Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/12/2019

Yauhas 6:22-26
Lub Homphiaj Uas Nrhiav Tus Tswv

“Yexus teb hais tias: Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, twb yog vim kuv muab mov rau nej noj tsau, nej thiaj tuaj nrhiav kuv, tsis yog vim nej pom tej txujci tseem ceeb uas kuv ua” (nqi 26).

Nqi lus nug xav: Thaum Tus Tswv kom sawvdaws rov mus tsev, lawv ua dabtsi thiab mus rau qhov twg? Lawv lub hom phiaj uas mus nrhiav Tus Tswv yog dabtsi? Niaj hnub nimno yam twg uas peb ua es yuav raug Tus Tsev cem ib yam li nws cem cov neeg thaum ub?

Tomqab uas Tus Tswv kom cov neeg coob coob mus tsev, lawv pheej soj nraim Tus Tswv thiab lawv pom hais tias Tus Tswv tsis nrog cov thwjtim caij nkoj hla hiav txwv mus, yog vim li ntawd, hnub tomqab lawv thiaj li sib yaum rov qab tuaj ntawm thaj chaw uas hnub ntej lawv tau noj mov thiab ntses lawm. Tiamsis Tus Tswv thiab cov thwjtim twb tsis nyob qhov chaw ntawd lawm, lawv thiaj li caij nkoj mus rau tim Kapena-us nrhiav Tus Tswv. Thaum pom Tus Tswv lawm, lawv xav tsis thoob li thiab nug Tus Tswv hais tias: “xibhwb thaum twg koj twb tuaj rau ntawm no lawm?” Tus Tswv tsis teb lawv lo lus nug tiamsis nws nthuav lawv lub homphiaj nrhiav Tus Tswv rau lawv: “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, twb yog vim kuv muab mov rau nej noj tsau, nej thiaj tuaj nrhiav kuv, tsis yog vim nej pom tej txujci tseem ceeb uas kuv ua”.

Lawv pom Tus Tswv ua ntau yam txujci tseem ceeb tiamsis lawv tsis paub hais tias Tus Tswv yog Tus Mexiyas uas los saum ntuj los, lawv tsuas xav hais tias nws tsuas zoo li tus Mauxes thaum ub uas thov Vajtswv pub manas rau cov pejxeem noj xwb. Lawv kub siab lug nrhiav Tus Tswv tsis yog vim xav pehawm nws tiamsis yog xav kom nws pub lawv muaj zaub mov noj tsau npo li yav tag los lawm xwb. Cov neeg coob ntawd tsuas xav kom Tus Tswv ua rau lawv xwb, lawv tsis xav hais tias yus twb ua tau dabtsi rau Tus Tswv lawm. Thaum peb lub siab tsuas ntshaw khoom ntiajteb, yuav noj dabtsi, haus dabtsi, hnav dabtsi; thaum zoo li no peb lub homphiaj uas nrhiav Tus Tswv kuj zoo li cov tsis tau ntseeg thiab xwb. Tus Tswv cov lus cem cov neeg coob coob hauv nqi 26 yeej raug cov ntseeg nyob niaj hnub nimno thiab. Muaj coob leej ntau tus yeej tuaj pehawm Vajtswv hauv tuamtsev txhua lub athiv, muaj tej tus qhia Vajluskub, muaj tej tus kuj tham txog Vajtswv Txojlus, tiamsis lawv lub homphiaj uas nrhiav Tus Tswv yog kom tau tej khoom ntiajteb yeej tsis txawv cov neeg coob coob thaum ub. Thaum qhia Tus Tswv zaj ces tsuas hais tias yog koj ntseeg Tus Tswv koj yuav tau koob hmoov, tau kho mob zoo, ua lag luam tau zoo, menyuam kawm ntawv mus tau qeb siab… Thaum uas peb cia nyiaj txiag, khoom ntiajteb, kev cheem tsum ntawm sab nqaij tawv los kav peb lub siab lawm peb lub siab yuav ntshaw tej ntawd thiab “yuav saib yam uas nws ntshaw tsim txiaj dua Vajtswv” (Kaulauxais 3:5b), yog vim li no txawm yog nws nyob hauv Tus Tswv lub tuamtsev los nws tsis muaj Tus Tswv nyob hauv nws lub siab vim nws cia khoom ntiajteb kav nws lub siab lawm. Txawm hais tias Tus Tswv cog lus yuav foom koob hmoov sab nqaij tawv rau tus uas caum Tus Tswv qab los qhov ntawd tsis yog lub homphiaj tseem ceeb rau ib tus caum Tus Tswv qab, rau qhov tus uas tsuas nrhiav koob hmoov ntawm sab nqaij tawv xwb yuav ceev faj zoo nyob tsam sab ntsujplig ho tsis tau koob hmoov lawm.

Koj lub homphiaj uas koj tabtom nrhiav Tus Tswv yog dabtsi? Puas muaj thaum tw Tus Tswv cov lus cem hauv nqi 26 raug koj lub neej?

Tus Tswv, muaj ntau zaug me yau tsis paub ua lub neej kom tsimnyog. Me yau tsis mus nrhiav koj lub Tebchaws thiab ua lub neej haum koj siab nyiam ua ntej tiamsis ho mus nrhiav khoom ntiajteb thiab nyiaj txiag ua ntej. Thov koj zam txim rau meyau thiab pab kom meyau paub ua lub neej raws li koj Txojlus qhia.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top