Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/11/2019

Tes Haujlwm 7: 1-53
Zaj Kawm Txog Keebkwm Ntawm Haivneeg Yixalyees

“Tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus uas nej cov yawgkoob tsis tau tsimtxom li. Lawv tua cov cev Vajtswv lus uas xub qhia ua ntej lawm hais tias Vajtswv tus tubtxib uas ncaj ncees yuav los. Nws yog tus uas nej muab rau cov nomtswv, thiab lawv muab nws tua povtseg ntag.” (nqe 52).

Nqe lus nug xav: Vim licas Xatefanaus teb lo lus nug los ntawm qhov uas hais sau zog txog keebkwm ntawm haivneeg Yixalayees? Xatefanaus tus cwjpwm tshwm zoo li cas ntawm feem hais lus xaus ntawm nws? Koj tau qhuab ntuas lossis paub txog yam dabtsi thaum uas kawm dhau keebkwm ntawm Vajtswv haivneeg?

Hloov qhov uas tsis lees lossis hais daws yus zaj, Xatesfanaus tau npaj tau luh sijhawm zoo los mus hais sau zog txog kev sib raug zoo ntawm haivneeg Yixalayees thiab Vajtswv uas Mauxes tau muab sau rau hauv Vajlugkub qub, lub hauv paus kev ntseeg ntawm cov neeg uas tab tom nug nws. Nws hais meej txog tej haujlwm uas yuam kev ntawm lawv uas lawv tsis zeem paub.

Ua ntej (nqe 2-43), keebkwm ntawm haivneeg Yixalayees yog zaj uas Vajtswv ua haujlwm hauv ntiajteb dhau loa ntawm Nws haivneeg. Vajtswv qhia txog Nws yog tus uas ib txwm tsomkwm ntawm tsheej ntu hauv keebkwm. Vajtswv muaj feem siv tej tswvyim phem ntawm tej tibneeg phem kom coj tau yam uas muaj nqis los rau tus uas paub ntshai Nws thiab muaj tiav raws li tej aus Nws tau npaj tseg. Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, tsis kom nrog txojkev txhaum, Nws txiav txim ncaj ncees. Nws tsis saib leej twg ntsej muag, txawm tias Nws haivneeg los kuj yuav tsum raug txiav txim thaum uas lawv tsis mloog lus thiab tawmtsam Nws.

Thib ob (nqe 44-50). Xatesfanaus raug liam txim hais tias nws thuam Vajtswv lub tuamtsev uas dawbhuv ( Tes Haujlwm 6:13). Tiam sis tseeb tiag, luag tau pehawm Vajtswv ua ntej uas ua tau lub tuamtsev. Nws hais khov kho hais tias Vajtswv tseemceeb dua lub Tuamtsev. Tsis yog Vajtswv tsuas tshwm los rau hauv lub tuamtsev xwb, yog li ntawm kev pehawm Vajtswv tseeb tiag tsis yog nyob hauv lub Tuamtsev xwb tiamsis nyob hauv lub siab thiab txojkev ntseeg ntawm cov neeg uas pehawm Vajtswv.

Thib peb (nqe 51-53), Xatesfanaus tej lus xaus muaj zog heev, nws hais cov thawjcoj ntawm sab ntsujplig uas sawv ntawm nws xub ntiag yog cov uas tawv ncauj, siab tawv. Lawv ua kevcai txiav tawv los ntawm sab nqaijtawv tiamsis lawv lub pob ntseg tsis tau lo ua kevkai txiav tawv, yog li ntawd lawv tsis hnov Vajtswv tej lus qhia. Lawv txais tej kevcai thiab tej lus cevlus ntawm Vajtswv tiamsis tsis paub thiab tsis coj raws li. Xatefanaus tau xaus lub txim rau lawv hais tias lawv yog cov uas tua tus Cawmseej, Vajtswv tus Menyuam, li cov Yixalayees uas tsis mloog lus ntawd.

Zaj kawm keebkwm ntawm haivneeg uas raug xaiv ua rau peb txhua tus tsim deev txog peb lub siab uas pheej tawm tsam Vajtswv ntawm tus tibneeg uas tau poob kev txhaum lawm. Thaum lub sijhawm uas ntseeg Tswv Yexus, peb tau dhau mus ua haivneeg uas Vajtswv xaiv ntawm sab ntsujplig ntawm Vajtswv. Peb puas tab tom ua lub neej li cov neeg uas lag ntseg los ntawm sab ntsujplig, tsis hnov Vajtswv lub suab, tsis coj raws li Nws txojlus, tej zaum tseem tsimtxom cov ntseeg uas muab siab rau ntseeg Vajtswv thiab? Lossis peb tab tom ntshai thaum raug cov neeg uas lees hais tias yog Vajtswv cov menyuam tawmtsam ces cia li thim rov qab lawm thiab?

Thov Vajtswv koj pab kom kuv zeem paub zoo txog kuv tus kheej thiab pub kom kuv txawj ua lub neej li ib tug menyuam uas txawj mloog Vajtswv koj lus, muaj lub siab tawv thiab txawj ntse thaum uas ntsib tej kev tawm tsam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top