Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/12/2019

Yauhas 6:1-15
Zaj Kawm Los Ntawm Txujci Muab Mov Rau Tsib Txheeb Leej Noj

“Yexus muab tsib lub ncuav ntawd los ua Vajtswv tsaug, thiab nws muab faib ra sawvdaws noj. Nws muab ob tus ntses los ua ib yam nkaus li ntawd thiab, tus uas yuav noj npaum li cas los tau” (nqi 11).

Nqi lus nug xav: Dhau txujci tseem ceeb uas Tus Tswv muab mov rau tsib txheeb leej noj, peb kawm tau yam dabtsi rau yus?

Tswv Yexus muab tus metub tsib lub ncuav thiab ob tus ntses los ua txujci rau cov neeg coob kwv lam li tsib txheeb leej (tsis xam cov pojniam thiab menyuam) noj tsau npo. Cov neeg coob coob tsis tab yog noj tsau npo xwb lawv tseem xeem kaum ob tawb thiab! Dhau txujci tseem ceeb no peb kawm tau qee yam li nram qab no:

Tus Tswv tsis tab yog saib sab ntsujplig tseem ceeb xwb nws yeej saib sab nqaij tawv tseem ceeb thiab. Qhov tseem ceeb yog yam twg yog yam uas yuav tsum ua ua ntej (Mathais 6:33). Yuav tsum saib sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv sib luag txhob yog saib sab nqaij tawv tsis muaj nujnqis dabtsi.

Tus Tswv sim Filis siab saib nws teb li cas tiamsis Tus Tswv yeej paub lawm hais tias nws yuav ua dabtsi lawm. Tus Tswv yeej zoo siab siv peb los ua nws tes haujlwm. Tus Tswv pub rau nws cov thwjtim muaj feem koom nrog nws ua txujci tseem ceeb dhau qhov uas cov thwjtim kom tej neeg sawvdaws zaum, faib ncuav rau sawvdaws noj (nyeem ntxiv Malakaus 6:39-44) thiab mus khaws tej uas sawvdaws noj seem. Vajtswv tes haujlwm nws yeej pub peb muaj feem nrog nws ua, peb yuav tau thov Vajtswv pab kom peb paub hais tias Tus Tswv xav kom peb ua dabtsi

Tus Tswv kom sawvdaws zaum ua tej pawg, kom sawvdaws txhob sib txeeb. Vajtswv yog tus muaj paus muaj ntsis (I Kaulithaus 14:33).

Tus Tswv pub rau sawvdaws noj ywj siab tiamsis thaum kawg sawvdaws puav leej “tsau npo” ib yam nkaus. Nyias muaj nyias ib yam kev cheem tsum yog li ntawd Tus Tswv pub rau sawvdaws raws li nyias kev cheem tsum kom sawvdaws txaus siab. Tsuas xav kom lwm tus ua rau yus, ntshaw luag tus, xav txog yus tus kheej xwb lossis tsis paub tsuag yog tej yam uas tsis tsimnyog ua.

Yam tshwj xeeb uas peb pom uas yog tus menyuam yau tsuas muaj yam khoom me me, yog tias nws tsis muab faib rau lwm tus ces tsuas nws tibleeg thiaj tsau npo xwb, tiamsis thaum nws txaus siab muab fij rau Tus Tswv pub rau sawvdaws noj ces Vajtswv foom koob hmoov rau nws qhov khoom ntawd, tsis tab yog nws tib leeg tsau npo xwb cov neeg coob coob kuj tsaus npo thiab muaj noj seem thiab. Tus Tswv Txojlus qhia hais tias: “Thaum yug pub rau luag yus zoo siab heev dua thaum yus tau luag li” (Tes Haujlwm 20:35). Tus neeg caum Tus Tswv qab nws tsis ceev rau nws tus kheej xwb, nws tsis xav txog nws xwb tiamsis nco ntsoov thov Tus Tswv pab kom ua tau lub neej pub rau luag.

Nqi twg hauv zaj kawm saum raug koj siab dua? Vim li cas?

Tus Tswv, thov koj pab kom meyau ntsia ntsoov koj, xyaum koj tus yam ntxwv, ua raws li koj Txojlus qhia thiaj haum koj siab nyiam.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top