Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/12/2019

Yauhas 6:1-15
Poob Txojkoob Hmoov Uas Zoo

“Tiamsis nej yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub tebchaws thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tso, Vajtswv mam muab tej no ntxiv rau nej” (Mathais 6:33).

Nqi lus nug xav: Thaum Tswv Yexus nug Filis hais tias yuav mus qhov twg yuav mov rau cov neeg coob ntawd noj ces Filis thiab Adales teb Yexus li cas? Filis, Adales thiab cov neeg coob totaub tias Tswv Yexus yog leej twg? Lawv xav txog yam dabtsi? Koj ne koj ho xav li cas?

Tomqab uas Tswv Yexus kho tus neeg tuag tes tuag taw tau 38 xyoo thiab qhuab qhia rau cov neeg Yudais hauv tshooj 5, Tswv hla hiav txwv Kalilais mus nrog cov thwjtim nyob pem roob. Tiamsis muaj neeg coob pom Tswv Yexus lawv thiaj caum nws qab. Peb phau Mathais, Malakaus thiab Lukas qhia hais tias Tus Tswv kho cov neeg muaj mob zoo mus txog thaum yuav luag tsaus ntuj. Tus Tswv thiaj sim Filis thiab nug hais tias yuav mus yuav mov qhov twg los kom txaus cov neeg coob no noj. Filis teb hais tias: “Txawm yog muab ob puas lub nyiaj coj mus yuav mov los ntshai ib leeg tsuas tau ib nyuag qhov me me xwb”. Adales hais tias: “Muaj ib tus menyuam tub nyob ntawm no, nws muaj tsib lub ncuav thiab ob tus ntses. Tiamsis yua tsis txaus cov neeg no noj”. Yog li ntawd, Tus Tswv thiaj tsib lub ncuav thiab ob tus ntses rau cov neeg coob coob noj tsau npo.

Peb pom hais tias cov neeg coob uas caum Tus Tswv qab tsis yog vim noj haus tiamsis yog vim lawv xav tau zoo mob; tiamsis thaum lawv tej mob zoo thiab noj tsau npo lawm lawv txawm xav muab Tus Tswv tsa ua vajntxwv kom lawv muaj mov noj yam tsis raug them nyiaj. Filis pom tias tsis muaj txaus nyiaj mus yuav mov rau cov neeg coob coob noj. Adales pom tias tus menyuam tsib lub ncuav thiab ob tus ntses tsawg heev tsis txaus cov neeg coob coob noj. Qhov no qhia rau peb paub hais tias cov thwjtim zoo ib yam li cov neeg coob coob txog lub sijhawm no tsis paub Tus Tswv yog leej twg. Tus Tswv muab mov rau cov neeg coob coob noj yog vim nws hlub lawv, rau qhov lawv sab nqaij tawv tshaib plab thiab qhov txujci tseem ceeb no qhia rau cov thwjtim thiab cov neeg coob coob paub hais tias nws yog tus Mexiyas pub cov mov uas cawm tau tibneeg txojsia rau tibneeg ntiajteb. Tu siab uas thaum sawvdaws pom txujci tseem ceeb thiab tau noj tsau npo lawm tsis muaj leej twg totaub Tus Tswv li. Tus Mexiyas yog tus Vajntxwv uas kav Vajtswv Lub Tebchaws tiamsis lawv ho xav kom nws ua vajntxwv kav hauv lub ntiajteb no!

Thaum peb tsuas ntsia ntsoov tej khoom ntiajteb, mov noj, ris tsho hnav ces peb lub qhov muag ntawm sab ntsujplig yuav plooj, twb yog vim li no muaj ntau zaug peb nyob ntawm Tus Tswv ib sab tiamsis peb tsuas xav txog yuav noj dabtsi, haus dabtsi thiab hnav dabtsi xwb. Thov caw tsa muag ntsia saib kom pom Vajtswv lub Tebchaws thiab nws txojkev ncaj ncees, txhob yog niajhnub tsuas txhawj hais tias yuav noj, yuav haus, yuav hnav dabtsi nyob tsam peb nplam ntawm Vajtswv txoj koob hmoov uas zoo lawm.

Nimno koj xav txog yam dabtsi tshaj? Zaj kawm no ntuas koj li cas?

Tus Tswv, muaj ntau zaug tej kev cheem tsum hauv ntiajteb no ua rau meyau lub qhov muag sab ntsujplig tsis pom kev lawm. Thov koj zam txim rau me yau thiab pab kom meyau muaj kev ntseeg mus nrhiav koj lub Tebchaws ua ntej txhua yam

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top