Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/12/2019

Yauhas 4:35-38
Npaj Siab Hlais Nplej

“Muaj ib lo lus uas nej hais tias, tshuav plaub hlis mam li txog caij hlais nplej. Tiamsis kuv qhia rau nej hais tias, nej cia li tsa qhov muag saib tej teb; nplej twb siav heev zoo hlais lawm” (nqi 35).

Nqi lus nug xav: Tswv Yexus qhia dabtsi txog lub caij hlais nplej, cov neeg hlais thiab tus cog nlej? Tej lus qhia no ua rau kev xav txog “kev tshaj tawm Txojmoo Zoo” hloov pauv li cas? Qhov twg yog thaj teb uas Tus Tswv tabtom nqua hu koj mus hlais nplej? Hnub no koj txiav txim siab li cas?

Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim txog lub caij hlais nplej (nqi 35). Ntseeg hais tias cov nplej uas Tswv Yexus kom hlais no tsis yog cov nplej uas nyob hauv thaj teb lossis tej txiv mab txiv ntoo twg tiamsis yog cov ntsujplig uas tabtom puas tsuaj zuj zus lawm. Tswv Yexus hais tias twb muaj tus coj noob nplej mus cog (nqi 38) thiab nimno twb txog lub cai hlais nplej lawm. Tsis muaj sijhawm ntau rau tus uas pheej tos, tsis muaj ntau txoj hau kev rau “tus hlais” xaiv lawm. Tsis yog “tshuav plaub hlis” thiab tiamsis “yog tamsim no”.

Nplej tabtom siav, qhov tseem cheem tsum yog tamsim no yog yuav tsum muaj cov neeg uas mus hlais nplej. Cov “neeg hlais nplej” no yua tsum “tsa qhov muag ntsia thaj teb” (nqi 35). Yog hais tias cov thwjtim tsi “tsa qhov muag ntsia” kom pom Vajtswv tes haujlwm uas nws tabtom ua dhau ntawm Tswv Yexus, tsuas tig mus ntsia tej kev tsimtxom los ntawm cov Yudais cov thawjcoj thiab tej kev sim siab uas Tswv Yexus thiab lawv tabtom ntsib ces lawv yuav npaj tsi txhij rau lub caij “hlais nplej”. Txawm hais tias lawv tsis pom tej xwm txheej qhia hais tias twb yuav txog lub caij “hlais nplej” lawm los lawv yuav tsum ntseeg vim hais tias tej no yog Tswv Yexus hais rau lawv.

Muaj ntau zaug peb cia lub sijhawm dhau mus yam tsis muaj nujnqis dabtsi. Peb pheej daws peb zaj hais tias peb tsis tau npaj txhij, lossis lub sijhawm no tsis yooj yim, lossis cov neeg uas peb yuav qhia ntawd muaj lub siab tawv heev. Tej zaum peb pheej hais li ntawd tiamsis qhov tseeb tiag peb twb tsis npaj peb tus kheej kom txhij thiab peb tsis muaj kev ntseeg. Yuav tsum ua siab loj coj lub noob Moo Zoo mus “cog”. Tej zaum peb yog tus uas “cog” lwm tus yog tus uas “hlais” lossis peb yog tus ua “hlais” tej uas lwm tus “cog”. Tiamsis yog peb tsis ua ib yam dabtsi li ces peb yuav txais tsis tau dabtsi li thiab!

Cov “neeg hlais” yuav tsum totaub hais tias tes haujlwm mus cawm lwm tus yog ib txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau yus (nqi 36-37), kom txo hwjchim koom tes nrog lwm tus ua tau haujlwm zoo rau yus Tus Tswv.

Txhob hnov qab hais tias “tus Tswv teb” yog tus tseem ceeb heev rau lub caij “hlais nplej”. Nws yog tus uas teem lub caij hlais, nws yog tus tus txiav txim siab saib yuav txib leej twg mus, mus qhov twg thiab mus ua dabtsi? (nqi 38). Peb tsuas pheej saib lub tswvyim, thiab tes haujlwm tseem ceeb tiamsis hnov qab hais tias txojkev sib raug zoo nrog Tswv Yexus uas yog “Tus Tswv teb” thiaj yog yaam tseem ceeb tshaj. Yuav tsum txhim kho kev sib raug zoo nrog Tswv Yexus kom peb thiab paub nws tus tej lus samhwm, nws txojlus thiab nws lub hwjchim.

Tus Tswv, thov koj pub meyau muaj lub qhov muag ntawm sab ntsujplig kom meyau pom koj tes haujlwm uas koj xav kom meyau mus pab lwm tus ntsujplig uas tabtom puas tsuaj los cuag koj

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top