Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/12/2019

Titus 3:3-8
Txais Yuav Txoj Xov Zoo

“Tiamsis thaum Vajtswv tus uas yog peb tus Cawmseej nws qhia nws txojkev hlub rau sawvdaws. Thaum ntawd Vajtswv muab peb lub txim tshem mus povtseg lawm” (Titus 3:4-5a).

Nqi lus nug xav: Thov qhia saib ib tus tibneeg ua ntej los ntseeg Yexus nws lub neej zoo li cas? Yog vim li cas Tus Tswv Cawm peb? Nws ua li cas kom cawm tau peb? Nws cawm tau peb li cas? Koj puas tau txais Txoj xov zoo no? Koj puas tau tshaj tawm Txoj xov zoo no? Yog vim li cas?

Txais yuav Txoj xov zoo yog txais yuav yam khoom plig uas Vajtswv pub rau tibneeg ntiajteb. Tseeb tiag, tibneeg tsis yog tus tsim txoj xov zoo no, nws yog Vajtswv rhawv muaj, tibneeg yog tus uas txais lossis tsis txais xwb. Txoj xov zoo no muaj hwjchim hloov pauv tibneeg lub neej thiab pab kom tibneeg dim tibneeg lub txim yog hais tias tibneeg txais yuav Nws.

Tus uas yuav txais tau txoj xov zoo no yuav tsum paub hais tias nws muaj txim txhaum thiab lub neej ntawm sab ntsujplig tabtom puas tsuaj. Timthawj Paulus qhia hais tias: “… rau qhov yav tag los peb yeej yog neeg ruam, neeg tawv ncauj, neeg ua txhaum, peb qaug rau kev phem kev qias thiab rau txhua yam kev lomzem. Peb lub siab niajhnub xav phem, ntshaw luag tug thiab ib leeg ntxub ib leeg” (nqi 3). Qhov uas ua rau neeg ruam li no yog vim neeg muaj lub siab tawv, tsis kam leeg paub Tus Tswv thiab txais yuav nws tej lug qhia (Efexus 4:18). Yog vim li no, tibneeg thiaj tsis mloog Tus Tswv tej lus qhia thiab nws txoj kevcai los ntawm qhov uas lawv tsis mloog niamtxiv lus thiab tsis coj raws li tej nomtswv uas Vajtswv tsa los tswj teb kav chaw txojcai (Loos 1:30; 13:2).

Lawv raug tej ke vam meej ib ntus thiab tej kev phem kev qias hauv ntiajteb no haub ntxias mus ua qhev rau tej ntawd (1 Kaulithaus 6:18-19; 1 Timautes 6:9). Thaum tibneeg tsuas xav txog yus tus kheej xwb, muaj kev sib ntxub, sib khib thaum ntawd tibneeg tsis muaj kev sib raug zoo. Thaum tibneeg tsis saib taus Vajtswv thiab nyiam ua txhaum, thaum ntawd tibneeg yuav tsis muaj kev hlub, tsuas muaj kev sib ntxub thiab xav txog yus tus kheej xwb.

Twb yog vim tibneeg tabtom puas tsuaj, Vajtswv thiaj pub Vajtswv yam khoom plig los rau tibneeg. Dhau Vajtswv lawm yeej tsis muaj ib tus twg yuav pub tau yam khoom plig no rau tibneeg ntiajteb li. Qhov uas Vajtswv pub Nws yam khoom plig rau tibneeg twb yog vim Nws hlub thiab tab ncuab noob neej xwb. Yam khoom plig no yog Txoj xov zoo ntag, rau qhov tsis muaj leej twg yuav xuas nyiaj lossis kev ua haujlwm zoo los yuav tau yam khoom plig no ib zaug li. Vajluskub qhia hais tias txhua tus puav leej yog neeg txhaum li lawm (Loos 3:10-12, 23). Vaj Leej Txiv twb muab Nws Leej Tub cia luas ntsia saum ntoo khaublig them peb tus nqi txhaum lawm.

Thaum peb txais yuav Txoj xov zoo no, Vajtswv suav hais tias peb yog neeg ncajncees tamsim ntawd. Qhov uas Vajtswv suav hais tias peb yog neeg ncajncees tsis yog vim peb ua haujlwm zoo tiamsis yog vim Tswv Yexus tuag saum ntoo khaublig thiab vim peb ntseeg, peb txais yuav nws xwb. Tomqab ntawd yuav tau yug dua tshiab ntawm sab ntsujplig thiab tau txais lub siab tshiab los mus ua lub neej haum Tus Tswv dej siab txhua hnub los ntawm Vaj Ntsujplig ua tus coj peb. Txuas ntxiv mus peb yuav ua neej muaj kev cia siab hais tias ib hnub yav tom ntej yuav tau txojsia ib txhis nyob nrog Vajtswv, thiab ua neej muaj kev kaj siab quas lug tsis hais thaum peb mus nrog Vajtswv nyob los yog thaum tseem ua neej nyob hauv ntiajteb no. Yog li ntawd, yog peb paub lawm hais tias Txoj xov zoo no twb los lawm thiab peb twb hnov lawm, ua cas peb ho tsis txais yuav es tseem yuav tos dabtsi? Yog peb twb txais yuav lawm ua licas peb ho tsis tshaj tawm kom lwm tus tau hnov tau paub thiab tau txais li peb txais?

Tus Tswv, ua tsaug uas koj twb los hauv ntiajteb no nrhiav, thiab cawm meyau dim ntawm txojkev txhaum. Koj twb pub rau meyau yam khoom plig cawm txojsia uas tsis muaj leej twg yuav pub tau meyau. Thov koj pab kom meyau ua tau siab loj qhia Txoj xov zoo no rau lwm tus rau lub caij ua koob tsheej nco txog Tus Tswv Yug Los Ua Neeg xyoo no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top