Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/11/2019

II Vajntxwv 20 :12-21
Zaj Kawm Kawm Kom tig rov Los Saib Dua Yus Tus Kheej

“Tus Tswv ua txhua yam zoo rau kuv, kuv yuav muab dabtsi pauj nws txiaj ntsig?”

(Phau Ntawv Nkauj 116:12)

Nqe lus nug xav: Vajntxwv Hexekiyas tau ua licas rau tus vajntxwv kav tebchaws Npanpiloos cov neeg? Tes haujlwm nws uas ntawd txhaum nyob li cas? Nujnqis txais tau yog dabtsi? Ntawm no koj kawm tau yam dab tsi?

Zaj uas vajntxwv Hexekiyas tau Vajtswv kho zoo tau ncha mus deb rau txhua qhov, vim li ntawd, vajntxwv Npanpiloos txib ib pab neeg nqa ib tsab ntawv thiab tej khoom tuaj txhawb nrog nws kev zoo siab, tiamsis tej zaum tom qab lawv kev tuaj saib xyuas zaum no yog Npanpiloos xav haub vajntxwv Hexekiyas los koom ua ke cia kom tawmtsam Axilias. II Xwmtxheej Vajntxwv 32:31 sau hais tias: “Cov Npanpiloos tso ib cov nomtswv tuaj nug Hexekiyas txog tej txujci uas tus Tswv ua hauv nws lub tebchaws, Vajtswv cia Hexekiyas ua raws li nws lub siab nyiam, rau qhov Vajtswv xav sim Hexekiyas siab”. Vajtswv yeej tsis tso vajntxwv Hexekiyas tseg, tiamsis Nws ua txuj tseg cia vajntxwv tawmtsam tib leeg, yog Nws xav sim vajntxwv siab. Tiamsis, vajntxwv tau qhia txog nws lub siab khavtheeb, yog li ntawd nws tau txiav txim siab ua raws nws lub siab nyiam. Qhov uas vajntxwv Hexekiyas coj Npanpiloos tej tib neeg mus xyuas tas nrho nws cov txhab nyiaj kub thiab txhab ntim khoom cuab yeej ua tsov rog zoo yam li vajntxwv npaj siab rawv koom nrog lwm lub tebchaws, ntawm no yog qhov uas Vajtswv rau txim rau Hexekiyas (Yaxayas 30:1-5; 31:1-3), vim li ntawd tus cevlus Yaxayas thiaj tuaj nug vajntxwv thiab xa Vajtswv tejlus hais rau vajntxwv hais tias txhua yam uas vajntxwv tseg rau cov tib neeg uas nyob tim Npanpiloos tuaj saib xyuas yuav raug coj mus rau tim Npanpiloos, tsis tshuav ib yam dabtsi. Tom qab uas tus cevlus Yaxayas tshaj tawm Vajtswv tejlus txog kev rau txim, vajntxwv paub tias nws tej menyuam yuav raug ntes thiab raug muab sam nyob zov hauv loog Npanpiloos, vajntxwv tau hais tejlus samhwm hais tias: “Cov lus uas tus Tswv kom koj hais rau kuv yog lus zoo.” Tiamsis vajntxwv hais tias ntau thiab tsawg los hauv kuv lub neej kuj tau thajyeeb! Qhov no qhia hais tias vajntxwv Hexekiyas muaj txojkev ntsia nqaim thiab qia dub, nws tsuas xav txog nws thiab hauv nws lub neej xwb tsis xav txog txojkev muaj nyob ntawm lub tebchaws thiab yus tej xeeb ntxwv.

Vajntxwv Hexekiyas twb tau txais txoj koob hmoov, hlub tshua uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tiamsis nws tseem muaj lub siab khavtheeb (II Xwmtsheej Vajntxwv 32:24-46), txiav txim siab raws nws txojkev xav thiab ua lub neej qia dub, txawm tias nws tau keebkwm ntawv sau tseg hais tias nws yog ib tug vajntxwv ua yam zoo ntawm Vajtswv xub ntiag ( 18:3), muab tej qhov chaws siab tsoo pov tseg (18:4) puab tau lub pas dej, khawb tus kwjdeg tso dej los rau hauv lub nroog (nqe 20), tiamsis thaum kawg vajntxwv txais tau tejlus ceebtoom txog teeb meem lub tebchaws yuav raug mus ua cevqhev tim Npanpiloos.

Vajtswv lub siab zoo txog rau niajhnub nim no tseem tsis tau hloov, Nws lub siab hlub tshua tseem tsis tau muaj xaus, kev foom koob hnoov ntawm Vajtswv tseem puv npho ntawm Nws haivneeg. Peb txhua tus puav leej txais qhov koob hmoov uas Vajtswv pub, tiamsis qhov tseemceeb thaum uas txais Vajtswv txoj koob hmoov, peb puas zeem paub hais tias yus tsis tsimnyog tau txais zoo li ntawd, thiab ua lub neej txhij txhua hauv kev ua Vajtswv tsaug lossis tsis ua. Ntawm no yog zaj kawm uas peb yuav tsum nco zoo kom rov ntsia dua yus lub neej rau ntawm Vajtswv.

Koj ua rov qab rau tej koob hmoov uas Vajtswv tau ua rau koj thiab koj tsev neeg lawm nyob li cas?

Tus Tswv, kuv tau txais koj txoj koob hmoov ntau kawg ntawm koj lawm tiamsis muaj ntau zaug kuv ua lub neej tsis nco qab koj thiab ua lub neej tsis haum koj siab. Thov zam lub txim rau kuv, thov pab kuv ua lub neej haum koj tus dej siab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top