Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/11/2019

Phau Ntawv Nkauj 126: 5-6
Txojkev Cia siab Rau Yav Tom Ntej

“Cov neeg uas quaj ntsuag thaum coj tej noob qoob mus cog, lawv yuav hu nkauj seev yees mus sau tej qoob ntawd los tsev.” (nqe 6).

Nqe lus nug xav: vim li cas tus uas cog qoobloo pheej mus pheej quaj? Lawv ntsib tej kev khwv twg? Qabhau ntawm tus uas cog qoobloo yog dabtsi? Koj tau kev txhawb zog liscas dhau los ntawm zaj kawv no?

Tom qab txojkev zoo siab kawg nkaus thaum rov tom teb chaws uas raug ua cevqhev rov qab los rau qub teb qub chaws, cov Ixalayees yuav tau tiv txojkev txomnyem thaum lub sijhawm ntawv los mus txhim kho yav tom ntej. Tus duab ntawm tus uas tseb noob lub kua muag lossis tus duab ntawm tus tseb noob uas pheej mus pheej quaj yog qhia txog txojkev khwv uas lawv tab tom ntsib. Vim licas nyuam qhuav zoo siab thaum uas tau rov qab los, los cas txawm siv ho quaj? Lawv quaj vim tej kev khwv uas lawv yuav tsum tau hla dhau rau lub sijhawm ntawd. Cov neeg uas rov qab los rau hauv qub teb qub chaws tsis coob thiab tsis yog tus twg los kuj muaj peev xwm cog qooloo. Lawv yuav ntsib ntau yam teebmeem kev khwv los ntawm cov neeg uas nyob rau qhov chaw uas lawv nyuam qhuav los thiab nyob ua ke. Ib sab ntawd, cov noob qoob uas lawv muab cog ntawd kuj yog tej khoom noj uas lawv cheem tsum thaum lub sijhawm ntawd. Lawv yuav tsum tau yoo tshaib thaum uas coj tej noob qoob uas pab rau lawv tsau plab coj mus cog rau hauv av. Dua li ntawd, tsis yog zaum twg lawv kuj tau sau raws li uas lawv xav. Muaj tej phaum qoobloo ntawm lawv kuj sau tsis tau ( Hakais 1:9-11). Nrog rau ntau yam kev khwv li ntawd, lawv tej kua muag tau poob, lawv txaus siab tso tej noj tseg, ua lub neej txomnyem kom tos txog hnub uas sau qoobloo rau yav tom ntej. Xya caum xyoo raug ntes mus ua cevqhev rau lwm lub tebchaws, lawv tsis muaj txojkev cia siab, tsis muaj lub neej yav tom ntej. Tiamsis nimno lawv tau muaj txojkev cia siab thiab tab tom txhim kho lub neej yav tom ntej txawm tias muaj ntau yam kev khwv rau lub sijhawm no.

Vajtswv yog tus pub rau Nws haivneeg ua tau rau yav tom ntej. Vajtswv yog tus uas tsis txawj hloov thiab muaj kev hlub, Nws pub nag los raws caij nyoog ( Levis 26:4), kom tej qoobloo tuaj thiab ntsu. Vajtswv pom tej kua muag nrog rau txojkev khwv ntawm Nws haivneeg. Nws foom koob hmoov rau lawv. Lawv tau “cog” hauv lub kua muag, tiamsis yuav tau “sau” los hauv txojkev zoo siab. Tus neeg uas “tawm mus” hauv lub kua muag, yuav tau “rov los” ntawm txojkev zoo siab nrog rau tej qoobloo ntawd.

Niaj hnub nimno ntau tus ntseeg kuj yuav tsum tau tiv ntau txojkev khwv hauv lub neej. Peb yuav tsum saib mus rau lub ntuj Ceebtsheej yav tom ntej, txaus siab tso mus thiab tuav rauj yus txojkev ntseeg. “txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yog txojkev ntseeg uas tuag lawm” (Yakaunpaus 2:26), vim li ntawd peb yuav tsum tau tawm mus cog lub noob ntawm txojmoo zoo. Vajtswv zoo siab thaum uas peb siv peb lub kua muag los mus ywg Vajtswv Txojlus lub noob uas peb tau cog. Peb yuav tsis tau sau yog tias peb tsis cog, thiab lub noob yuav tawg kaus ces yuav tsum tau ywg los ntawm lub kua muag thiab peb tej lus thov Vajtswv. Vajtswv saib ntsoov pom koj tej kev khwv, koj tej kua muag. Cia li tas siab ua haujlwm, qhia txog koj txojkev ntseeg qhia txojmoo zoo rau txhua tus. Koj tej dagzog yuav tau Vajtswv pub nqi zog los ntawm tej zoo kawg nkaus.

Koj tab tom cog lub noob ntawm txojmoo zoo nyob li cas?

Kuv tus Vajtswv uas muaj kev hlub ua koj tsaug vim koj nrog nraim kuv hauv tej kev khwv ntawm lub neej. Kuv thov koj ntxiv txojkev ntseeg thiab lub siab hlub koj nyob rau hauv kuv. Thov pub kom kuv ruaj siab tawm mus qhia txojmoo zoo rau cov neeg uas tsis tau yog koj tug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo. Loos 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top