Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/11/2019

Yuanas 1:4-6
Lub Siab Ntawm Tus Uas Tau Txib Mus

“Thaum Yexus saib cov neeg coob coob ntawd, nws hlub lawv kawg li, rau qhov lawv ntxhov siab thiab tsis muaj leejtwg pab lawv, lawv zoo ib yam li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.” (Mathais 9:36).

Nqe lus nug xav: Tom qab uas Yaunas tus cevlus nce rau saum nkoj lawm muaj yam xwm dabtsi tshwm tuaj? Vim licas Yaunas tus uas cev lus pw tsaug zog thiab tsis taij thov Vajtswv? Dhau los ntawm zaj xwm no, peb kawm tau nplooj siab ntawm tus uas txib mus thiab tus uas raug txib mus nyob li cas?

Hloov qhov uas mloog Vajtswv lus mus Nineves nyob sab hnub tuaj, tus cvelus Yaunas tso tes khiav mus rau sab hnub poob mus rau Xapees, nws them nyiaj thiab nce nkoj mus. Lub nkoj tawm mus Nineves nyob rau tomqab. Vajtswv tej lus samhwm nimno yog yav dhau los.

Tiamsis Vajtswv kuj yog tus Tswv ntawm hiavtxwv. Tus Tswv tso cua daj cua dub hlob heev los ntsawj hiavtxwv ua rau lub nkoj yuav luag tog. Cov neeg uas nyob saum lub nkoj ntshai heev lawv ua txhua yam thiab quaj qw nrog rau lawv tus tswv kom dim txojkev tuag. Tiamsis Yaunas tus uas cevlus nqi mus pw tsaug zog rau hauv qab nkoj. Tus thawj tsav nkoj xav tsis thoob rau Yaunas tus cwjpwm. “Koj tseem pw tsaug zog ua dabtsi? Cia li sawv thiab thov koj tus Vajtswv pab. Tej zaum nws yuav hlub peb thiab cawm peb txojsia.” Tiamsis ua cas Yaunas tus uas cevlus yuav taij thov Vajtswv tau thaum uas nws tab tom khiav nkaum nws tus Tswv? Vim li cas yuav thov kom tau txojsia thaum uas muaj sia nyob ces yog yuav rov qab khiav nkaum ntawm Vajtswv xub ntiag, rov qab khiav nkaum kev tshwm muaj rau txhua qhov ntawm Vajtswv? Ua lub neej rov qab khiav nkaum? Nkaum qhov twg? Cevlus Yaunas khiav nkaum vim nws tsis xav cov neeg hauv nroog Nineves tau qhuab ntuas kom los lees kev txhaum thiab tau Vajtswv zamtxim rau lawv. Nws xav kom Vajtswv rau txim rau Nineves vim lawv tej kev txhaum hauv lub nroog tawd. Thiab cevlus Yaunas kuj txaus siab kev rau txim ntawm Vajtswv rau yus yog tus uas tsis mloog lus, tawmtsam, tsis ua raws li Vajtswv tej lus samhwm. Los ntawm cevlu Yaunas, nthwv cua yog qhov uas Vajtswv siv los rau txim rau nws, nws txaus siab rau txojkev rau txim ntawd. Tuag ces tsim nyog. Tej zaum cevlus Yaunas tau nqes mus rau hauv qab nkoj pw tsaug zog los ntawm qhov uas txaus siab nrog rau ib me ntsis kev mob siab.

Tiamsis Vajtswv tsis yog tus uas tos rawv yuav rau txim rau tibneeg. Nws hlub tibneeg, hlub Nineves, hlub cov ua tswj nkoj thiab Nws hlub Yaunas tus uas cevlus. Cevlus Yaunas tso tes khiav, tsis ua raws li tes haujlwm uas Vajtswv kom nws ua, nws yuav tsis thov Vajtswv pab cawm nws kom dhau nthwv cua vim nws lub siab tsis thooj Vajtswv lub, nws tab tom tawmtsam Vajtswv nplooj siab hlub. Tus uas txib nws mus yog tus uas muaj txojkev hlub Nws “Thaum Yexus saib cov neeg coob coob ntawd, nws hlub lawv kawg li, rau qhov lawv ntxhov siab thiab tsis muaj leejtwg pab lawv, lawv zoo ib yam li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.” Tes haujlwm uas mus rau hauv tus uas tsis tau ntseeg tsuas ua tau thaum uas lub siab ntawm tus uas tau txib mus twb tau hloov los ntawm kev hlub. Qhov no yog rau cevlus Yaunas thaum ub thiab kuj yog rau peb niaj hnub nimno.

Koj puas saib pom thiab hlub cov tsis tau paub Vajtswv uas nyob ib ncig ntawm koj?

Tus Tswv uas hlub tshua, thov koj los hloov kuv lub siab thiab pub kom kuv txawj hlub cov uas tsis tau paub Vajtswv koj ib yam li uas koj hlub kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top