Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/12/2019

Lukas 4:16-21; 7:21-22
Txoj Xov Zoo Rau Cov Neeg Txomnyem

“Tus Tswv tus Ntsujplig nrog nraim kuv, rau qhov nws tsa kv ua tus qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg txomnyem. Vajtswv txib nws mus qhia txojkev cawm dim rau cov neeg uas raug kaw, thiab kho cov neeg dig muag kom rov pom kev, thiab tso cov uas raug kev tsimtxom kom dim” (Lukas 4:18-19).

Nqi lus nug xav: Lo lus “Cov neeg txomnyem” no yog hais txog leej twg? Tus Tswv Txoj xov zoo yog pub rau leej twg? Koj nov txoj xov zoo no li cas? Koj txiav txim siab li cas thaum hnov txoj xov zoo no?

Puas yog Vajluskub saib taus cov neeg txomnyem dua li cov neeg npluanuj? Yeej tsis yog li ntawd. Qhov uas Vajluskub hais tias Tus Tswv Txoj xov zoo yog pub rau cov neeg txomnyem txhais tau hais tias pub rau txhua tus uas qhib nws lub siab txais tos Tus Tswv. Cov neeg no yog cov neeg uas pom hais tias lawv pluag sab ntsujplig thiab txiav txim siab txij no mus tsuas vam khom Tus Tswv xwb tsis cia siab rau lwm tus ntxiv li lawm. Yog li ntawd, txawm yog yuav muaj nyiaj txiag npluanuj lossis txomnyem los txhua tus uas pom hais tias yus sab ntsujplig tseem txomnyem heev ces yeej yuav txais yuav Tus Tswv Txojmoo Zoo uas muaj kev kaj siab xwb.

Tes haujlwm qhia Txojmo zoo rau cov neeg txomnyem, qhia txojkev cawmdim rau cov neeg raug kaw, kho cov neeg di muag pom kev, tso cov uas raug kev tsimtxom thiab tshaj tawm Tus txojkev zoo siab yog Tus Mexiyas tes haujlwm uas cov neeg Yudais niajhnub tos. Tiamsis Tus Tswv hais txog zaj uas hais txog Vajtswv pab tus pojntsuam nyob hauv lub nroog Xalefas thiab tus nom npe hu ua Na-amaas kom lawv paub hais tias Tus Tswv los nrhiav txhua tus, tsis hais neeg Yudais los yog lwm haiv neeg, tsuav yog lawv paub hais tias lawv cheem tsum Tus Tswv pab thiab cia siab rau Tus Tswv (Lukas 4:25-27).

Txawm tias niajhnub nimno tibneeg muaj peev xwm tsim tej cuab yeej pab rau tibneeg pom kev hmo ntuj los tibneeg tseem dig muag tsis pom qhov tseem uas Vajtswv qhia rau hauv Vajluskub lawm thiab. Lawv ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv tsis pom Yexus Khetos Txojmoo Zoo lub hwjchim rau qhov tus tswv uas kav qhov tsaus ntuj ua rau lawv lub qhov muag sab ntsujplig dig lawm (2 Kaulithaus 4:3). Tiam Yexus ua neej nyob hauv ntiajteb no muaj coob leej tsis xam pom nws yog Tus Cawmseej tiamsis muaj ib tus neeg laus npe hu ua Xime-oos uas yog neeg ncajncees xam pom hais tias ntawm cov menyuam coob coob uas luas coj tuaj hauv lub tuamtsev muaj ib tus yog Tus Cawmseej Yexus ntag Lukas 2:30).

Niajhnub nimno muaj ntau txoj hau kev coj tibneeg mus ua qhev xws li: ua qhev rau kev plees yig, ua qhev rau luam yeeb, ua qhev rau twv txiaj yuam pov, ua qhev rau tej cwjpwm tsis zoo. Tej no yeej muaj nyob rau txhua lub tebchaws tsis hais cov tebchaws vam meej los yog tebchaws txomnyem. Yog vim li cas? Tej teeb meem no tshwmsim tsis yog vim qhov uas txomnyem lossis npluanuj sab nraud tiamsis yog tej kev txhaum hauv tibneeg lub siab. Tswv Yexus hais tias: “… txhua tus uas ua txhaum puav leej ua txojkev txhaum qhev” (Yauhas 8:34). Txoj xov zoo uas peb hais no yog hais txog Tswv Yexus twb los hauv ntiajteb no cawm tibneeg dim ntawm txojkev txhaum qhev (Mathais 1:21). Thaum tibneeg ntseeg thiab txais yuav Tus Tswv lawm, tibneeg yuav dim ntawm txojkev txhaum lub hwjchim thiab dim ntawm nujnqis ntawm txojkev txhaum (Loos 6:22-23).

Tus Tswv los hauv ntiajteb no yog coj kev zam txim thiab koob hmoov los rau txhua tus uas pom hais tias lawv yog neeg pluag “neeg txomnyem. Xakhais paub hais tias Tus Tswv yog Tus Cawmseej tiamsis muaj coob leej tsis paub. Nws tsis ua qhev rau nyiaj txiag, khoom ntiajteb lawm. Tus Tswv twb zam txim rau nws thiab nws lub neej muaj kev hloov pauv lawm. Koj ne, ho zoo li cas?

Tus Tswv, meyau ua koj tsaug uas koj twb los hauv ntiajteb no cawm meyau dim ntawm txojkev txhaum qhev thiab pub txojsia ibtxhis rau meyau. Thov koj siv meyau mus tshaj tawm koj txoj xov zoo rau txhua tus uas pom hais tias lawv lub neej txomnyem heev rau sab ntsujplig.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top