Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/11/2019

Phau Ntawv Nkauj 9:1-2
Ua Vajtswv Tsaug

“Tus Tswv, kuv yuav ua koj tsaug kawg kuv lub siab; kuv yuav qhia txog tej txujci tseemceeb uas koj ua pab kuv lawm. Kuv yuav hu nkauj zoo siab vim muaj koj, kuv yuav hu nkauj qhuas koj uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus.” (nqe 1,2).

Nqe lus nug xav: Tus sau phau ntawv no ua Vajtswv tsaug txog tej yam dabtsi? Nws qhia nws plooj siab ua Vajtswv tsaug nyob licas? Koj pheej ua Vajtswv tsaug txog tej yam dabtsi?

Phau Ntawv Nkauj 9:1-2 yog ib feem nkauj uas vajntxwv Daviv hu qhuas Vajtswv. Nws pib los ntawm qhov uas qhuas Vajtswv: “Tus Tswv, kuv yuav ua koj tsaug kawg kuv lub siab” (nqe 1). Kev txhawb nqa ntawm Daviv tshwm muaj los ntawm nws lub siab nrog rau kev cog lus ruaj khov uas yuav nrog tus Tswv mus. Los ntawm lub siab uas paub Vajtswv tsaug ntawd, nws tau qhia dhau los ntawm kev ua haujlwm. Nws tau hais tias “kuv yuav hu nkauj qhuas koj uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus” (nqe 2). Ke ua Vajtswv tsaug ntawm Nws tsis yog nyob hauv nws lub siab xwb, tiamsis kuj qhia rau sawvdaws paub txog txojkev zoo siab ntawm tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau nws lawm. Dua li ntawd, nws tau ua timkhawv txog tej koov hmoov uas Vajtswv pub rau nws yog txoj koob hmoov uas loj kawg nkaus. Nws hais tias “kuv yuav qhia txog tej txujci tseemceeb uas koj ua pab kuv lawm” (nqe 1). Nws lub neej yog ib zaj lus ua timkhawv muaj sia txog txoj koob hmoov thiab Vajtswv lub Hwjchim. hauv Vajlugkub tshiab, peb kuj pom tus digmuag uas Tswv Yexus kho zoo nws tau nrog Tswv Yexus mus, qhuas Vajtswv, thiab dhau ntawd, tas nrho tej pejxeem puav leej qhuas Vajtswv (Luskas 18:43).

Tus uas vajntxwv Daviv pehawm yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus (nqe 2), nws pehawm ib tug Vajtswv uas ua “tau tej txujci tseemceeb rau nws lawm.” Nws tau hla dhau tej haujlwm loj thiab khwv uas Vajtswv tau ua dhau los ntawm nws lub neej. Vajtswv txojlus tau qhia: “Koj cia li thov kuv, kuv yuav teb koj; kuv yuav qhia tej txujci tseemceeb uas koj tsis tau paub rau koj.” (Yelemis 33:3). Vajntxwv Daviv tsa suab ua Vajtswv tsaug vim tej uas Vajtsw tau pub rau nws lub neej lawm. Lub sijhawm dhau mus sai heev, lub caij sau qoobloos txawm los. Tus uas ua liaj ua teb ntsia pom tej nras liaj daj vog nrog rau txojkev zoo siab thiab paub ua Vajtswv tsaug tau pub tshav pub nag los. Nyob rau hnub “kev ua tsaug” (Thanksgiving), peb kuj rov qab ntsia dua tej koob hmoov uas Vajtswv pub thiab tawm lus tas siab ua Vajtswv tsaug (Mathais 6:32-34). Thaum uas peb tsa suab ua Vajtswv tsaug, pej kuj yuav tsum nco hais tias tej uas peb muaj yog los ntawm Vajtswv los, yog li ntawd peb tes haujlwm yog yuav tsum qhia tej koob hmoov ntawd rau cov neeg uas tab tom muaj kev cheem tsum.

Koj puas tau tsa suab ua tsaug rau tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tsaug, ua tsaug hauv koj lub siab lawm tau? Koj tau qhia txog tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau koj rau cov neeg uas tsis muaj ib ncig ntawm koj nyob li cas?

Tus Tswv uas muaj hwjchim, kuv ua koj tsaug vim koj tau hlub kuv thiab foom koob hmoov puv npo saum kuv lub neej. Thov Vajtswv koj pab kuv txhua hnub kom kuv muaj lub neej uas Vajtswv koj tsaug thia qhia tej koob hmoov ntawd rau cov neeg uas tsis muaj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top