Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/11/2019

Tes Haujlwm 8:1-13
Txojmoo Zoo Tawm Dhau Hauv Lub Tebchaws

“Tiamsis thaum Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los nrog nej nyob lawm, nws yuav pub hwjchim rau nej, thiab nej yuav ua timkhawv qhia kuv zaj mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees, hauv lub xeev Yudas, hauv lub xeev Xamalis thiab mus txog qab ntuj kawg.” (Tes Haujlwm 1:8)

Nqe lus nug Xav: Los ntawm qhov twg li txojmoo zoo ntawm Tswv Yexus tau ntws mus txog rau xeev Yudas thiab Xamalis? Cov neeg uas nyob hauv xeev Xamalis lawv txais tos txojmoo zoo uas hais txog Tswv Yexus nyob licas? Koj zeem paub zaj kawm twg dhau los ntawm ntu Vajlugkub no?

Tom qab Xatefanaus txojkev tuag, Vajtswv Pawgntseg hauv Yeluxalees raug tsimtxom loj heev. Xaulus tau tsimtxom cov neeg uas ntseeg Tswv Yexus, nws mus hauv cov ntseeg tej tsev ib lub rau ib lub, nws ntes cov ntseeg, tsis hais pojniam lossis txivneej huv tibsi coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj. Txij hnub ntawd los cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees raug tsimtxom heev. Tagnrho cov ntseeg sawvdaws khiav mus nyob txhua lub zos hauv lub xeev Yudas thiab lub xeev Xamalis, tsuas tshuav cov timthawj thiaj tsis khiav xwb. Lawv tau coj lub noob txojmoo zoo thiab tseb rau txhua qhov uas lawv dhau mus. Txojkev tsimtxom yuav nrhuav tsis tau txojkev ntseeg ntawm cov ntseeg, ntawm qhov chaw uas tus Tswv sawv rov qab los. Tiamsis dua li ntawd, tau qhib ib txoj hau kev thiab lub zog txhawb cov ntseeg hauv Yeluxalees tawm hauv yus lub tebchaws mus, kom dhau mus ua cov tub xa moo zoo rau tej cheeb tsam uas nyob deb.

Ntawm no, tau hais txog Filis lub npe yog ib tug ntawm cov timthawj uas raug tawg mus. Nws yog ib tug hauv xya tus uas tau raug xaiv los pab tes haujlwm faib zaub faib mov rau pawg ntseeg hauv Yeluxalees (Tes Haujlwm 6:3,5) tau dhau mus ua ib tug xa moo zoo, tshaj tawm txojmoo zoo rau haivneeg Xamalis. Nws kuj tau txais lub hwjchim los ntawm Vaj Ntsujplig ua tej txijci tseemceeb, kho zoo mob thiab ntiab tau dab tawm hauv cov tib neeg uas raug dab.

Cov neeg hauv nroog Xamalis uas yog caj ceg ntawm cov Yudais yuav lwm haivneeg. Lawv raug cov Yudas thuam tias yog neeg cuam txoov, tiamsis Tswv Yexus ho yog tus uas mus cuag tus pojniam Xamalis tom lub qhov tshij (Yauhas 4), thiab samhwm kom cov thwjtim qhia txojmoo zoo rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog no (Tes Haujlwm 1:8). Tas nrho cov neeg hauv lub xeev Xamalis lawv zoo siab txais txojmoo zoo uas hais txog tus Tswv Yexus. Lawv ua tib zoo mloog Filis qhuab qhia thiab tas nrho lub xeev puv npo txojkev zoo siab vim Vajtswv Txojlus thiab tej txujci tseemceeb uas tau tshwm muaj nyob rau hauv lawv (nqe 6-8). Thaum uas lawv sauvdaws hnov txog txojmoo zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws tau ua rau cov pejxeem uas nyob hauv lub xeev no zeem paub txog txojkev ntseeg yuam kev uas lawv tau ntseeg ntawm Ximoos tus uas txawj ua khawv khoob lawm. Lawv sawvdaws tsis hais pojniam lossis txivneej txawm los ntseeg Yexus thiab ua kevcai raus dej huv tibsi. (nqe 12).

Hauv keebkwm ntawm txojkev ntseeg, qhov twg uas muaj txojkev tsimtxom loj tshaj ces qhov ntawd txojmoo zoo uas hais txog Tswv Yexus haj yam huamvam loj mus rau txhua qhov. Vajtswv yeej tsomkwm thiab ua haujlwm dhau los ntawm tej lub sijhawm uas khwv tshaj plaws cia kom tawg tau tej lub paj thiab txi tau tej lub txiv uas qab tshaj plaws. Hauv kev qhia txojmoo zoo, Vajtswv yog tus qhib thawj, pub kom lawv muaj feem thiab pub lub hwjchim rau Nws haivneeg kom ua tiav raws li Nws tus dej siab yog qhia txojmoo zoo rau txhua haivneeg hauv lub ntiajteb no (Tes Haujlwm 1:8). Vajtswv haivneeg yuav tsum xeev xws, ua raws li Vajtswv lub suab hu txhua lub sijhawm, ua tej cuabyeej zoo hauv Vajtswv txhais tes, muab siab qhia txojmoo zoo thiab tsis txhob xaiv leej twg ntsej muag raws li yus txojkev xav.

Vajtswv tus uas ua haujlwm los ntawm txojkev txawjntse, tus uas coj qhov zoo los rau tibneeg, tus uas muaj kev hlub. Thov pub kom kuv muaj lub neej kaj siab qhia txog txojkev cia siab ntawm koj rau cov uas tsis tau paub txog koj, xeev xws zeem paub thiab tuav tau lub sijhawm qhia txojmoo zoo rau cov neeg uas koj tseg nyob ntawm kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top