Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/11/2019

Yaunas 1: 7-10
Paub – Ntseeg – Hais

“Yog tsis muaj leejtwg txib lawv mus, lawv yuav ua li cas mus qhia txojmoo zoo? Vajtswv txojlus hais tias, “Cov neeg uas mus qhia txojmoo zoo txhais kotaw zoo kawg li!” (Loos 10:15).

Nqe lus nug xav: Cevlus Yaunas teb cov neeg tswj nkoj tej lus nug nyob li cas? Lawv xav licas? Muab kev zeem paub Vajtswv thiab lub siab ntseeg Vajtswv ntawm Yaunas, cov tswj nkoj, thiab peb los sib piv rau niaj hnub nimno saib zoo licas?

Kev sib txawv ntawm tus thawj tswj nkoj tsis paub Vajtswv tiamsis xav ua neej, los ntawm cevlus Yaunas paub Vajtswv tiamsis ho xav tuag heev dua. Nimno, teebmeem tsis yog los rau cevlus Yaunas tib leeg xwb (tus thawj tswj nkoj) tiamsis vim ntau leej (tej uas pab tswj nkoj). Thaum uas tim ntsej tim muag nrog rau tej teebmeem uas cia li tshwm tuaj tam sis, lawv txojkev ua neej tshawb kom lawv nrhiav hauv paus ntsis. Yuav tsum tau muaj dabtsi, lawv los mus rho ntawv thiab txawm rho tau Yaunas lub npe.

Thaum Yaunas khiav nkaum tus Tswv tes haujlwm uas tus Tswv kom nws ua ces txhua yam txawm ntxhov hnyo tuaj. Yog nws mloog Vajtswv lus mus rau Nineves ces nws yog tus uas qhia rau cov Nineves txog lawv tej kev txhaum. Tiamsis yog vim tsis mloog lus yog li ntawd nimno los ntawm qhov uas yus khiav mus, cevlus Yaunas raug cov neeg uas tsis paub, tsis ntseeg Vajtswv los nrhiav nug txog nws tej kev txhaum. Vajtswv txib cevlus Yaunas tuaj mus rau hauv cov neeg Nineves nqua hu lawv los mus lees lawv tej kev txhaum kom lawv tau Vajtswv zamtxim thiab kom khiav dhau txojkev txiav txim uas txaus ntshai ntawm Vajtswv. Tiamsis vim Yaunas khiav nkaum nws coj txojkev txiav txim uas txaus ntshai ntawm txojkev txhaum los rau saum nws thiab rau cov neeg uas nyog ib ncig nws. Cevlus Yaunas khiav nkaum thiab tsis mus rau Nineves kom tsis tas qhia txog Vajtswv rau cov neeg uas tsis tau paub txog Vajtswv. Tiamsis los ntawm qhov uas nws khiav nkaum, Vajtswv txojkev xav tseg rau cevlus Yaunas uas yuav tsum qhia txog Vajtswv lub npe rau cov neeg uas tsis ntseeg yeej tau ua tiav. Txawm tias raug yuam, tsis yog txaus siab, tiamsis cevlus Yaunas kuj tau qhia txog tus Tswv lub npe rau cov neeg tswj nkoj uas tsis ntseeg kom lawv tau paub “Kuv yog neeg Henplais, kuv pehawm tus TSWV uas yog Vajtswv tus nyob saum ntuj; nws yog tus tsim lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv.”.

Thaum raug cov neeg tswj nkoj nug, Yaunas lees hais tias kuv yog neeg Heplais, pehawm tus Tswv uas yog Vajtswv tus uas tsim lub ntiajteb thiab txhua yam. Tiamsis nws kuj lees hais tias txojkev paub ntshai Vajtswv ntawm nws kuj tsis qhia tau hais tias nws mloog lus thiab uas raws li tej uas tus Tswv kom nws ua. Tawmtsam Yaunas tus uas paub Vajtswv, ntshai Vajtswv tiamsis tsis mloog lus yog cov tswj nkoj. Lawv tsuas yog cov uas nyuam qhuav paub txog tus Tswv lub npe, tej zaum thaum uas Yaunas lees rau cov tswj nkoj kuj yog thawj zaug uas lawv tau hnov txog tus Tswv lub npe tus tsim lub ntiajteb, tiamsis thaum ntawd lawv ntshai vim Yaunas tau khiav nkaum, tsis ua raws li vajtswv tej lus samhwm.

Saib ntawm Yaunas thiab cov tswj nkoj leej twg yog tus uas paub Vajtswv tiag? Leej twg yog tus uas ntseeg Nws? Leej twg tau hais thiab ntseeg ua haujlwm raws li txojkev ntseeg ntawm Vajtswv yog tus uas tsim lub ntiajteb? Tshuav koj nyob li cas?

Tus Tswv, thov pub kom kuv paub tseeb txog Vajtsw koj, ntseeg koj thiab qhia txog koj lub npe rau cov uas tsis tau paub txog koj uas koj tseg nyob ib ncig ntawm kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành