Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/12/2019

II Vajntxwv 21:19-25
Tig Rov Mus Pe Mlom

“Qhia menyuam kom paub ua nws lub neej; nws yuav nco ntsoov tej lus ntawd mus tag nws sim neej” (Pajlug 22:6).

Nqi lus nug xav: Vajntxwv Amoos ua dabtsi thaum nws los ua vajntxwv? Yog vim li cas nws pe mlom ib yam li nws txiv vajntxwv thaum ub? Peb yuav cob qhia me nyuam li cas?

Tomqab uas vajntxwv Manaxes tuag lawm, Amoos sawv los ua vajntxwv thaum nws muaj nub nyoog 22 xyoo thiab nws ua vajntxwv tau ob lub xyoo. Txawm hais tias 2 Xwmtxheej Vajntxwv 33:14-17 qhia hais tias tomqab uas vajntxwv Manaxes ua txhaum nws lees txim thiab Vajtswv zam txim rau nws, nws muab tej mlom uas nws pe rhuav pov tseg, nws rov txhim kho lub Tuamtsev thiab qhia kom cov pejxeem yuav tsum pehawm Vajtswv. Tiamsis vajntxwv Amoos tsis ua lub neej ncajncees li nws txiv vajntxwv thaum laus laus lawm, nws tig rov qab mus pe mlom, ua phem ib yam li nws txiv vajntxwv thaum ub. Vajntxwv Amoos rov txhim kho kev teev dab pe mlom, ua haujlwm rau cov mlom ntawd. 2 Xwm txheej Vajntxwv 33:23 hais li no: “Tiamsis nws tsis txo hwjchim thiab tsis tig los cuag Tus Tswv ib yam li nws txiv nws yajyam ua txhaum loj tshaj nws txiv”. Thaum kawg nws raug ib cov neeg ntxeev siab tua nws tuag hauv nws lub tsev. 22 xyoo uas nws nyob hauv nws txiv tsev, vajntxwv Amoos lub neej muaj ob ntu sib txawv. Thaum tseem yau nws nrog nws txiv pe dab pe mlom, saib tes, tso cai rau pejxeem muab menyuam yau tua fij mlom. Ntu txuav ntxiv yog nrog nws txiv rhuav tej mlom pov tseg thiab pehawm Vajtswv tib leeg. Thaum nws sawv los ua vajntxwv, nws muaj cai tagnrho xaiv txojkev ntseeg rau nws tus kheej thiab cov pejxeem, tiamsis nws ho xaiv kev pe mlom teev dab. Tej zaum yog thaum yau nws ib txwm pe dab pe mlom, tej ntawd ciaj sia hauv nws lub paj hlwb ua rau nws yooj yim tig rov qab mus coj lub neej li nws txiv vajntxwv thaum ub.

Yam uas peb kawm tau dhau ntawm zaj no yog tej ua menyuam yau kawm, pom thiab nqis tes ua thaum tseem yau tseem ceeb kawg nkaus li. Vajtswv Txojlus hauv Pajlug 22:6 qhia hais tias: “Qhia menyuam kom paub ua nws lub neej; nws yuav nco ntsoov tej lus ntawd mus tag nws sim neej”. Zaj kawm uas hais txog vajntxwv Amoos xaiv txojkev pe dab pe mlom qhia peb cov ua niam ua txiv, ua yawg, ua pog hais tias peb yuav tsum ua qauv zoo rau cov me nyuam, xeeb ntxwv xyaum, tomqab ntawd yuav tsum nco ntsoov cob qhia lawv kom lawv paub Tus Tswv, ntseeg Tus Tswv, hwm Tus Tswv thiab ua Vajtswv haujlwm. Lub luag haujlwm uas Vajtswv muab rau peb loj kawg li, thaum ib tus menyuam loj hlob lawm, lawv lub neej, txojkev ntseeg feem ntau yog xyaum ntawm lawv niam, txiv thiab pog yawg xwb.

Koj cov menyuam txojkev ntseeg tamsim no zoo li cas? Koj twb ua yam ntxwv zoo li cas rau koj cov menyuam, xeeb ntxwv?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua tau tus qauv zoo thiab nco ntsoov qhia me yau cov menyuam, xeeb ntxwv paub mloog koj us. Me yau ua koj tsaug.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top