Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/11/2019

Phau Ntawv Nkauj 126: 1-3
Txojkev Zoo Siab Kawg Nkaus

“Yog tiag, tus Tswv tau ua txujci loj heev pab peb, peb zoo siab kawg” (nqe 3).

Nqe lus nug xav: Nqe Vajlugkub no qhia rau peb pom txog dabtsi hauv haivneeg Yixalayees? Yam dabtsi ua rau lawv zoo siab? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm zaj kawm hnub no?

Cov Yixalayees zoo siab kawg nkaus thiab muaj lus zoo siab ua Vajtswv tsaug vim tom qab xyacaum xyoo uas raug ntes mus ua cevqhev tim Npanpiloos, nimno lawv tau rov qab los hauv lawv lub tebchaws zoo li kev npau suav. Thaum uas cov Yudas txeeb tebchaws cog lus tseg, lawv muaj lub siab zoo los mus txhawb qa Vajtswv, tiamsis txij li tiam thib peb los rau tom qab no thiab ces pib ua txhaum tawmtsam Vajtswv thiab teev tej mlom (Cov Thawjtsawj 2:7-23). Vajtswv tau rau txim rau lawv los ntawm qhov uas cia lwm haivneeg tuaj txeeb, nyiag thiab uakom lub tebchaws puastsuaj. Lawv tej kev txhaum huamvam yog li ntawd Vajtswv thiaj cia lawv raug ntes mus rau tim Npanpiloos. Hauv xya caum lub xyoo uas tos ntev, lawv npau suav txog hnub uas tau rov qab los rau hauv lawv lub tebchaws. Ncaj rau lub sijhawm uas tus Cevlus Yelemis tej lus tau hais ua ntej, Vajtswv zam txim thiab coj lawv rov qab los (Yelemis 25: 12; 29:10). Lo lus “mas zoo li ua npau suav xwb!” (nqe 1) qhia txog Yam ua Vajtswv ua rau lawv yog qhov uas lawv yuav tsis xav txog. Tsis yog vim lawv mus khwv tau, kuj tsis yog vim lawv lub zog mus nrhiav tau, tiamsis vim Vajtswv txoj koob hmoov uas xav tsis thoob pub rau lawv. Lub neej ntawm ib tug raug kaw yuav tsum tau ua qhev, raug mus nyob deb yus lub tebchaws, nimnom tau Ywjpheej ces txojkev zoo siab yuav tsis muaj ib yam uas los piv tau. Dua li ntawd, thaum uas lawv paub hais tias lub sijhawm uas raug rau txim tau tas lawm, Vajtswv tau zam txojkev txhaum ntawm lawv haivneeg thiab txhim kho kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv.

Ua cas yuav tsis zoo siab thaum uas “Vajtswv tau ua tej txujci loj heev pab lawv.” Lwm haivneeg yog cov uas qhuab yuam thiab cov Yudas tej yeebcuab los kuj yuav tsum paub hais tias Vajtswv pab Nws haivneeg (nqe 3). Vajtswv lub Hwjchim qhia txog kev tswjhwm ntawm Nws saum txhua haivneeg, thiab tas nrho lub ntiajteb yuav tsum paub hais tias tus Tswv uas Nws haivneeg pehawm yog tus Tswv uas muaj Hwjchim. Vajtswv haivneeg qhia txog kev ua Nws tsaug dhau los hauv txojkev zoo siab. Lawv lub ncauj luag, lawb tus nplais hu nkauj tshawb nqa Nws, lub siab puv npo txojkev zoo siab uas tsis paub kawg. Pexeem paub hais tias Vajtswv yog tus uas muaj Hwjchim loj kawg nkaus, tsis hloov thiab hlub lawv mus ibtxhis.

Niaj hnu nimno, peb kuj pheej ntsib tej kev khwv li haivneeg Yixalayees tau tiv dhau. Ntau tus ntseeg tab tom nyob hauv tej ntu kev khwv txog nyiajtxiag, haujlwm, kev sib raug zoo, thiab kev mob nkeeg vv… ua rau lub neej qaug zog. Ntau zaug peb tas kev cia siab vim peb tej lus thov Vajtswv tsis tau teb. Tiamsis, yuav tsum paub hais tias peb tab tom pehawm Vajtswv, tus Tswv uas muaj Hwjchim, tus uas tsis hloov, tus uas muaj lub siab zoo. Vajtswv yuav pab peb ua rau peb xav tsis thoob ntau dua li qhov uas peb ntshaw. Vajtswv yuav so peb lub kua muag thiab yuav pub txojkev zoo siab rau peb txaus nkaus mus ibtxhis.

Thaum ntsib teebmeem, koj puas tso siab tas nrho rau ntawm Vajtswv thiab los mus thov Vajtswv pab yus tu tej teebmeem ntawd?

Tus Tswv, koj lub siab hlub loj kawg nkaus! Thaum kuv sawv ntawm txojkev khwv, tsimtxom, qhuab yuam, thov pub kom kuv tas siab ua raws li koj Txojlus thiab ntseeg hais tias koj pub rau kuv muaj txojkev zoo siab hauv koj tsis paub tas.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top