Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/12/2019

Phau Ntawv Nkauj 128:1-6
Tus Uas Tau Koob Hmoov

“Cov tibneeg uas mloog Tus Tswv lus thiab coj raws li Tus Tswv tej lus samhwm, yog cov uas tau kev kaj siab lug!” (nqi 1).

Nqi lus nug xav: Leej twg yog tus uas tau txais Vajtswv txoj koob hmoov? Tus uas tau koob hmoov yog tus uas tau txais dabtsi? Koj tau txais Vajtswv txoj koob hmoov li cas?

Phau Ntawv Nkauj 128 qhia hais tias tus uas mloog Tus Tswv lus thiab ua raws li Tus Tswv tej lus samhwm tus ntawd yuav tau txais koob hmoov. Txoj “koob hmoov” lossis “kaj siab lug” no yog Tus Tswv pub. Tus uas paub hwm Tus Tswv tus ntawd yuav tau kev kaj siab lug rau qhov tus uas hwm Tus Tswv tus ntawd yog neeg muaj tswvyim (Pajlug 9:10). Tus uas ua raws li Tus Tswv tej lus samhwm uas yog qhov tseeb tus ntawd yuav tau txais txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Tswv Yexus hais tias: “Kuv yog txojkev, qhov tseeb, thiab yog txojsia, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6). Yog li ntawd, paub hwm Tus Tswv thiab ua raws li Tus Tswv tej lus samhwm yog yam uas pab rau tibneeg tau txais Vajtswv txoj koob hmoov.

Txoj koob hmoov uas qhov Vajluskub hais txog yuav tshwmsim rau hauv tsev tibneeg (nqi 2-4). Tus neeg uas tau koob hmoov yog tus uas tau noj tej uas nws txhais tes khwv tau los. Tsob txiv hmab thiab tsob txiv ntoo roj piv txog kev npluanuj thiab kaj siab lug. Tsob txiv hmab txi txiv ncw qab zib li cas ces tus pojniam pab rau lub cuab lub yig muaj kev vam meej ib yam li ntawd. Cov ntsuag ntoo roj huam vam loj hlob li cas ces tus neeg uas hwm Tus Tswv cov menyuam loj hlob zoo nkauj ib yam nkaus li ntawd. Tsev neeg uas muaj kev kaj siab lug tsis tab yog hais txog kev muaj txiag npluanuj xwb kuj yog hais txog kev loj hlob, muaj zog ntawm sab siab ntsws thiab.

Txoj kev kaj siab uas tus neeg uas hwm Tus Tswv muaj tsis tsuas yog muaj nyob hauv tsev neeg xwb, tiamsis nws txojkev kev kaj siab kuj ntws mus rau lwm tus thiab ib tiam dhau ib tiam lawm thiab. Lo lus “Yeluxalees vam meej” (nqi 5) txhais hais tias tus neeg uas muaj kev kaj siab lug thiab nws lub neej vam meej yuav pab rau lub teb lub chaw muaj kev vam meej thiab. Txoj kev kaj siab no nws tsis yog yus tau xwb tiamsis yuav dhau los mus rau yus cov xeeb leej xeeb ntxwv thiab (nqi 6). “Thov kom muaj kev thaj yeeb rau haiv neeg Yixalayees” (nqi 6b), lo lus no txhais hais tias thov kom txhob yog yus tib leeg tau koob hmoov xwb tiamsis kom lub tebchaws sawvdaws tau koob hmoov ib yam nkaus. Tus uas tau koob hmoov yog tus uas hwm Tus Tswv. Tsev neeg uas tau koob hmoov yog tsev neeg uas hwm Tus Tswv. Cia li hwm Tus Tswv thiab taug nws txoj kab ke, Tus Tswv yuav foom koob hmoov rau koj.

Koj lub neej puas coj kev kaj siab los rau koj tus kheej, tsev neeg thiab lub tebchaws?

Ua Tus Tswv tsaug uas koj pub koj Txojlus rau meyau, tiamsis meyau pheej tsis quav ntsej koj Txojlus. Thov koj pab kom txij no mus meyau paub hwm thiab mloog koj lus kom meyau txais tau koj txoj koob hmoov thiab txoj koob hmoov ntws mus rau lwm tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top