Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/12/2019

Yauhas 6:14-21
Yuav Tsum Cia Siab Rau Tus Tswv

“Lawv zoo siab heev vim cua daj cua dub tu thiab dej hiav txwv tug lawm, Tus Tswv coj lawv los txog ntua lub chaw nres nkoj raws li lawv siav xav tsis raug kev nyuaj siab li cas” (Phau Ntawv Nkauj 107:30).

Nqi lus nug xav: Cov pej xeem xav li cas thaum hais tias Tus Tswv yog Tus Cev Lus? Thaum cov thwjtim caij nkoj es muaj cua daj cua dub los ntsawj, thaum ntawd Tswv Yexus ua dabtsi? Cov thwjtim thiab peb kawm tau dabtsi los ntawm qhov uas Tus Tswv muab mov rau tsib txheeb leej noj thiab nws mus kotaw sau nplaim dej?

Tomqab uas Tus Tswv muab mov rau tsib txheeb leej noj, cov pej xeem xav hais tias Tus Tswv yog Tus Cev Lus uas hais txog hauv 2 Kevcai 18:15 zoo li Mauxes. Thaum lawv tau noj tsau npo lawm, lawv nco txog Vajtswv pub rau haiv neeg Yixalayees muaj noj muaj haus dhau ntawm Mauxes thaum lawv nyob rau tiaj suab puam. Yog vim li no lawv thiaj xav muab Tus Tswv tsa ua vajntxwv kom lawv tau noj tau haus dawb dawb (nqi 14,15). Tus Tswv paub lawv lub siab, nws thiaj kom sawvdaws nyias mus nyias tsev thiab kom cov thwjtim caij nkoj hla mus hiav txwv rov los rau Kapena-oos, tomqab ntawd nws mus rau pem roob thov Vajtswv (Malakaus 6:45,46). Thaum tsaus ntuj, cov thwjtim tabtom caij nkoj txawm muaj cua daj cua dub los ntsawj lub nkoj. Ua ciav lawm txawm pom Tus Tswv mus kotaw saum nplaim dej los cuag lawv. Tiamsis Tus Tswv hais tias: “Nej tsis txhob ntshai, twb yog kuv ntag!” Thaum hnov li ntawd, cov thwjtim mam tsis ntshai thiab tos Tus Tswv los rau hauv lub nkoj. Tamsim ntawd lub nkoj txawm mus txog ntawm lub tshav nkoj Kapena-oos qhov chaw uas lawv npaj yuav mus kom txog.

Phau Txojmoo Zoo uas Yauhas sau tshooj 6 sau hais txog ob zaj txujci tseem ceeb ua ntu zus. Thawj qhov txujci tseem ceeb uas yog muab mov rau tsib txheeb leej noj ces yog txujci tseeem ceeb mus kotaw saum nplaim dej. Tus Tswv ua ntau yam txujci tseem ceeb kom sawvdaws paub hais tias Nws yog Tus Mexiyas thiab kom cov thwjtim paub hais tias nws yog Vajtswv thiab. Peb pom hais tias txawm yog Tus Tswv tabtom nyob nrog cov thwjtim thiab cov pejxeem los lawv yeej tseem tshaib plab tiamsis Tus Tswv twb ua txujci muab mov rau lawv noj tsau npo. Tomqab ntawd, Tus Tswv cia cov thwjtim caij nkoj mus kom ntsib cua daj cua dub tiamsis Tus Tswv los pab lawv kom mus txog chaw kaj siab lug. Zaj kawm uas Tus Tswv xav qhia rau cov thwjtim yog hais tias yuav tsum tso siab plhuav rau Tus Tswv tsis hais thaum tau zoo lossis raug kev sim siab. Peb lub neej uas caum Tus Tswv qab yeej yuav ntsib tej kev sim siab, tu ncua yam ub yam no, twg kev…, txawm hais tias Tus Tswv nrog nraim los peb yeej yuav raug kev sim siab. Yam uas Tus Tswv xav kom peb muaj yog cia siab ntsoov hais tias Tus Tswv yuav tsom kwm saib xyuas peb lub neej. Tus Tswv yeej nrog nraim peb tiamsis peb thiab daws peb tej teeb meem raws li nws lub tswvyim. Yuav tsum cia siab ntsoov rau Tus Tswv, Nws yuav coj peb mus txog qhov chaw uas peb npaus suav.

Koj pheej ua dabtsi thaum raug kev sim siab, txomnyem thiab kawg kev? Koj tau txais kev txhawb zog li cas thaum kawm dhau zaj kawm hnub no?

Ua koj tsaug Tus Tswv, rau qhov koj yeej nrog nraim meyau, cawm thiab pab daws meyau tej teeb meem. Thov koj pab kom meyau tso siab plhuav rau koj tsis hais thaum tau zoo los yog txomnyem.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top