Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/12/2019

Lukas 1:13-20
Txoj Xov Zoo Uas Los Saum Ntuj Los

“Tus timtswv hais tias: Kuv yog Khali-ees, kuv nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajtswv txib kuv los qhia txoj xov zoo no rau koj” (Lukas 1:19).

Nqi lus nug xav: Vajtswv txib tus timtswv ceebtsheej los qhia txoj xov zoo twg? Qhov no qhia rau peb paub txoj xov zoo yog los qhov twg los? Koj tos txais licas rau txoj xov zoo uas los saum ntuj los?

Txojmoo Zoo uas Lukas sau hais kaum zaug txog lo lus “qhia txoj xov zoo”. Thawj ob zaug, lo lus no yog tus timtswv hais (Lukas 1:19; 2:10). Thawj zaug, tus tsimtswv los qhia txoj xov zoo rau Xakhaliyas hais tias nws tus pojniam yuav yug tau ib tus metub, tus metub no yuav yog tus kho kev tos Tswv Yexus. Zaug thib ob, tus timtswv los qhia rau cov tub yug yaj nyob tom teb hais tias Tus Cawmseej twb yug los lawm. Qhov uas tus tim tswv los qhia txog qhov xwm txheej tseemceeb kawg nkaus no qhia rau peb paub hais tias qhov xwm txheej no yeej nyob hauv Vajtswv lub zeem muag thiab nws txojkev npaj rau Nws Leej Tub uas Nws hlub los yug ua Tus Cawmseej rau tibneeg ntiajteb.

Rau qhov tus timtswv yog los saum ntuj los, yog vim li no qhov uas tus timtswv los qhia txog zaj uas Tswv Yexus yug los ua neeg qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus yug los tsis zoo li tibneeg ntiajteb. Tsis muaj ib tus tibneeg hauv ntiajteb no tau tus timtswv qhia txog qhov uas nws yug los.

Haj yam tsis muaj ib tus tibneeg hauv ntiajteb tau tus timtswv qhia hais tias nws yug los yog los kho kev rau Tus Tswv. Yauhas tus muab neeg ua kev cai raus dej tsis tas yog kho kev rau Tus Tswv thaum nws pib ua haujlwm xwb tiamsis yeej kho kev ua ntej Tswv Yexus yug los lawm.

Tomqab plaub puas xyoo nyob ntsiag to, ib zaug ntxiv Vajtswv rov qab los nrog nws haiv neeg nyob lossis Yawm saub los nrog neeg nyob. Tseeb tiag, Khali-ees uas yog Vajtswv ib tus timtswv ceeb tsheej los qhia rau Xakhaliyas ib txoj xov zoo. Txoj xov zoo ntawd yog Vajtswv teb Xakhaliyas thiab nws tus pojniam tej lus thov uas yog pub rau nkawd muaj ib tus metub thaum nkawd twb laus laus lawm, Vajtswv ua li ntawd yog Vajtswv hlub nkawd heev.

Txojkev zoo siab uas tus timtswv hais txog tsis tab yog pub rua Xakhaliyas nkawd xwb tiamsis kuj yog pub rau coob leej ntau tus thiab. Vajtswv tsis tab yog pub rau nkawd tau txoj koob hmoov uas yog ib tus metub xwb tiamsis kuj pub rau nkawd muaj hmoo tau los ua leej niam leej txiv ntawm ib tus neeg kho kev rau Menyuam Qaum ntuj uas noob neej Tus Cawmseej thiab.

Vajtswv tus timtswv Khale-ees cev Vajtswv tej lus los rau nws haiv neeg. Qhov no thiaj yog Txoj Xov Zoo, rau qhov cov lus no yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb thiab tswj tagnrho tibneeg li keeb kwm tej lus.

Tibneeg ntiajteb tej lus uas luas muab coj los ua lus paj huam, lus sib dhos lossis lus txhawb zog tsuas yog nplig tau tibeeg lub siab ib pliag xwb. Tsuas yog Vajtswv Txojlus dhau los ntawm nws tus timtswv los qhia rau tibneeg thiaj coj tau txojkev zoo siab thiab kev xyiv fab lug rau tibneeg. Qhov tseem ceeb yog thaum peb hnov Vajtswv lub suab peb yuav tsum txais yuav Txoj Xov Zoo no los ntawm peb txojkev ntseeg.

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug uas koj hlub thiab xam pom txog me yau. Koj twb los hauv ntiajteb no yog coj Txoj Xov Zoo los rau me yau yog txoj xov zoo uas tsuas koj tibleeg thiaj pub tau rau meyau dhau ntawm koj Txojlus xwb, dhau koj lawm yeej tsis muaj ib tus neeg twg yuav pub tau rau meyau li.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: 1 Xamuyees 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top