Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/12/2019

Titus 3: 5-7; 1 Yauhas 5:11-13
Kev Kaj Siab Ntawm Txoj Xov Zoo

Uas Tso Neeg Dim Txim

“Thaum tubsab tuaj tsuas yog tuaj nyiag, tuaj tua thiab ua kom puas tsuaj xwb. Tiamsis kuv los yog los ua kom nej tau txojsia thiab tau lub neej nplua mias” (Yauhas 10:10).

Nqi lus nug xav: Raws li koj, “dim txim” yog li cas? Vajluskub qhia hais tias tus neeg uas tau “dim txim” lawm yuav tau kaj siab li cas? Koj twb tau kev kaj siab li cas lawm?

Thaum ntseeg thiab txais yuav Tswv Yexus lawm, peb tau txais kev dim txim. Lo lus “dim txim” tsis yog hais txog kev uas tibneeg dim lub txim uas raug pov rau hauv ntuj tawg tau txais txojsia ntev dhawv ibtxhis xwb tiamsis kuj yog hais txog tej koob hmoov npluamias uas Vajtswv npaj tseg pub rau txhua tus uas ntseeg nws thiab.

Thawj qhov uas dim txim yog Vajtswv suav hais tias yus yog tibneeg ncajncees lawm (Titus 3:7). Tus neeg tau dim txim yog tus uas Vajtswv suav hais tias nws tsis muaj txim thaum sawv ntawm Vajtswv lub rooj txiav txim. Tibneeg tau dim tibneeg lub txim twb yog vim Tswv Yexus tuag saum ntoo khaublig ntag. Tus uas ntseeg Yexus tus ntawd tau lub meej mom tshiab hu ua neeg ncajncees.

Tau dim txim yog tej kev txhaum raug ntxuav lawm. Tswv Yexus cov ntshav yuav ntxuav tus uas ntseeg nws tej kev txhaum huv tibsi (1 Yauhas 1:9). Nws yog Vajtswv tus menyuam yaj uas los tshem peb tej kev txhaum huv tibsi mus. Tus uas ntseeg Yexus, raws li Vajtswv Txojkev cai mas nws twb dim nws lub txim lawm, tsis tag li ntawd xwb nws lub siab yuav kaj quas lug vim tsis nyuaj siab rau nws tej kev txhaum lawm.

Tau dim txim yog qhov uas lwm tus twb pab peb them peb tus nqi txhaum lawm. Thaum ub, peb ua qhev rau dab thiab kev txhaum, tiamsis nimno Tswv Yexus twb them nqi yuav peb ntawm dab los ua nws tug lawm. Nws cawm peb dim ntawm dab lub hwjchim thiab coj peb los nyob hauv lub tebchaws uas nws kav (Loos 6:21-23; Kaulauxais 1:13). Peb yuav tsis ntshai tus tswv uas thaum ub kav peb ntxiv lawm, peb ua neej muaj kev ywj pheej, kaj siab lug uas yog Tus Tswv pub rau peb.

Tau dim txim yog qhov teeb meem ntawm peb thiab Vajtswv tau daws lawm. Kev txhaum ua rau tibneeg thiab Vajtswv nyob nrug deb heev, tiamsis Tswv Yexus coj tibneeg rov qab los nrog Vajtswv sib raug zoo (1 Timautes 2:5-6). Nimno tibneeg muaj cuab kav los cuag tau Vajtswv, thiab Vajtswv yuav qhia Vajtswv tus kheej rau lawv.

Tau dim txim yog tau yug dua tshiab. Vaj Ntsujplig yog tus uas pub lub siab tshiab kom thiaj ua tau raws li Vajtswv Txojlus qhia. Tswv Yexus pub rau tus uas ntseeg nws muaj lub neej tshiab, nws muaj tej kev xav tshiab tshwm tawm nws tus cwjpwm uas yog cwjpwm tshiab.

Tau dim txim yog tau ua Vajtswv li menyuam. Vaj Ntsujplig ua lub homthawj rua txhua tus uas ntseeg Yexus hais tias lawv tau ua Vajtswv li menyuam lawm tiag (Loos 8:14-17). Tau ua Vajtsw li me nyuam lawm, peb yuav tau txhua yam uas Vajtswv ib tus menyuam tau thiab.

Tau dim txim yog tau txojsia ibtxhis (1 Yauhas 5:11-13; 17:3). Kev txhaum coj tibneeg mus rau kev ploj kev tuag tiamsis kev dim txim coj tibneeg mus tau txojsia. Txojsia ibtxhis tsis yog hais tias peb ua neej nyob txawm yuav tsis txawj tuag tiamsis yog peb muaj lub neej tshiab uas yog Vajtswv pub rau peb, dhau Vajtswv lawm tsis muaj dua lwm tus yuav pub tau lub neej tshiab rau peb li. Tej koob hmoov nrog rau lub neej tshiab tsuas yog tus uas ntseeg Yexus Khetos thiaj tau xwb (Efexus 1:7). Koj puas tabtom tau tej koob hmoov uas hais txog no?

Tus Tswv, meyau ua koj tsaug uas koj tau tso meyau dim meyau lub txim thiab pub txojsia tshiab nrog rau lub neej npluamias. Thov koj pab kom meyau muaj lub neej npluamias txhua hnub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top