Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/11/2019

II Vajntxwv 21:1-9
Ceev Faj Hauv Txojkev Ntseeg

“Tsis txhob pe lwm tus vajtswv, tiamsis pe kuv tib leeg xwb. Tsis txhob puab tej mlom uas zoo li tej uas nyob saum nruab ntug lossis hauv ntiajteb no, lossis hauv tivtxwv rau nej pe. Tsis txhob pe ib tug mlom twg li, rau qhov kuv yog tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv.” (Khiav Dim 20:3-5a).

Nqe lus nug xav: vajntxwv Manaxes tau ua txhaum Vajtswv tej kevcai li cas? Vim li cas Vajtswv tsis pub pemlom? Niaj hnub nimno, tej kevntseeg uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis twg uas pheej pom nyob ze ntawm peb? Vahtswv cov menyuam yuav tsum ua lub neej nrog txojkev ntseeg nyob licas?

Vajtxwv Manaxes yog tus vajntxwv uas ua neej mus raws kev pemlom phem ntawm lwm haivneeg. Vajntxwv tsis yog pehawm tus mlom npa-as thiab Axelas xwb, tiamsis tseem kawm ua khawvkoob, ua yeessiv, saib tes thiab saib yaig. Ntawm no yog tej uas Vajtswv txwv (Levis kevcai 19:31; 2 Kevcai 18:9-13). Tseeb tiag vajtxwv mus ntseeg tej mlom, ntseeg rau saib tes saib yaig yog vim vajtxwv tsis muaj kevntseeg hauv Vajtswv, nws xav hais tias Vajtswv tsis txaus Hwjchim los mus daws txhua lub nra ntawm vajtxwv lub neej kuj ib yam li lub tebchaws.

Tseeb tiag, tas nrho txhua tus mloom puav leej tsis muaj nqis dabtsi li, tsis muaj lwm tus tswv dhau ntawm Vajtswv thiab tas nrho tej mlom yeej tsis muaj tseeb (I kaulithaus 8:4). Tamsis, thaum coj yus tus kheej mus rau hauv txojkev uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis, pe mlom ces peb qhib qhov rooj rau Dab ntxwsnyoog nkag los rau hauv peb. Hauv kev cuam tshuam ntawm Dab ntswnyoog, cov neeg uas muaj kevntseeg tsawg yuav yooj yim poob mus rau qhov uas txav deb ntawm Vajtswv. Niaj hnub nimno, ntau txoj kevntseeg uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis los vij vog cov ntseeg, xws li: saib hnub, saib caij nyoog, txawm peb paub hais tias sijhawm yog Vajtswv li tsim muaj thiab pub rau; lossis saib tes, ntseeg cov kws uas saib tes, hloov qhov uas tso yus lub neej rau hauv tus uas tsim yus los ces ho mus nrhiav lub neej yav pem suab dhau los ntawm cov kws saib tes tej lus; hloov qhov uas saib raws li kev txawjntse (khoa hoc) los mus tshuaj tej uas Vajtswv tsim muaj tseg rau; caiv ntau raws li kevcai sab nraud, hloov qhov uas ua lub neej ywjpheej ntawm tug uas twb tau Vajtswv pab cawm dhau ntawm txoj kev txhaum. Yuav tsum nco, Dab ntxwnyoog yuav txia ua ib tus timtswv cuav uas ci ntsa iab ( II Kaulithau 11:14), coj peb mus rau hauv qhov uas tsis tseeb ntawm ib txojkev ntseeg uas tawmtsam Vajtswv. Tej zaum peb yuav tsis tso Vajtswv tseg tiamsis thaum ntawd peb yuav dhau mus ua ib tug uas teev tiam ntau tus mlom, Vajtswv tau siv tus Cevlus Yaxayas los mus ceebtoom meej heev thiab khov kho: “Nej tseem yuav ua neeg muaj ob lub siab mus txog thaum twg? Yog hais tias tus Tswv yog Vajtswv tiag, sawvdaws cia li pehawm nws; tiamsis yog hais tias Npa-as yog Vajtswv, ces sawvdaws cia li pe Npa-as los mas!” (I Vajntxwv 18:21). Thov Vajtswv pab kom peb lossim hauv txojkev ntseeg kom txhob poob mus rau hauv Dab ntxwnyoog lub voj hluas.

Puas muaj tus duab mlom, txojkev ntseeg uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis nyob hauv koj lub neej?

Ua Vajtswv tsaug uas tau pab cawm kuv, thov pab kom kuv tsuas pehawm Vajtswv koj tib leeg tsuas yog koj tib leeg nkaus xwb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top