Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/12/2019

Tes Haujlwm 17:16-34
Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo Txhua Qhov Thiab Txhua Lub Sijhawm

“Nws mus hauv lub tsev sablaj, nws niajhnub nrog cov Yudais thiab lwm haiv neeg uas hwm Vajtswv thiab cov neeg uas tuaj ntawm tej kiab sib cam” (nqi 17).

Nqi lus nug xav: Timthawj Paulus siv yam dabtsi los qhib thawj rau nws zaj lus qhuab qhia hauv lub nroog Athees? Lub ntsiab lus tseemceeb ntawm Paulus zaj lus qhuab hqia yog dabtsi? Koj kawm tau dabtsi txog qhov chaw thiab lub ntsiab lus ntawm Paulus zaj lus qhuab qhia?

Athees yog ib lub nroog txawv lub nroog Yeluxalees, Athees yog ib lub nroog uas muaj ntau yam kev ntseeg thiab kawm txuj tiamsis Yeluxalees yog qhov chaw uas cov Yudais pehawm Vajtswv. Twb yog vim li ntawd thiaj muaj neeg pe mlom coob kawg li. Qhov no ua rau tim thawj Paulus pom hais tias Dab Ntxwgnyoog tabtom ua haujlwm ua rau cov tibneeg ntawd dig muag ntawm sab ntsujplig lawm (nqi 16). Peb yog Vajtswv cov menyuam, peb yuav ua li cas thaum peb pom muaj coob leej ntau tus tabtom ua qhev rau kev txhaum thaib pe dab pe mlom? Peb yuav ua tsis tau tim khawv rau Tus Tswv yog tias peb tsis ntxub kev txhaum thiab hlub cov ntsujplig uas tabtom puas tsuaj.

Timthawj Paulus npau taws rau kev txhaum tsis tag li ntawd xwb nws nqis tes tawm tsam dab thiab qhia Txojmoo Zoo rau txhua tus. Nws mus ntsib cov neeg Yudais hauv tej tsev sablaj thiab cov neeg Kilis tom tej khw (nqi 17). Paulus pom hais tias txhua tus yeej cheem tsum Txojmoo Zoo thiab nyob qhov twg los yeej qhia tau Txojmoo Zoo. Ib yam uas ua rau cov ntseeg niajhnub nimno tsis muaj yeej los yog vim lawv muab lawv lub neej faib ua ntau feem. Mus txog qhov twg lawv lub neej yuav zoo li ntawd. Lawv tsuas hais txog Tus Tswv thaum nyob hauv tuamtsev xwb, tiamsis thaum mus txog hauv tsev ua haujlwm lawv tsuas yog ib tus tub haujlwm xwb, thaum mus txog tom khw lawv tsuas yog ib tus neeg yuav khoom thiab xwb. Lawv tsis nco hais tias lawv yog Yexus Khetos tus (Tus ntseeg Yexus), thiab lawv lub neej nrog Tus Tswv mus yog ua timkhawv txog Tus Tswv.

Timthawj Paulus ntsib cov neeg uas tsis tshua nplooj siav nrhiav Txojmoo Zoo, lawv tsuas lam xav nug saib yog dabtsi xwb, lawv nyiam sib cam thiab xav tawm tsam kom yeej Paulus (nqi 18-21). Tej zaum Paulus paub lawv lub siab tiamsis nws tsis quav ntsej, rau qhov yam tseem ceeb yog hais txog Tus Tswv. Nws qhib lus rau nws zaj lus qhuab qhia uas hais txog “Tus Vajtswv uas” lawv “tsis paub” (nqi 23). Thiab nws qhia ntxiv hais txog Vajtswv yog uas tsim ib puas tsav yam (nqi 25-27), muaj kev hlub (nqi 28-29), yog tus txiav txim thaum kawg (nqi 31) thiab nqua hu kom sawvdaws tso kev txhaum tseg, ntseeg Yexus Khetos thiab pehawm nws (nqi 30).

Raws li coob leej ntau tus, kev qhia Moo Zoo yog ib yam nyuaj. Txawm li ntawd los cia peb xyaum ua raws li timthawj Paulus: Siv txhua lub sijhawm kom muaj nujnqis thiab siv txhua yam uas nyob ib ncig yus los ua piv txwv qhia Txog Vajtswv thiab nws txojkev hlub nrog rau nws txoj koob hmoov. Thaum peb ua siab tawv qhawv qhia Txojmoo Zoo ib yam li timthawj Paulus tej zaum cov neeg uas peb qhia ntawd yuav tig los tawm tsam peb (nqi 32-33), tiamsis yuav tsum ua cia siab hais tias lub noob Txojmoo Zoo uas peb cog ntawd muaj ib hnub twg yuav loj hlob tawg paj txi txiv li (nqi 34).

Tus Tswv, thov koj pub meyau muaj lub siab tawv mus qhia koj Txojmoo Zoo rau txhua tus uas nyob rau txhua qhov.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top