Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/12/2019

Phau Ntawv Nkauj 127:1-3
Nqi Txiv Hauv Vajtswv Txhais Tes

“Tiamsis nej yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub Tebchaws thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tso, Vajtswv mam muab tej no ntxiv rau nej” (Mathais 6:33).

Nqi lus nug xav: Tus uas sau nqi Vajluskub hauv Phau Ntawv Nkauj 127:1-3, qhia hais tias Vajtswv tswj peb lub neej li cas? Puas muaj ib zaug twg es koj siv kawg koj lub dag zog thiab sijhawm rau ib yam haujlwm twg tiamsis thaum kawg tsis tau dabtsi li? Koj khaws zaj kawm no mus siv hauv lub neej li cas?

Phau Ntawv Nkauj 127 qhia hais tias tibneeg lub neej vam meej yog Vajtswv ua tug pab. Yog hais tias Vajtswv tsis pab ces txawm yog tibneeg yuav siv zog thiab ua haujlwm khwv npaum twg los yeej tsis tau dabtsi.

Lub tsev yog Tus Tswv tsis kav ces tsis muaj qab hau dabtsi. Ib lub tebchaws uas muaj tub rog khov kho zov tiamsis Tus Tswv tiv thaiv ces tsis muaj qab hau dabtsi li. Tus tibneeg uas “niajhnub khwv noj khwv hau, nws pw lig sawv ntxov”, tsis muaj sijhawm so tiamsis yog tsis muaj Tus Tswv pab ces tsis muaj qab hau dabtsi vim Tus Tswv foom koom hmoov rau tus uas Tus Tswv hlub thaum nws tsis ua dabtsi (nqi 2). Vajtswv tsis tau hais tias lawv txoj kev khwv thiab tej uas lawv khwv tau tsis zoo, tiamsis qhov teeb meem yog qhov uas tibneeg yog tus nqis tes ua tiamsis Vajtswv yog tus ua kom tawg paj txi txiv, txhais tau hais tias tibneeg yeej siv zog khwv tiamsis Vajtswv yog tus txiav txim siab ua kom tibneeg vam meej lossis tsis vam meej. Yog tsis muaj Vajtswv ua tus pab ces txhua yam uas tibneeg ua yeej tsis muaj qab hau. Muaj ntau zes liaj nplej siav daj tshiab tiamsis tib kob nag los kuav tag tibsi. Muaj ntau lub nroog ruaj khov tiamsis av qeeg ib pliag xwb twb ua rau puas tsuaj tag. Tibneeg yuav tsum paub hais tias, Tus Tswv yog Vajtswv, nws yog tus muaj hwjchim ua tau txhua yam, tibneeg yog tus nqis tes ua tiamsis Vajtswv yog tus ua kom tiav.

Tej uas tibneeg ua tau tibneeg xav tseg cia rau tej xeeb leej xeeb ntxwv (nqi 3-5). Menyuam yog cov uas yuav tau sawm niamtxiv tej qub txeeg qub tes. Tiamsis yuav tau sawm lossis tsis tau kuj yog nyob ntawm Vajtswv ua tus txiav txim siab thiab “menyuam yog tej uas Tus Tswv pub dawb rau tibneeg” (nqi 3). Yog li ntawd, Vajtswv yog tus uas txiav txim siab leej twg yog tus uas yuav los txais tes haujlwm ntawd txuas ntxiv mus. Tshaj qhov ntawd, tibneeg lub hwjchim “tus tub rog uas muaj tsheej npo xub nyob ntawm nws txhais tes” thiab tibneeg lub koob lub npe “thaum nws nrog nws cov yeeb ncuab nyob tim ntsej tim muag hauv tsev tu plaub” yeej yog nyob hauv Vajtswv txhais tes.

Thaum Vajtswv cov menyuam paub lawm hais tias txhua yam nqi txiv hauv peb lub neej yog nyob hauv Vajtswv txhais tes, peb yuav tsum xub nrhiav Vajtswv ua ntej txhua yam hauv peb lub neej. Yuav tsum txawj ua haujlwm thiab txawj txaus siab rau tej uas Vajtswv pub rau peb, yuav tsum paub nco Tus Tswv tej txiaj ntsig thiab qee tej koob hmoov uas peb tau pub rau lwm tus thiab.

Koj puas ntseeg hais tias txhua yam nqi txiv hauv koj lub neej yog nyob hauv Vajtswv txhais tes? Koj puas muab koj lub neej tagnrho rau Tus Tswv kav?

Ua Tus Tswv tsaug uas meyau muaj koj kav meyau lub neej, thov koj pab kom meyau nrhiav koj ua ntej txhua yam hauv me yau lub neej. Thov koj pab kom meyau nco ntsoov hais tias txhua yam uas me yau muaj yog koj pub xwb kom meyau paub nco koj tshav ntuj thiab qee pub rau lwm tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top