Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/12/2019

Yauhas 4:27-34
Cheem Tsum Tau Hnov Txoj Xov Zoo

“Yexus hais rau cov thwjtim hais tias: Kuv tej mov yog ua raws li tus uas txib kuv los lub siab nyiam, thiab ua tes haujlwm uas nws tso rau kuv ua lawm kom tiav” (nqi 34).

Nqi lus nug xav: Tswv Yexus tshua txog yam dabtsi ntawm tus pojniam Xamalis? Tswv Yexus tus dej siab txawv cov thwjtim li cas? Qhov no uas rau Tswv Yexus muaj tus cwj pwm txawv cov thwjtim li cas? Koj tabtom ua lub neej li Tswv Yexus lossis cov thwjtim nyob rau hauv zaj xwm txheej no?

“Tus Tswv, koj tabtom ua dabtsi? Koj tsis paub hais tias ib tus xibhwb qhia Vajtswv Txojkev cai tsis tau cai mus nrog ib tus pojniam uas yog neeg Xamalis tham tom tej kev no lov?” Peb yuav pom hais tias thaum cov thwjtim pom Tswv Yexus nrog tus pojniam Xamalis no sib tham lawv yuav xav tsis thoob hlo li. Lawv tsis tag yuav nug hais tias yog vim li cas tus pojniam no mus nqa dej thaum tav su, lawv tsis quav ntsej txog nws tej kev nyuaj siab ntxhov plawv hauv nws lub neej. Lawv kuj tsis quav ntsej txog nws tej lus ua timkhawv uas muaj kev zoo siab thiab muaj ceem kawg thaum nws qhia txog Tswv Yexus rau lwm tus (Nqi 28-29). Yam uas lawv nco ntsoov yog kev cai, tej uas poj ua cia yawm ua tseg, tej ua tibneeg pheej hais txog, tej uas yus tus kheej xav tias yog thiab lawv lub koob lub npe nyob rau hauv ntiajteb no.

Ntseeg hais tias Tswv Yexus los yeej ntsib tej kev tsis muaj vajhuam sib luag nyob rau lub sijhawm ntawd xws li: ib haiv neeg saib tsis tau sib haiv neeg, txiv neej muaj nqis dua pojniam thiab menyuam, neeg npluanuj saib tsis taus neeg txomnyem… tiamsis yam uas Tus Tswv tshua tshaj plawg yog tus pojniam no tus ntsujplig tabtom puas tsuaj, lub siab lub ntsws lwj ntsuav, lub neej tsis muaj phooj muaj ywg li. Qhov no ua rau Tswv Yexus tiv dhau txhua yam kev tawm tsam qhov uas nws mus ntsib tus pojniam no. Txoj kev hlub tej ntsujplig uas tabtom puas tsuaj lawm yuav tsum muaj nyob hauv peb lub neej txhua hnub. Muaj ntau zaug peb tsis kam qhia Txojmoo Zoo rau ib tus neeg twg rau qhov nws lub neeg yav tag los muaj tej yam tsis zoo! Muaj ntau zag peb pheej thuam cov thwjtim tus cwjpwm tsis zoo ntawd tiamsis puas yog peb muaj ntau zaug kuj zoo ib yam nkaus li ntawd thiab!

Tiamsis yog vim li cas Tswv Yexus tus cwjpwm ho txawv deb cov thwjtim npaum ntawd? Rau qhov Tswv Yexus paub hais tias nws yog leej twg thiab nws lub homphiaj ua neej hauv ntiajteb no yog dabtsi. Tswv Yexus kuj yog tibneeg ib yam nkaus li cov thwjtim, nws sab nqaij tawv kuj muaj tej kev cheem tsum li cov thwjtim, nws kuj txawj tshaib plab, txawj nqhis dej, txawj sab ib yam nkaus. Tiamsis Tswv Yexus paub hais tias muaj ib yam tseem ceeb tshaj uas nws yuav tsum ua uas yog: cheem tsum paub thiab ua raws li Vajtswv tus dej siab (nqi 34). Qhov uas cov thwjtim tawm mus yuav mov los yuam Tus Tswv noj tsis txhaum (nqi 31 – 33), tiamsis qhov txhaum yog qhov uas lawv saib kev cheem tsum ntawm sab nqaij tawv tseem ceeb tshaj cov neeg uas tabtom tshaib nqhis sab ntsujplig uas tuaj nrhiav Tswv Yexus (nqi 30).

Niaj hnub nimno lub ntiajteb no vam meej kawg li, saum huab cua muaj ntau yam ua rau tibneeg sab nqaij tawv ntshaw kawg. Muaj ntau zaug peb hnov qab lawm hais tias tsimnyog peb ntshaw yam ntawm sab ntsujplig dua li sab nqaij tawv rau qhov nws yog yam uas tseem ceeb tshaj, yam ntawd yog Txojmoo Zoo thiab ua lub neej raws li Txojmoo Zoo qhia. Yuav tsum paub hais tias yus yog leej twg thiab lub homphiaj ntawm tus ntseeg Yexus lub neej yog dlabtsi kom yus thiaj tsis yuam kev thiab zam kom dhau tej kev ntxeev ntxias hauv lub ntiajteb no.

Tus Tswv, thov koj pab kom meyau muaj kev hlub cov ntsujplig uas tabtom puas tsuaj, meyau thiaj kov yeej tej kev sim siab hauv lub ntiajteb no kom meyau dhau los ua ib tus tub xa Moo Zoo tawg paj txi txiv rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top