
Vajtswv Txojlus Lub Hwjchim

“Rau qhov Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nws tej us tseem ceeb thiab muaj kuab kawg li. Tej lus ntawd ntse dua rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus txog nruab plab nruab plaw nruab nqaij nruab txha. Tej lus ntawd, paub tej uas tibneeg xav thiab paub tibneeg lub siab huv tibsi” (Henplais 4:12).

Nqi lus nug xav: Thaum twg luas nrhiav tau Vajtswv Phau Kev Cai? Vajtswv Phau Kev Cai pab tau li cas rau vajntxwv Yauxiyas? Vajntxwv ua dabtsi? Vajtswv Txojkev Cai pab tau hloov pauv koj txoj kev xav thiab koj tes haujlwm li cas?

Thaum tabtom kho lub Tuamtsev, tus pov thawj Hilekiyas nrhiav tau Phau Kevcai. Peb tsis paub hais tias xyov puas yog tagnrho tsib phau uas Mauxes sau lossis tsuas yog phau 2 Kevcai xwb. Thaum uas tus teev ntawv Safas nyeem Phau Kevcai rau vajntxwv mloog, vajntxwv nyuaj siab heev, nws dua rhe nws lub tsho, qhov no yog ib tus cwjpwm qhia hais tias nws nyuaj siab heev rau nws tej kev txhaum. Txuas ntxiv mus Vajtswv Txojlus qhia rau nws paub hais tias: “tos Tus Tswv chim heev rau peb los twb yog peb cov yawg koob tsis ua raws li tej lus uas sau rau hauv phau ntawv no” (nqi 13b). Lo lus “peb cov yawg koob tsis ua raws li” txhais tau hais tias “cov yawg koob txij thaum ub los txog niajhnub nimno los tsis ua raws li”. Thaum kawg, vajntxwv kom cov povthawj mus nug Vajtswv saib cov lus nyob hauv phau ntawv kev cai ntawd yog hais txog dabtsi, rau qhov thaum ub Vajtswv kom cov cev lus cev Vajtswv tej lus rau cov pejxeem (Henplais 1:1). Tomqab ntawd, vajntxwv txhim kho kev pehawm Vajtswv, Vajluskub ntawm tshooj 23 hais txog qhov no. Vajtswv Txojkev Cai pab rau vajntxwv Yauxiyas paub nws qhov txhaum thiab txiav txim siab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Niaj hnub nimno, Vajtswv qhia Vajtswv tus kheej thiab nws tus dej siab rau peb los ntawm Nws Txojlus uas yog phau Vajluskub thiab Nws Txojlus uas yog Tswv Yexus. Peb txhua tus yeej muaj Vajtswv Txojlus nyob hauv peb txhais tes. Peb tsis tsuas yog nyeem, kawm Vajtswv Txojlus kom paub xwb, qhov tseem ceeb tshaj plawg yog yuav tsum ua raws li Vajtswv Txojlus qhia. Vajtswv Txojlus ntse dua rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus txog nruab plab nruab plaw nruab nqaij nruab txha ua rau peb paub ntshai thaum peb ua txhaum Vajtswv, kom peb txawj hloov pauv tej uas peb lub siab xav, lo lus hais thiab ua raws li Vajtswv Txojlus qhia. Muaj coob leej ntau tus qhia Vajtswv Txojlus tau zoo heev tiamsis tsis ua raws; muaj coob leej muaj phau Vajluskub tiamsis siv ib yam li yam khoom tu zam xwb, txog hnub athiv nqa mus pehawm rov los tsev muab khaws zoo cia, tsis nyeem tsis saib… yog li ntawd lub siab tseem tawv, sab ntsujplig tsis muaj kev hloov pauv, tseem ua lub neej qub. Yuav tsum muaj lub siab mos siab muag thiab txo hwjchim cia Vajtswv Txojlus hloov yus lub neej kom yus muaj lub siab tshiab.

Koj pom hais tias koj lub neej muaj yam dabtsi hloov pauv thaum koj nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus?

Tus Tswv, thov koj zam txim rau me yau rau qhov me yau tseem muaj lub siab tawv thaum nyeem koj Txojlus. Thov kom koj Txojlus nkaug mus txog nruab plab nruab plaw nruab nqaij nruab txha pab kom me yau paub tso kev txhaum tseg thiab ua lub neej raws li koj lub siab nyiam txhua hnub

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top