Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/12/2019

II Vajntxwv 22:1-7
Kev Kaj Siab Ntawm Tus Neeg Paub Vajtswv

“Nws txiav txim ncajncees rau tus txomnyem, txhua yam uas nws ua puavleej zoo. Tus uas ua li no thiaj yog tus uas paub Vajtswv” (Yelemis 22:16).

Nqi lus nug xav: Yauxiyas txiav txim siab ntse ntsuav li cas thaum nws sawv los ua vajntxwv? Tus cev lus Yelemis hais li cas txog vajntxwv Yauxiyas? (Yelemis 22:16). Peb kawm tau dabtsi dhau los ntawm tus neeg paub Vajtswv?

Nyob rau tiam uas muaj vajntxwv, vajntxwv yog tus muaj hwjchim loj dua, nws yog tus ua muaj cai txiav txim siab rau kev coj noj coj ua hauv lub tebchaws. Nyob rau haiv neeg uas Vajtswv xaiv, tus vajntxwv uas kav tebchaws tsis tab yog txiav txim siab rau kev tswjhwm tebchaws xwb nws tseem yuav txiav txim siab rau kev ntseeg thiab. Vajntxwv Amoos txiav txim siab tig rov mus pe mlom ib yam li nws txiv vajntxwv. Tiamsis thaum Yauxiyas sawv los ua vajntxwv lawm, nws tsis xaiv txojkev ua nws txiv taug tiamsis nws xaiv txojkev ua nws yawg koob vajntxwv Daviv taug uas yog pehawm Vajtswv. Nws tsis tab yog xaiv txojkev ntawd taug xwb nws tseem taug mus txog thaum kawg thiab, nws tsis ua ywj fab ywj fwj li.

Vajntxwv Yauxiyas qhov kev txiav txim siab ntse ntsuav thib ob yog tomqab uas nws ua vajntxwv tau 18 xyoo lawm, nws txib tus teev ntawv Safas kho tej qhov hauv lub Tuamtsev uas twb puas tag lawm, rau qhov cov vajntxwv kav tebchaws dhau los lawm tsuas teev dab pe mlom xwb tsis muaj leej twg quav ntsej txog Vajtswv lub Tsev.

Thaum sawv los ua vajntxwv, Yauxiyas tsuas tau 8 xyoo xwb, thaum nws tau 26 xyoo lawm, nws xam pom hais tias cov pejxeem cheem tsum heev tau ib qhov chaw los pehawm Vajtswv, qhov chaw ntawd yog qhov chaw ua Vajtswv cog lus hais tias Vajtswv yuav los nyob thiab foom koob hmoov rau tus uas pehawm nws thiab ua rau nws tau ntsej tau muag. Yog li ntawd, vajntxwv Yauxiyas thiaj txiav txim siab kho lub Tuamtsev kom cov pejxeem muaj qhov chaw tuaj pehawm Vajtswv. Yauxiyas txiav txim yam ntse ntsuav li ntawd yog yam zoo kawg nkaus.

Tus cev lus Yelemis ua tim khawv zoo txog Yauxiyas li no: “Nws txiav txim ncajncees rau tus txomnyem, txhua yam uas nws ua puavleej zoo. Tus uas ua li no thiaj yog tus uas paub Vajtswv” (Yelemis 22:16). Qhov uas vajntxwv Yauxiyas txiav txim siab yam ntse ntsuav li ntawd yog vim nws paub Vajtswv zoo. Peb kawm paub hais tias tus uas paub Tus Tswv, nws yuav muaj tswvyim txiav txim siab ntse ntsuav li vajntxwv Yauxiayas thaum ub uas yog taug Vajtswv txojkev ncajncees, tsis ua ywj fab ywj fwj, tsis yuam kev, ua lub neej zoo. Tus uas paub Vajtswv yog tus uas pehawm Vajtswv tibleeg nkaus xwb thiab coj lwm tus los nrog pehawm Vajtswv hauv Vajtswv lub Tuamtsev. Tus uas paub Vajtswv tsis quab yuam, txeeb lwm tus tug los ua yus tug tiamsis nws paub hlub cov neeg txomnyem thiab muaj kev tu ncua.

Koj tej kev txiav txim siab hauv koj lub neej puas qhia tau hais tias koj paub Vajtswv?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau nquag thiab kub siab lug kawm koj Txojlus txhua hnub kom me yau thiaj txiav txim siab tau raws li koj lub siab nyiam.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top