Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/11/2019

Tes Haujlwm 7: 54-8:2
Ib Tug Neeg Mloog Lus Raug Tua

“Thaum lawv tabtom muab pobzeb ntaus Xatefanaus, Xatefanaus thov Vajtswv hais tias, “Tswv Yexus, thov koj coj kuv tus ntsujplig mus nrog koj nyob!” Xatefanaus txhos caug ntua thiab hais nrov nrov hais tias, “Tus Tswv! Thov koj zam txim rau lawv.” Thaum nws hais li ntawd tas, ces nws txawm tu siav nrho lawm.” (nqe 59-60).

Nqe lus nug xav txog: Xatefanaus tau tiv txojkev tsimtxom nyob licas? Vajtswv tau ua licas thaum uas Nws li thwjtim mloog lus tiv txojkev tuag? Xatefanaus txojkev tuag vim kev ntseeg muaj qab hau licas hauv cov neeg uas tau pom tiam ntawd, tiam txuas ntxiv thiab koj tus kheej niaj hnub nimno?

Mloog Xatefanaus zaj lus qhuab qhia tas, cov Yudas chim thiab zom hniav qees. Vajtswv tsis siv qhov uas peb xav tsis thoob lossis tibneeg txhais tes ua los mus pab cawm Xafatiamsis Nws nyob nrog, npaj siab rawv cia kom Xatefanaus hla dhau txojkev txomnyem. Nws tau puv npo Vaj Ntsujplig, saib ntsoov mus saum ntuj, nws pom Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab, pom Yexus sawv ntawm Vajtswv sab xis. Vaj Peb Leeg tau tshwm los thiab saib ntsoov Xatefanaus txojkev tuag. Thaum lawv hnov Xatefanaus hais li ntawd, lawv txawm qw nrov nrov thiab muab tes pos qhovntsej thiab khiav mus rau ntawm Xatefanaus, lawv muab Xatefanaus thawb ntiag rau sab nraum ntug nroog thiab muab pobzeb ntaus nws. (nqe 57-58).

Thaum lub sijhawm uas lawv muab pobzeb ntaus nws mob kawg nkaus uas yuav tuag, Xatefanaus thov Vajtswv coj nws tus ntsujplig mus nrog Vajtswv nyob thiab thov Vajtswv zam txim rau cov uas ua phem rau nws thiab tua nws (nqe 50-60). Xatefanaus tau ua lub neej qhia txog nws txojkev ntseeg tas nrho rau ntawm Tswv Yexus hauv lub sijhawm uas khwv kawg nkaus ntawm nws lub neej. Nws ua li Tswv Yexus ua thaum uas thov Leej txiv zam txim rau cov uas tsimtxom nws. Nws tau koom nrog Tswv Yexus txojkev khwv thiab tau saib hais tias yog tsimnyog tiv kev txomnyem vim Vajtswv lub npe. Tsuas yog vim lub zog loj, kev hlub thiab txoj koob hmoov uas Tswv Yexus pub rau, nws thiaj mus tau raws li Tswv Yexus tus neev taw.

Qhov uas Xatefanaus txiav txim siab tuag vim kev ntseeg yog ib qhov kev raug siab loj heev ntawm cov neeg uas tau pom. Cov phoojywg uas muab siab rau ntseeg lawv tau qhia txog lawv lub siab hlub tshua, lawv muab Xatefanaus lub cev kwv mus faus; lawv quaj thiab hlub Xatefanaus kawg li. (nqe 2). Lawv tau txais kev txhawb zog thiab lawv siv zog qhia txog Tswv Yexus txojkev tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los txuas ntxiv, thiab kuj npaj siab rawv rau txojkev tsimtxom uas yuav muaj los raug rau yus. Los ntawm cov thawjcoj saib xyuas sab kev ntseeg, lawv yeej yuav tsis muaj kev kaj siab vim tej lub ntsej muag uas ci ntsa iab li cov timtswv, tej lus qhia muaj zog sis txog keebkwm ntawm haivneeg uas Vajtswv xaiv, tej lus txiav txim uas txawj ntse thiab tej lus timkhawv txog kev tshwm pom lub Hwjchim ci ntsa iab ntawm Vaj Peb Leeg. Nyob hauv lawv cov ntawd muaj Xaulus, tom qab no nws tau Tswv Yexus hu nws dhau los mus ua Xibhwb Paulus.

Xatefanaus txojkev tuag thiab cov tibneeg dawbhuv hauv keebkwm yog ib qhov timkhawv rau txojkev tseeb thiab txaus ntseeg ntawm txojmoo zoo, vim tsis muaj leej twg txaus siab tuag rau ib qhov uas tsis muaj tseeb. Tej teev ntshav ntawm cov thwjtim uas dawbhuv yog ib qhov chaw zoo kom cia rau lub noob ntawm txojmoo zoo tau tseb mus tawg kaus thiab huamvam thoob ntiajteb!

Tus Tswv, yam khoom koj pub rau kuv uas yog txoj kev cawmdim twb tau them los ntawm tus nqi uas kim kawg nkaus: cov ntshav uas muaj nqis saum tus ntoo khaub lig nrog rau tej teev hws thaib ntshav ntawm cov tibneeg uas tseb lub noob txojmoo zoo. Thov pub kom kuv nco qab ntsoov uas ua koj tsaug thiab ua lub neej tsimnyog rau txojkev hlub thiab txojkev tuag uas loj kawg nkaus ntawd, tas siab qhia txojmoo zoo thiab muaj lub siab tawv tiv kev txomnyem vim Vajtswv koj lub npe.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top