Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/12/2019

Yauhas 6:27-29
Haujlwm Lossis Kev Ntseeg?

“Tsis txhob ua haujlwm nrhiav tej mov uas txawj lwj, tiamsis yuav tsum nrhiav tej mov uas nyob ruaj thiab tau txojsia ibtxhis tsis kawg, uas Neeg Leej Tub yuav pub rau nej, rau qhov Vajtswv uas yog Leej Txiv twb nias homthawj qhwv nws lawm” (nqi 27 – Vajluskub phau HMOWSV).

Nqi lus nug xav: Ua haujlwm nrhiav tej mov uas nyob ruaj thiab tau txojsia ibtxhis tsis kawg yog li cas? Yuav ua li cas thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis? Zaj kawm hnub no qhia peb li cas thaum peb ua Vajtswv tes haujlwm?

Thaum cov neeg coob coob tuaj cuag Tswv Yexus, Nws hais rau lawv hais tias qhov uas lawv tuaj nrhiav Nws yog vim lawv xav tau noj tsau npo xwb (nqi 26). Tomqab ntawd Tus Tswv qhia rau lawv paub txog ib yam mov uas lawv tsis tau paub li. Tus Tswv qhia hais tias “ua haujlwm nrhiav” (nqi 27), lo lus no muaj ob lub ntsiab lus: thib ib yog yus siv yus lub peev xwm, dag zog los ua haujlwm yus yuav tau txais cov mov uas yug sab nqaij tawv; tiamsis yog yuav kom yug tau yus sab ntsujplig muaj zog thiab tau txojsia ibtxhis tsis kawg ces tsis yog siv yus tus dag zog pev xwm ua li lawv xav, rau qhov txojsia ibtxhis yog yam khoom plig uas Vajtswv pub dhau ntawm nws Leej Tub uas yog Tswv Yexus. Thaum lawv nug Tus Tswv hais tias “Peb yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Vajtswv xav kom peb ua?”. Tus Tswv qhia rau lawv paub hais tias kev ntseeg yog ib yam uas tseem ceeb kawg nkaus li. Tus Tswv qhia rau lawv hais tias Vajtswv xav kom lawv muaj kev ntseeg, rau qhov txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tsis yog siv yus lub peev xwm, dag zog ua tau tiamsis yog ntseeg Nws Leej Tub Tswv Yexus xwb.

Tibneeg tsuas pheej nyav siab rau tej haujlwm uas pab rau sab nqaij twb xwb, yog vim li ntawd luas thiaj li khwv khwv, nrhiav ntau lub tswvyim ua li cas kom yus npluanuj thiab muaj nyiaj txiag ntau khaws cia… qhov no ua rau lawv tsis quav ntsej txog kev cheem tsum ntawm sab ntsujplig li lawm. Muaj ib txhia kuj txhawj rau sab ntsujplig tiamsis ho totaub yuam kev lawm hais tias kev cheem tsum ntawm sab ntsujplig zoo ib yam li sab nqaij tawv thiab. Yog li ntawd, lawv thiab siv zog ua haujlwm zoo, rau qhov lawv xav hais tias qhov uas lawv ua haujlwm zoo ntawd yuav pab tau lawv dim lawv lub txim.

Khoom ntiajteb yuav pab tsis tau sab ntsujplig npluamias, tsuas yog Tswv Yexus thiaj pab tau sab ntsujplig muaj kev kaj siab, thiab tibneeg tsuas tau txojsia ibtxhis tsis kawg nyob saum ntsuj ceeb tsheej los ntawm qhov uas nws ntseeg Cawmseej Tswv Yexus xwb. (Efexaus 2:8-10). Muaj coob leej ntau tus hauv pawg ntseeg totaub yuavm kev hais tias kuv yuav tsum ua haujlwm hauv pawg ntseeg kuv thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibthis. Lawv saib tes haujlwm tseem ceeb tiamsis tsis quav ntsej txog kev ntseeg ntawm Tswv Yexus. Zaj kawm no ntuas peb txhua tus hais tias yam tseem ceeb kawg nkaus rau ib tus uas nrog Tus Tswv mus yog ntseeg ruaj siab rau Tswv Yexus thiab nrog nws muaj kev sib raug zoo. Thaum peb txojkev ntseeg ruaj siab rau Tus Tswv thiab muaj kev sib raug zoo nrog nws lawm tes haujlwm uas peb ua thiaj muaj qab hau. Vajtswv tsuas pub txojsia ibtxhis rau tus uas ntseeg Yexus xwb nws tsis pub rau tus uas kub siab lug ua haujlwm tiamsis tsis muaj kev ntseeg.

Koj lub homphiaj ua Vajtswv haujlwm yog dabtsi?

Tus Tswv Yexus, me yau ua koj tsaug uas koj twb tuag saum ntoo khaublig theej me yau lub txhoj. Thov koj zam txim rau me yau rau qhov muaj ntau zaug me yau kub siab lug ua haujlwm es tsis muaj kev ntseeg thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog koj; thov koj pab kom me yau muaj kev ntseeg ntawm koj, txhua yam me yau ua thiaj haum koj tus dej siab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top