Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/12/2019

Lukas 3:15-20
Paub Txoj Xov Phem Kom Tau Txais Txojmoo Zoo

“Yauhas qhia Txojmoo Zoo ntau zaj tsis sib thooj ntuas cov neeg ntawd, lawv hloov lawv lub siab” (Lukas 3:18).

Nqi lus nug xav: Yauhas tus muab neeg ua kevcai raus dej qhia Txojmoo Zoo nws hais txog dabtsi? (nqi 7, 17)? Hluav taws thiab rab ntxuam hauv Yauhas cov lus piv txwv piv txog dabtsi? Koj tus kheej txais yuav licas thaum koj paub qhov tseeb ntawm txoj xov phem thiab txojmoo zoo?

Vajtswv tsis tab yog siv tus timtswv ceeb tsheej “qhia Txojmoo zoo” xwb (Lukas 1:19; 2:10) tiamsis Nws kuj siv Yauhas tus muab neeg ua kevcai raus dej uas yog tus kho kev tos Tswv Yexus qhia thiab. Yauhas qhia Txojmoo Zoo yam muaj ceem kawg thiab kom tus hnov txojmoo zoo yuav tsum tso kev txhaum tseg. Nws hais rau cov neeg uas nws muab lawv ua kevcai raus dej hais tias: “Cov niag nab! Leej twg qhia rau nej hais tias, nej yuav khiav dim Vajtswv txojkev txiav txim uas twb los yuav txog” (Lukas 3:7).

Yauhas qhia rau lawv paub hais tias tibneeg lub siab phem licas thiab tibneeg yuav raug them tus nqi txhaum uas tsimnyog. Txawm li ntawd los Yauhas kuj qhia rau lawv paub ib txoj xov zoo uas muaj cuab kav cawm tau lawv. Thawj qhov ntawm txojkev cawm dim no yog tso kev txhaum tseg. Tseeb tiag, tibneeg zeem tsis tau qhov twg yog txojmoo zoo yog hais tias lawv tsis paub txoj xov phem yog dabtsi.

Yauhas tus muab neeg ua kev cai raus dej tes haujlwm yog nthuav tawm txog Tus uas yuav los cawm noob neej, dhau li ntawd nws kuj ua siab loj qhia txog Tus uas yuav tuav rab ntxuam ntxuaj cov nplej, muab cov nplej uas puv coj los rau hauv txhab thiab muab cov npluag coj mus pov hlawv hauv cub hluav tawg uas cig tsis paub tuag. Lo lus piv txwv hais txog hluav tawg thiab rab ntxuam yog hais txog kev txiav txim thaum lub ntiajteb no kawg. Tseeb tiag, Tswv Yexus yog Tus Cawmseej thiab yog Tus uas Vajtswv tsa los ua tus txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag (Tes Haujlwm 10:42-43). Vajtswv hlub tibneeg txog qib uas Nws txaus siab hlo los hauv ntiajteb no tuag theej tibneeg lub txhoj, tiamsis nws kuj ncajncees heev uas yog qhia meej meej rau tibneeg paub txog qhov tseeb hais tias yeej muaj ntuj tawg teem tseg cia rau cov neeg uas tsis txais yuav Nws. Vajluskub qhia txog ntuj tawg li no: (1) yog qhov chaw tsaus ntuj, quaj qw tom hniav qeeg; (2) yog qhov chaw muaj hluav tawg ibtxhis, qhov chaw ntawd teem tseg rau Ntxwgnyoog thiab nws cov tub txib, thiab (3) yog qhov chaw rau txim rau cov neeg muaj txim (Mathais 25:41, 46). Yim huab paub qhov tseeb txog kev txiav txim thaum kawg, peb yim huab nco Tus Tswv tshav ntuj thiab Nws txojkev hlub uas Nws pub rau peb.

Paub Txojmoo Zoo xwb tsis tau txaus tiamsis yuav tsum txais thiaj pab tau yus. Yauhas muab neeg ua kevcais raus dej npaj tos Tswv Yexus yuav los muab neeg ua kev cai raus hauv Vaj Ntsujplig. Dej ntxuav tau neeg lub cev sab nraud kom huv tiamsis Tswv Yexus cov ntshav uas ntws saum tus ntoo khaublig yuav ntxuav tau tibneeg lub siab kom dawbhuv los ntawm qhov uas ntseeg thiab txais yuav nws. Qhov tseeb yog li no: Tus uas ntseeg Vajtswv Leej Tub yuav muaj lub neej kaj siab lug tiamsis tus uas tsis ntseeg Vajtswv Leej Tub, tus ntawd yuav raug Leej Tub txiav txim. Tseeb tiag, tsuas yog cov neeg uas paub Nws tej kev txhaum thiab Vajtswv txojkev txiav txim thiaj li muaj cuab kav txais tau txojsia thiab lub neej kaj siab tiag.

Tus Tswv, ua koj tsaug uas koj pab rau meyaus pom meyaus tej kev txhaum thiab lub txim uas meyaus tsimnyog raug; qhov no ua rau meyaus hlub koj tshaj qhov qub vim koj txoj kev hlub rau meyaus loj kawg nkaus li. Zaj no yog Txojmoo Zoo uas meyaus kuj xav qhia rau lwm tus paub thiab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top