Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/11/2019

II Vajntxwv 21:1-18
Vajtswv KevHlub Loj Kawg Nkaus

“Tiamsis yog peb lees peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws yuav ua raws li nws tau coglus tseg lawm, nws yuav zam peb tej kev txhaum thiab nws yuav ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus.” (I Yauhas 1:9).

Nqe lus nug xav txog: Vajntxwv Manaxes tau kav lub tebchaws nyob licas? Ntawm vajntxwv Manaxes, Vajtswv tau qhia thiab qhuab ntuas nwsb li cas? II Xwmtxheej Vajntxwv 33:10-13 qhia rau peb paub dabtsi txog vajntxwv Manaxes lub neej? peb kawm tau dabtsi txog txojkev hlub uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv?.

Qhov kev mob siab uas tseg rau vajntxwv Hexekiyas tom qab uas thov tus Tswv kho nws zoo thiab pub rau nws ua neej nyob kaum tsib xyoo ntxiv, vajntxwv yug tau Manaxes, tus uas hloov nws chaw ua vajntxwv tau dhau mus ua ib tug vajntxwv uas phem kawg nkaus nyob rau hauv keebkwm Yudas. Vajntxwv Manaxes ua tsis thooj li tej uas nws txiv tau ua. Nws txhim kho tej chaw teev dab, teev mlom Npa-as, Axelas, ua ntau lub thaj rau ntawm ob lub tshav puam ntawm lub Tuamtsev ua chaw pe tej hnub qub, Manazes tau ua ntau lub thaj teev dab rau hauv Yeluxalees. “Manaxes muab nws tus tub tua hlawv fij. Nws ua khawvkoob, ua yeessiv, saib tes thiab saib yaig”(nqe 6), mus txog rau qhov uas Vajlugkub sau teev txog vajntxwv Manaxes tias: “Manaxes ua txhaum loj heev rau tus Tswv, tus Tswv thiaj chim rau nws”.

Ntawm tej kev txhaum uas phem kawg nkaus ntawm vajntxwv Manaxes, Vajtswv txib Nws cov tubtxib hais tawm tej lus ceebtoom, qhuab ntuas (nqe 10-16). Tsis muaj ib txoj kev txhaum twg uas Vajtswv tsis siv qhov no los sis qhov tod los mus ceebtoom rau tus uas ua txhaum kom nws muaj sijhawm tig los mus lees txim. Yog tseem muaj lub siab txhob txwm ua txhaum txuas ntxiv ces txoj kev teem txim yuav muaj los, thiab tus tib neeg uas ua txhaum yuav tsis muaj ib qhov twg uas los mus yws Vajtswv li. II Xwmtxheej Vajntxwv 33:10-13 sau tseg hais tias: “Txawm yog tus Tswv ntuas Manaxes thiab nws cov pejxeem los lawv tsis mloog tus Tswv lus Yog li ntawd, tus Tswv thiaj cia cov tubrog Axilias tuaj tua lub tebchaws Yudas. Lawv ntes tau Manaxes, muab khawb hlau thaws nws qhov ntswg, thiab muab saw hlau khi nws cab mus rau tim lub tebchaws Npanpiloos lawm. Thaum Manaxes raug kev txomnyem ntawd, nws thiaj txo hwjchim thiab tig rov los cuag tus Tswv uas yog nws tus Vajtswv, thiab nws thov tus Tswv pab nws. Vajtswv hnov nws tej lus thov thiab teb nws, tus Tswv thiaj tso nws rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab kav lub tebchaws dua. Qhov no ua qhia rau Manaxes paub hais tias tus Tswv yeej yog Vajtswv tiag.”

Ua tsaug rau Vajtswv txojkev hlub uas loj kawg nkaus. Thaum ua txhaum Nws thaiv ntis, qhuab ntuas; tiamsis thaum uas lees kev txhaum, Vajtswv caw los mloog thiab zamtxim. Vajtswv txojkev hlub loj kawg nkaus tsis paub kawg. Niaj hnub nimno, peb yuav qaij tsis dhau tej lub sijhawm uas ua rau peb yuam kev ua txhaum, thov Vajtswv pab kom peb paub thaum uas tau Nws siv ib zaj qhia, ib nqe Vajlugkub lossis ib tug tibneeg twg qhuab ntuas peb, ces peb cia li los lees txim thiab txhob ua txhaum txuas ntxiv. Tsis muaj ib txojkev txhaum twg uas Vajtswv yuav tsis zam txim tau.

Koj tau ua li cas thaum uas tau tus Tswv qhuab ntuas, ceebtoom txog koj tej kev txhaum?

Ua Vajtswv tsaug txog txojkev hlub loj kawg nkaus thiab lub siab hlub tshua uas koj tseg rau kuv, thov pub kom kuv paub lees kev txhaum thaum uas tau ua txhaum thiab txiav txim tso tseg txhob rov ua txhaum kom kuv lub neej ua haum koj siab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top